Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Research and innovation on cultural heritage and CCIsDátum otvorenia: 22/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 07/10/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01

Rozpočet: 45,00 mil. EUR

Kontaktná osoba: Elena Žáková
Call 2021 – Research and innovation on cultural heritage and CCIs (cultural and creative industries) / Výzva 2021 – Výskum a inovácie v oblasti kultúrneho dedičstva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Destinácia 2 – Inovatívny výskum európskeho kultúrneho dedičstva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Cieľ: Podporiť lepší prístup a zapojenie sa do kultúrneho dedičstva a zlepšovať jeho ochranu, zveľaďovanie a obnovu. Výskum a inovácie podporia udržateľný rast a vytváranie pracovných miest prostredníctvom kultúrneho a kreatívneho priemyslu a prispejú k ich integrácii do európskej priemyselnej politiky ako hnacej sily inovácie a konkurencieschopnosti.

Témy: 

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-01: Green technologies and materials for cultural heritage / Zelené technológie a materiály pre kultúrne dedičstvo

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-02: New ways of participatory management and sustainable financing of museums and other cultural institutions / Nové spôsoby participatívneho riadenia a udržateľného financovania múzeí a iných kultúrnych inštitúcií

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-03: Cultural and creative industries as a driver of innovation and competitiveness / Kultúrny a kreatívny priemysel ako hnacia sila inovácie a konkurencieschopnosti

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-04: Preserving and enhancing cultural heritage with advanced digital technologies / Ochrana a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva pomocou pokročilých digitálnych technológií

Typ projektov: RIA – Research and Innovation Actions / Výskumná a inovačná akcia

Kontakt v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 22.6.2021