Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

TWINNINGDátum otvorenia: 20/07/2021 12:00 am

Uzávierka: 18/01/2022 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03-01

Rozpočet: 149 000 000

Kontaktná osoba: 32
Výzva Twinning je zameraná na prepojenie výskumno-inovačných inštitúcií z krajín, ktoré majú slabé výskumno-inovačné výsledky so zahraničnými, ktoré majú špičkovú reputáciu.  Oprávnenými žiadateľmi sú konzorciá pozostávajúce z koordinátora zo zaostávajúcej vo VaI krajiny + min. 2 partneri z vyspelých krajín. Cieľom projektov by malo byť zlepšenie a stimulácia vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity v konkrétnej výskumnej oblasti v inštitúcii koordinátora.

Výška grantu sa môže pohybovať v rozmedzí 0,8 – 1,5 mil. EUR

Výzva je 1-fázová a žiadosti je možné podávať do 18. 1. 2022 do 17:00 hod.

Plné znenie výzvy

Dňa 31. 8. sa uskutočnil spoločný Česko-slovenský infodeň, na ktorom boli predstavené výzvy zamerané na TEAMING, TWINNING, ERA CHAIRS, excelentné huby a na excelentnosť na univerzitách. Zároveň boli odprezentované aj úspešné príklady z praxe.