Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIC Transition Challenge: Energy Harvesting and Storage TechnologiesDátum otvorenia: 19/05/2021 12:00 am

Uzávierka: 22/09/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-EIC-2021-TRANSITIONCHALLENGES-01-02

Rozpočet: 40,5 mil.

Kontaktná osoba: 17
EIC Transition Challenges financuje tematické projekty pozostávajúce z inovačných aktivít, ktoré idú za experimentálny dôkaz princípu v laboratóriu (od TRL 4 do TRL5/6). Podporuje jednak dozrievanie a validáciu nových technológií, ako aj rozvoj podnikateľského nápadu a modelu s cieľom budúcej komercionalizácie danej inovácie.

Téma Získavanie energie a jej skladovanie zafinancuje inovatívne technológie smerujúce k efektívnemu, nízko nákladovému, trvalo udržateľnému a kompaktnému riešeniu získavania, konverzie a skladovania energie. Tieto technológie sú dôležité pre dosahovanie cieľov Európskej zelenej dohody v oblasti dekarbonizovaných energetických systémov pri prechode na bezpečnú a dostupnú energiu.

EIC Transtion je zatiaľ otvorená len pre výsledky projektov zo schém FET Open, FET Proactive, EIC Pathfinder Pilot, FET Flagship, ERC Proof of Concept. Kompletný zoznam oprávnených projektov je k dispozícii na vyžiadanie u Národného kontaktého bodu pre EIC.

Rozpočet na tematické projekty v rámci EIC Transition Challenges na rok 2021 je 40,5 mil. EUR.

Viac informácií o schéme EIC Transition je k dispozícii v sekcii Európska rada pre inovácie.

Výzva na Funding & Tender Opportunities portáli

Kontakt pre viac informácií