Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ERA CHAIRSDátum otvorenia: 29/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 15/03/2022 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01-01

Rozpočet: 80 000 000

Kontaktná osoba: 32
Cieľom je pritiahnuť najlepších vedcov a inovátorov do vedecko-inovačných inštitúcií z krajiny s nižšou výskumno-inovačnou výkonnosťou. Koordinátor musí byť z krajiny s nižšou VaI výkonnosťou a účastníkom bude partnerská inštitúcia, v ktorej pôsobí prípadný držiteľ ERA CHAIR, o ktorého sa koordinátor uchádza. Držiteľ ERA CHAIR musí byť excelentný výskumník alebo vedec vo vybranom vednom odbore a musí si okolo seba vytvoriť tím, ktorý bude integrovaný do hostiteľskej inštitúcie.

Výška grantu je od 1,5 do 2,5 mil. EUR

Projekty je možné podávať 15. 3. 2022

Plné znenie výzvy

Dňa 31. 8. sa uskutočnil spoločný Česko-slovenský infodeň, na ktorom boli predstavené výzvy zamerané na TEAMING, TWINNING, ERA CHAIRS, excelentné huby a na excelentnosť na univerzitách. Zároveň boli odprezentované aj úspešne príklady.