Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

The European Innovation Procurement AwardsDátum otvorenia: 14/04/2021 12:00 am

Uzávierka: 29/07/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-EIC-2021-InnovationProcurementAwards

Rozpočet: 300 tis.

Kontaktná osoba: 17
Európska cena za obstarávanie inovácií ocení európskych verejných aj súkromných obstarávateľov za ich snahu o propagáciu obstarávania inovácií a za inovatívne spôsoby obstarávania. Jej cieľom je tiež zdôrazniť dôležitosť blízkej kooperácie medzi obstarávateľom a dodávateľom v celom procese obstarávania.

V roku 2021 sa bude táto cena udeľovať v troch kategóriách:

  • Stratégia obstarávania inovácií (Innovation Procurement Strategy Award): cena za najlepšiu dlhodobú stratégiu/akčný plán podporujúcu rôzne spôsoby obstarávania inovácií a udržateľné riešenia a praktiky
  • Odpoveď na problémy spoločnosti (Facing Societal Challenges Award): cena za praktiky obstarávania inovácií čeliace pandémii Covid-19
  • Vodcovstvo v obstarávaní (Procurement Leadership Award): cena pre výnimočných jednotlivcov, ktorí motivujú svoj tím k úspechu a podporujú praktiky obstarávania inovácií

Podrobnosti jednotlivých cien sú špecifikované v Pracovnom programe EIC pre rok 2021.

Kontakt pre viac informácií.