Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIC Accelerator Challenge: Green Deal innovations for the Economic RecoveryDátum otvorenia: 08/04/2021 12:00 am

Uzávierka: 06/10/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-EIC-2021-ACCELERATORCHALLENGES-01-02

Rozpočet: 496,7 mil.

Kontaktná osoba: 17
EIC Accelerator podporuje vysoko inovatívne deep-tech malé a stredné podniky s prelomovou inováciou, ktorá má veľký potenciál úspechu na globálnom trhu. Podávanie projektových návrhov prebieha v troch kolách:

 • krátky návrh: podávanie otvorené priebežne,
 • plný návrh: podávanie k dátumu konkrétnej uzávierky v danom roku,
 • prezentácia pred porotou: na základe výsledku hodnotenia plného návrhu.

EIC Accelerator bude podporovať netematické projekty (Open) ako aj tematické projekty (Challenges).

Tematická výzva Green Deal innovations for the Economic Recovery sa zameriava na riešenia, ktoré podporujú implementáciu európskej Zelenej dohody značným príspevkom k aspoň jednému z nasledovných cieľov udržateľnosti:

 • zvýšenie ambícií EÚ v zmierňovaní alebo znižovaní dopadov klimatických zmien,
 • dodávky čistej, dostupnej a bezpečnej energie,
 • prechod priemyslu na čisté a/alebo obehové hospodárstvo (vrátane znižovania odpadu a/alebo recyklácie),
 • energeticky a surovinovo efektívna výstavba a renovácia,
 • zrýchlenie prechodu na udržateľnú a inteligentnú mobilitu,
 • prechod na spravodlivý, zdravý a environmentálne priaznivý potravinový systém,
 • ochrana a obnova ekosystémov a biodiverzity (vrátane riešení založených na prírode, ktoré poskytujú benefity pre zmiernenie dopadov klimatických zmien),
 • dosiahnutie cieľa nulových emisií a netoxického životného prostredia.

Minimálne 50% firiem postupujúcich pred porotu musí mať projektový návrh súvisiaci s nasledovnými oblasťami:

 • obnoviteľné energie, vrátane skladovania obnoviteľného vodíka a energií,
 • hĺbková renovácia budov,
 • nízko-uhlíkový priemysel,
 • batérie a iné systémy skladovania energií.

Rozpočet na tematické výzvy EIC Accelerator Challenges na rok 2021 je 496,7 mil. EUR.

Viac informácií o schéme EIC Accelerator je k dispozícii v sekcii Európska rada pre inovácie.

Výzva na portáli Funding & Tender Opportunities

Kontakt pre viac informácií