Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Podujatia

Klastrové podujatie – Projekty súvisiace so sladkou vodou

Cieľom tohto podujatia je poukázať na dôležitosť problematiky sladkej vody, podporiť spoluprácu medzi projektmi a zapojiť tvorcov politík do rozširovania aktivít. Naším primárnym cieľom je prepojiť projekty súvisiace so sladkou vodou, uľahčiť výmenu poznatkov medzi odborníkmi a riešiť spoločné výzvy v oblasti zapojenia zainteresovaných strán a replikovateľnosti projektov. Tento workshop je špeciálne navrhnutý pre projektových […]