Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Činnosti

Národná kancelária Horizontu (NKH) je hlavnou podpornou štruktúrou na Slovensku, ktorá poskytuje všestranné, odborné a bezplatné poradenstvo záujemcom o program Horizont Európa. Pôsobí v Centre vedecko-technických informácií SR a tvoria ju jednotliví pracovníci, tzv. národné kontaktné body (NCPs).

Národné kontaktné body majú vo svojej kompetencii rozdelené všetky oblasti programu Horizont Európa, čo umožňuje poskytovanie komplexného poradenstva tým, ktorí zvažujú svoju účasť v programe Horizont Európa, ale aj pre tých, ktorí sú už rozhodnutí projektový návrh vypracovať a podať alebo už získali financovanie a realizujú ho.

Okrem organizovania a zabezpečovania informačno-propagačných podujatí NCPs radi pomôžu vo všetkých etapách projektového cyklu, od výskumno-inovačnej idey až po dokladové administratívne ukončenie realizácie projektu.

S tematicky príslušným NCPs môžete prediskutovať:

NKH organizuje rôzne typy podujatí:

  • národné alebo tematicky zamerané informačné dni,
  • semináre/webináre,
  • školenia a workshopy,
  • partnerské burzy a matchmaking
  • osobné konzultácie.

Okrem toho je NKH pripravená zorganizovať a obsahovo zabezpečiť akékoľvek školenie týkajúce sa programu Horizont Európa, presne podľa zadania záujemcov z radov výskumno-inovačných inštitúcií, tzv. školenia na mieru.

Ak už máte napísaný projektový návrh a chcete ho dať pred podaním niekomu prečítať a získať jeho nestranný, expertný  názor a prípadné pripomienky, môžete využiť:

  • Pre-screening projektového zámeru príslušným NCP
  • Pre-screening vybraným expertom z medzinárodnej databázy
  • Mentoring

V prípade záujmu o akúkoľvek službu Národnej kancelárie Horizontu kontaktujte tematicky príslušné NCP.