Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Inclusiveness in times of changeDátum otvorenia: 22/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 07/10/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01

Rozpočet: 57,00 mil. EUR

Kontaktná osoba: Elena Žáková
Call 2021 – Inclusiveness in times of change / Výzva 2021 – Inklúzia v období zmeny

Destinácia 3 – Inovatívny výskum sociálnych a ekonomických transformácií

Cieľ: Podporiť projekty, ktoré budú pomáhať pri riešení sociálnych, hospodárskych a politických nerovností, podporovať rozvoj ľudského kapitálu a prispievať ku komplexnej európskej stratégii inkluzívneho rastu. To tiež zahŕňa pochopenie a reakciu na dopady technologického pokroku a hospodárskej vzájomnej prepojenosti s ohľadom na sociálnu odolnosť.

Témy:

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-01: Estimates of irregular migrants in Europe – stakeholder network / Odhady nelegálnych migrantov v Európe – sieť zainteresovaných strán

Typ projektov: CSA – Coordination and Support Actions / Koordinačná a podporná akcia

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-02: Providing support in a changing world of work and social protection / Poskytovanie podpory v meniacom sa svete práce a sociálnej ochrany

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-03: Determining key drivers of inequality trends / Určovanie kľúčových hnacích síl trendov nerovnosti

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-04: Addressing poor learning outcomes in basic skills and early school leaving at national, regional and local level in Europe / Riešenie slabých výsledkov vzdelávania v oblasti základných zručností a predčasného ukončenia školskej dochádzky na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v Európe

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-05: Integration of emerging new technologies into education and training / Integrácia nových vznikajúcich technológií do vzdelávania a odbornej prípravy

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-06: Towards a new normal? Employment and social impacts of changing supply chains and declining trade intensities / Smerom k novému normálu? Zamestnanosť a sociálne vplyvy meniacich sa dodávateľských reťazcov a klesajúcej intenzity obchodu

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-07: Upgrading Independent Knowledge on Contemporary China in Europe / Aktualizácia nezávislých poznatkov o súčasnej Číne v Európe

“Declaration of ownership and control” dotazník pre výzvu Horizon-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-07

Typ projektov: RIA – Research and Innovation Actions / Výskumná a inovačná akcia

Kontakt v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 22.6.2021