Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka na partnerstvo od ESADE Entrepreneurship Institute (Barcelona)

Pozrite si partnerský formulár z inštitútu ESADE Entrepreneurship Institute (Barcelona). Ponúkajú svoje odborné znalosti v oblastiach súvisiacich so sociálnym podnikaním, dopadom investičnej analýzy na podnikanie žien, hodnotením vplyvu výskumu, vedou občanov, ekonomikou správania, rozhodovacou analýzou.

  
Záujem je o nasledujúce témy: deadline je 10.4.2018

     SwafS-02-2018: Inovačné metódy výučby etiky a integrity výskumu,
     SwafS-09-2018-2019: Podpora výskumných organizácií pri realizácii plánov rodovej rovnosti,
     SwafS-13-2018: Akadémia rodovej rovnosti a šírenie rodových poznatkov v celej Európe.

Ak máte záujem, pls. kontaktujte priamo ESADE Entrepreneurship Institute – pozrite si kontakt vo formulári.