Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Accelerating the innovation process through Horizon Europe multi-actor projects


Začiatok: 19. 10. 2023 09:00

Koniec: 20. 10. 2023 17:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: DG AGRI, EIP AGRI

Miesto konania: Brusel
Pripojte sa k partnerskej burze, podujatiu siete SPP EÚ a pripravte sa na projekty viacerých aktérov v rámci programu Horizont Európa.

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, DG AGRI a podporný nástroj pre inovácie a výmenu poznatkov, EIP-AGRI organizujú 19. – 20. októbra 2023 partnerskú burzu siete SPP EÚ s názvom Urýchlenie inovačného procesu prostredníctvom projektov viacerých aktérov programu Horizont Európa.

EU CAP NETWORK

Podujatie bude venované:

 • nadväzovaniu kontaktov a
 • vytváraniu sietí medzi výskumnými pracovníkmi, inovátormi, podnikateľmi, poradcami, odborníkmi z praxe, najmä poľnohospodármi a lesníkmi, národnými kontaktnými bodmi programu Horizont a ďalšími odborníkmi z rôznych poľnohospodárskych sektorov,
 • vytvorí fórum pre interakcie,
 • podporí prepojenia a spoluprácu medzi účastníkmi z rôznych sektorov a prostredí,
 • umožní výmenu skúsenosti, zdieľanie osvedčených postupov a poznatkov o príprave návrhov projektov prostredníctvom prezentácií a interaktívnych stretnutí,

Okrem toho poskytne priestor pre výmenu námetov na projekty, identifikáciu potenciálnych partnerov pre konzorciá uchádzajúce sa o účasť na výzvach programu Horizont Európa, ktoré si vyžadujú viacfaktorový prístup.

Toto sprostredkovateľské podujatie sa zameria na témy týkajúce sa viacfaktorového prístupu v súvislosti s poľnohospodárstvom, lesníctvom a vidieckymi oblasťami v rámci výziev klastra 6 – Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie, programu Horizont Európa na r. 2024.

Potenciálni žiadatelia, ktorí majú záujem o vypracovanie návrhov, si môžu vybrať až tri z nasledujúcich výziev, o ktorých budú diskutovať v rámci rozborových zasadnutí:

 • Poľnohospodárske systémy bohaté na biodiverzitu
 • Ekologické poľnohospodárstvo
 • Lesné hospodárstvo
 • Systémy chovu hospodárskych zvierat
 • Zdravie rastlín
 • Opatrenia v oblasti klímy: voda a paludikultúra
 • Vidiecke komunity
 • Digitálne a dátové technológie: robotika a rozšírená realita
 • AKIS zdola nahor

Cieľom podujatia je podporiť prípravu vysokokvalitných návrhov pre nadchádzajúce výzvy programu Horizont Európa s MAA v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a vidieka. Účastníci budú mať možnosť nadviazať kontakty, vymeniť si skúsenosti a podeliť sa o nápady na projekty.

Viac informácií o výzvach, o ktorých sa bude diskutovať na zasadnutiach, a návrh programu nájdete na webovej stránke podujatia.

Svoju prihlášku pošlite do 3. septembra 2023 do 23:00 hod. stredoeurópskeho času.

V prípade otázok kontaktujte Tajana Radic: brokerage.innovation@eucapnetwork.eu alebo Nataša Hurtová, NCP

Zdroj: DG AGRI, 26.7.2023, nakh

Pridať do Google Calendar