Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Clean environment and zero pollutionDátum otvorenia: 22/06/2021 12:00 am

Uzávierka: 06/10/2021 12:00 am -

ID výzvy: HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01

Rozpočet: 65 mil.

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
Antropogénne znečistenie narúša integritu ekosystémov na Zemi a vážne ovplyvňuje prírodné zdroje nevyhnutné pre život človeka. Udržiavanie čistoty našej planéty a zdravých ekosystémov prispeje k riešeniu klimatickej krízy, pomôže obnoviť biodiverzitu, zabezpečiť udržateľnosť primárnych výrobných činností a zabezpečiť blahobyt ľudstva. Cieľom výzvy je zastaviť a predchádzať znečisťovaniu zameraním sa na vodu, pôdu a ovzdušie, environmentálnu výkonnosť a udržateľnosť procesov v biologických systémoch.

Témy výzvy:

Halting emissions of pollutants to soils and waters

Zastavenie emisií znečisťujúcich látok do pôdy a vody má pre planétu zásadný význam. Zmena klímy a zvyšujúci sa dopyt po vode budú vyvíjať významný tlak na kvalitu povrchových a podzemných vôd. Spôsob využívania pôdy, rastúca intenzita a premenlivosť zrážok budú zvyšovať riziká erózie, ovplyvňovať usadzovanie a transport sedimentov a následnému zhoršovaniu kvality pôdy, sedimentov a vodných útvarov vrátane vodonosných vrstiev, ústí riek a pobrežných oblastí a ich ekosystémových funkcií a služieb. Potrebný je systémový prístup k obmedzeniu emisií N/P z rôznych zdrojov zavádzaní alternatívnych hnojív a zohľadnenie regionálnych podmienok.

HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-01 Regional nitrogen and phosphorus load reduction approach within safe ecological boundaries – CSA

HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-02 Optimisation of nutrient budget in agriculture – RIA

Protecting drinking water and managing urban water pollution

Ochrana pitnej vody a riadenie znečistenia vody vo vidieckych sídlach a v čoraz hustejších mestských oblastiach si vyžaduje inovatívne a holistické prístupy na úrovni mesta/povodia, aby sa zabezpečila kvalita vody odolná voči vplyvom klímy a globálnych zmien. Ochranné opatrenia by mali zohľadňovať spôsob využívania pôdy, environmentálne potreby a sociálno-ekonomické záujmy ako základné prvky zlepšenia kvality vody a jej riadenia a správy.

HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-03 Preventing and managing diffuse pollution in urban water runoff – RIA

Addressing pollution on seas and ocean

Riešenie znečistenia morí a oceánov je nevyhnutným predpokladom pre zdravú planétu. Oceán sa znečisťuje a ničí v dôsledku uvoľňovania látok alebo energie v morských vodách, ktoré iniciujú celý rad následných účinkov.

HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-04 Achieving zero polluted seas and ocean – CSA

Increasing environmental performances and sustainability of processes and products

Zvyšovanie environmentálnej výkonnosti a udržateľnosti procesov a výrobkov zohráva významnú úlohu pri udržiavaní čistoty našej planéty. Obehové biosystémy vrátane biotechnológií majú potenciál významne prispieť k cieľom Európskej zelenej dohody ak sa budú rozvíjať udržateľne a systémovo a budú zamerané na zmiernenie zmeny klímy a jej vplyvov, zvýšenie efektívnosti využívania zdrojov a obehového hospodárstva, zachovanie a obnovu ekosystémových služieb, prírodných zdrojov, kvality ovzdušia/vody/pôdy a biodiverzity.

HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-05 Environmental sustainability criteria for biological resources production and trade in bio-based systems: impacts and trade-offs – IA

HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-06 Increasing the environmental performance of industrial processes in bio-based sectors: construction, woodworking, textiles, pulp and paper and bio-chemicals – RIA

HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-07 International and EU sustainability certification schemes for bio-based systems – CSA

HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-08 New genomic techniques (NGT): understanding benefits and risks – focus on bio-based innovation – RIA

HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-09 Environmental impacts and trade-offs of alternative fertilising products at global/local scale – CSA

HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-10 Environmental services: improved bioremediation and revitalization strategies for soil, sediments and water – RIA

Kontakt v SR pre viac informácií: Nataša Hurtová, NCP pre klaster 6

Zdroj: Funding & tender opportunities; 22.06.2021; nakh