Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Financovanie inovatívnych firiem z programu HORIZONT EURÓPA


Začiatok: 02. 06. 2021 09:00

Koniec: 02. 06. 2021 13:00

Typ podujatia: Seminár

Organizátor: SBA

Miesto konania: online
Pozývame vás na praktický seminár, kde dostanete konkrétne rady z praxe od renomovaných odborníkov.

ČO SA DOZVIETE?

 • novinky programu Horizont Európa a kde je miesto pre firmy,
 • Európska rada pre inovácie a jej portfólio schém: od základného výskumu až po úspešné škálovanie (vr. Transition, Pathfinder, Prizes),
 • spoločné výskumno-inovačné projekty v tematických pilieroch, EIT a partnerstvá, Kaskádové financovanie z H2020 pre inovačné produkty: od vývoja až na trh,
 • nový EIC Accelerator v Horizont Európa: kto je oprávnený žiadateľ a čo EK očakáva, proces prípravy návrhov, hodnotenie, výber + ukážky úspešných projektov,
 • akú formu podpory môžete získať od Slovak Business Agency a z iných zdrojov.

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

Ing. Lucia Dávidová pôsobí ako Národný kontaktný bod pre Horizont Európa pre oblasti „Európska rada pre inovácie“ a „Právne a finančné otázky“. Pôsobí aj v rámci celosvetovej siete Enterprise Europe Network.

Ing. Ivan Filus je inovačný expert, konzultant pre inovatívne firmy a výskumné organizácie a Národný kontaktný bod pre oblasť „Inovácie v MSP“ a „Prístup k rizikovému financovaniu“. Vo firme BIC Bratislava sa venuje podpore inovácií vo firmách a regiónoch. Pôsobí aj v rámci celosvetovej siete Enterprise Europe Network.

KEDY?

2.6.2021 9:00 – 13:00 hod – Ukončenie registrácie: 26.5.2021 (vrátane)

KDE? Online – Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie. Účasť je bezplatná.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť do SBA v Bratislave osobne alebo poslať poštou: Slovak Business Agency, Twin City, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email RPint@npc.sk

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si: Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP a Návod na používanie KEP

Návod na používanie aplikácie Acrobat Reader DC na podpisovanie KEP-om: PDF návod, video návod

Kontakt: podujatie@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky,
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku,
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji,
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania,
 • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená a ich e-mailové adresy sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 – Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk.

Verzia pre záujemcov mimo Bratislavy

Pridať do Google Calendar