Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIC Transition Open 2021Dátum otvorenia: 19/05/2021 12:00 am

Uzávierka: 22/09/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-EIC-2021-TRANSITIONOPEN-01

Rozpočet: 59,6 mil.

Kontaktná osoba: 17
EIC Transition Open financuje netematické projekty pozostávajúce z inovačných aktivít, ktoré idú za experimentálny dôkaz princípu v laboratóriu (od TRL 4 do TRL5/6). Podporuje jednak dozrievanie a validáciu nových technológií, ako aj rozvoj podnikateľského nápadu a modelu s cieľom budúcej komercionalizácie danej inovácie.

Schéma EIC Transtion je zatiaľ otvorená len pre výsledky projektov zo schém FET Open, FET Proactive, EIC Pathfinder Pilot, FET Flagship, ERC Proof of Concept financovaných z programu Horizont 2020.

Výzva je otvorená tak pre žiadateľa jednotlivca, ako aj pre malé konzorciá do 5 žiadateľov. Poskytuje grantovú podporu do max. 2,5 mil. EUR/projekt s príspevkom EK vo výške 100% oprávnených nákladov projektu.

Viac informácií o schéme EIC Transition je k dispozícii v sekcii Európska rada pre inovácie.

Výzva na Funding & Tender Opportunities portáli

Kontakt pre viac informácií