Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ERC Starting grantsDátum otvorenia: 23/09/2021 12:00 am

Uzávierka: 13/01/2022 12:00 am -

ID výzvy: ERC-2022-STG|ERC-2022-STG

Rozpočet: 749 mil.|749 mil.

Kontaktná osoba: 47|47
ERC Starting Grants sú určené na podporu vynikajúcich mladých vedcov, ktorí začínajú rozvíjať svoju nezávislú kariéru a vytvárať vlastné vedecké tímy alebo programy. Predpokladom úspechu je originálna myšlienka, vynikajúci návrh výskumu a sľubné vedecké výsledky.

Uchádzačom môže byť vedec akejkoľvek národnosti, ktorému bol udelený titul PhD (alebo jeho ekvivalent) 2 – 7 rokov pred zverejnením výzvy na podávanie projektov. K projektu vedec priloží vyjadrenie podpory od inštitúcie na ktorej plánuje projekt realizovať. Takouto hostiteľskou inštitúciou môže byť verejná alebo súkromná výskumná organizácia, ktorá sa nachádza v jednom z členských štátov alebo pridružených krajinách programu Horizont Európa. Môže ale nemusí sa jednať o inštitúciu kde už žiadateľ pracuje. 

Maximálna výška grantu je 1,5 mil. € /projekt na obdobie 5 rokov. V návrhu sa však môže požadovať dodatočných až 1 mil. € navyše na pokrytie a) oprávnených „počiatočných“ nákladov, a/alebo b) nákupu dôležitého vybavenia a/alebo c) prístupu k veľkým zariadeniam, d) náklady na experimentálny a terénny výskum.

Uchádzať sa o podporu je možné v ktorejkoľvek oblasti výskumu. Od predkladateľov úspešných projektov sa očakáva, že prídu s novou ideou, ktorá:

  • prekračuje hranice vedeckých disciplín
  • má potenciál výrazne ovplyvniť daný odbor
  • posunúť jeho hranice alebo otvoriť nové výskumné perspektívy

Text výzvy ERC-2022-STG

Podrobné Informácie pre žiadateľov
Podklady k príprave projektového návrhu

Kontakt v SR pre viac informácií.

Zdroj: FTO portal, 28.9.2021, zur