Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ako funguje

Ako funguje program?

1.  Ako sa tvoria pracovné programy?

 • Programový výbor (Programme Committee/PC) je konzultačný orgán EK. Predsedom každého PC je zástupca Európskej komisie a členmi sú národní delegáti a experti zastupujúci členské štáty EÚ a asociované krajiny. Slovenských národných delegátov a  expertov nominuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Rokovania PC sa uskutočňujú pravidelne pod vedením EK niekoľkokrát ročne.
 • Na PC rokovania sa hľadá konsenzus národných stanovísk členských a asociovaných štátov EÚ k zneniu pracovných programov. Národní delegáti môžu pracovný program pripomienkovať a môžu vyslovovať súhlas/nesúhlas s pripomienkami a návrhmi iných národných delegátov. Po dosiahnutí všeobecného konsenzu sa pracovný program schváli, vrátane znenia konkrétnych výziev na predkladanie projektových návrhov v rámci programu Horizont Európa.
 • Pracovný program je základný dokument programu Horizont Európa, ktorý obsahuje presné znenie výziev na predkladanie projektových návrhov v rámci jednotlivých tematických oblastí.
 • Hlasovacie právo majú len národní delegáti, a to 1 hlas za krajinu. Spravidla každé 2 roky dochádza k zverejneniu pracovného programu na nadchádzajúce obdobie.

Zoznam delegátov jednotlivých pracovných výborov

 

2. Predkladanie a hodnotenie žiadosti/projektového návrhu:

 • Každá výzva obsahuje o. i. informáciu o tom, aký typ aktivít bude podporený:
 • Výzva taktiež presne uvádza, aké očakávané výstupy (expected outcomes) majú byť v žiadosti/projektovom návrhu rozpracované.
 • Stále viac výziev bude využívať rozpočet vo forme paušálnej sumy (lump sum).
 • Žiadosti/projektové návrhy sa predkladajú online cez portál (Funding and tenders portal), kde musí byť subjekt registrovaný.
 • Štruktúra a forma projektového riadenia nie sú súčasťou hodnotiacich kritérií,
 • Povinný vo všetkých horizontových projektoch je pracovný balík (work package WP) zameraný na komunikáciu/disemináciu/exploatáciu výstupov projektu.
 • Hodnotenie projektových návrhov zvyčajne trvá 3 – 5 mesiacov.
 • V prípade schválených projektových návrhov Európska komisia iniciuje podpis grantovej dohody.

3. Šírenie a využívanie výsledkov: stimuly pre kontinuálne reportovanie o šírení a využívaní výsledkov po skončení obdobia trvania projektu, ktoré poslúži ako dôležitá spätná väzba. Potrebné je dodržiavať princípy otvorenej vedy.

 

Viac informácií sa dozviete na oficiálnej stránke programu.