Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Uvedením svojich osobných údajov a vyznačením tohto políčka udeľujem v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“) spoločným prevádzkovateľom: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrum vedecko -technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel zasielania newslettrov a e-mailových správ o novinkách, produktoch, službách, podujatiach, súťažiach a iných akciách súvisiacich s rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie, a to v rozsahu vyššie uvedených údajov. Vyhlasujem, že som bol(a) spoločnými prevádzkovateľmi informovaný(á) v súlade s článkom 13 GDPR. Viac info.. Tento súhlas udeľujem na dobu 5 rokov odo dňa jeho udelenia. 
Beriem na vedomie, že mám právo súhlas kedykoľvek odvolať a to e-mailom na adresu: gdpr@cvtisr.sk alebo písomne doručením na adresu sídla Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Každý zasielaný marketingový e-mail alebo newsletter bude obsahovať linku na zrušenie odberu. V prípade, že si nebudem želať ďalej dostávať informácie, mám možnosť sa z odberu odhlásiť kliknutím na linku v konkrétnom newslettri.