Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green DealDátum otvorenia: 22/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 06/10/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01

Rozpočet: 223 mil eur

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
Transformačné zmeny ako dynamické procesy vyžadujú vhodné riadenie. Na zabezpečenie koordinovaného riadenia a spoločného rozhodovania sú však potrebné rôzne kanály a siete, ktoré poskytujú ľahko dostupné údaje a informácie pochádzajúce z rozličných zdrojov. Cieľom aktivít v oblasti výskumu a inovácií je experimentovať s modernými typmi riadenia transformačného procesu, pričom výskum a inovácie v oblasti riadenia poskytujú poznatky o inštitucionálnych prekážkach.

Témy výzvy:

Innovating with governance models and supporting policies

Inovatívne riadenie podporujúce ciele Zelenej dohody musí rozpoznať, zvládnuť a podporovať odolnosť voči pretrvávajúcim otrasom a narušeniam na celom svete, či už ide o klimatické, ekologické, hospodárske, sociálne, geopolitické alebo zdravotné otrasy. Potrebné sú stratégie hodnotenia a znižovania kritických rizík vrátane diverzifikácie infraštruktúr, zdrojov a znalostí prostredníctvom väčšej sebestačnosti a autonómie.

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-01 Mobilising the network of national contact points in Cluster 6 – CSA

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-02 Furthering food systems science and federating researchers across the European Research Area – RIA

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-03 Preparatory action for the Horizon Europe Food System Partnership – CSA

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-04 Strengthening bioeconomy innovation and deployment across sectors and all governance levels – CSA

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-05 Fostering strategic advice and synergies between national and EU research and innovation agendas, including SCAR foresight – CSA

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-06 Environmental and social cross-compliance of marine policies – RIA

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-07 Regional governance models in the bioeconomy – CSA

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-08 Improving understanding of and engagement in bio-based systems with training and skills development – CSA

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-09 Revitalisation of European local communities with innovative bio-based business models and social innovation – CSA

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-10 Raising awareness of circular and sustainable bioeconomy in support of Member States to develop bioeconomy strategies and/or action plans – CSA

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-11 Education on the bioeconomy including bio-based sectors for young people in primary and secondary education in Europe – CSA

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-12 EU agriculture within a safe and just operating space and planetary boundaries – RIA

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-13 Modelling land use and land management in the context of climate change – RIA

Deploying and adding value to Environmental Observations

Využívanie, prijímanie a zavádzanie environmentálnych pozorovaní, ale aj digitálnych riešení, posudzovaných na základe zásady “neškodiť” sú pre inovatívne modely riadenia a lepšie vedecky podloženú tvorbu, implementáciu a monitorovanie politík kľúčové . S cieľom maximalizovať vplyv výskumu a inovácií v praxi a podnietiť zmeny správania a sociálno-ekonomické zmeny je potrebné šíriť poznatky a inovácie vytvorené v rámci klastra medzi kľúčovými zainteresovanými stranami. Na urýchlenie požadovaných transformačných zmien je potrebné posilniť najmä poľnohospodárske znalostné a inovačné systémy.

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-14 User-oriented solutions building on environmental observation to monitor critical ecosystems and biodiversity loss and vulnerability in the European Union – RIA

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-15 Preparing for pre-commercial procurement (PCP) for end-user services based on environmental observation in the area of climate change adaptation and mitigation – CSA

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-16 Tools to support the uptake and accessibility/exploitability of environmental observation information at European and global level – IA

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-17 Common European Green Deal data space to provide more accessible and exploitable environmental observation data in support of the European Green Deal priority actions – IA

Digital and data technologies as key enablers

V rámci výzvy sa budú vyvíjať inovatívne digitálne a dátové riešenia na podporu komunít, spoločnosti ako celku a hospodárskych odvetví relevantných pre klaster s cieľom dosiahnuť ciele udržateľnosti. Činnosti v oblasti výskumu a inovácií budú pridanou hodnotou k poznatkom a nákladovej efektívnosti inovačných technológií v odvetviach prvovýroby, potravinových systémoch, biohospodárstve, oceánoch a biodiverzite a medzi nimi.

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-18 Mapping and improving the data economy for food systems – RIA

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-19 Development of the markets and use of digital technologies and infrastructure in agriculture – state of play and foresight: digital and data technologies for the agricultural sector in a fast changing regulatory, trade and technical environment – RIA

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-20 Data economy in the field of agriculture – effects of data sharing and big data – RIA

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-21 Potential of drones as multi-purpose vehicle – risks and added values – RIA

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-22 Assessing the impacts of digital technologies in agriculture – cost, benefits and potential for sustainability gains – RIA

Strengthening agricultural knowledge and innovation systems

Poznatky a poradenstvo pre všetkých aktérov v rámci klastra sú kľúčom k zlepšeniu udržateľnosti. Znalostné a inovačné systémy sú základom pre posilnenie spoluvytvárania, a tým aj urýchlenia inovácií a zavádzania potrebných výsledkov. AKIS presahuje rámec poľnohospodárstva, poľnohospodárskych a vidieckych činností a zahŕňa životné prostredie, klímu, biodiverzitu, krajinu, biohospodárstvo, spotrebiteľov a občanov, t. j. všetky potravinové a biohospodárske systémy vrátane transformačných a distribučných reťazcov až po spotrebiteľa.

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-23 Broaden EIP Operational Group outcomes across borders by means of thematic networks, compiling and sharing knowledge ready for practice – CSA

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-24 Supporting knowledge exchange between all AKIS actors in the Member States by means of an EU-wide interactive knowledge reservoir – RIA

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-25 Improving national AKIS organisation in a co-creative process across the EU – CSA

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-26 Deepening the functioning of innovation support – CSA

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-27 Developing EU advisory networks on consumer-producer chains – CSA

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-28 Thematic networks to compile and share knowledge ready for practice – CSA

Kontakt v SR pre viac informácií: Nataša Hurtová, NCP pre klaster 6

Zdroj: Funding & tender opportunities; 22.06.2021; nakh