Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Klíma, energetika a mobilita

S Klastrom 5: Klíma, energetika a mobilita priamo súvisia nasledovné partnerstvá:

 Cieľom partnerstva je urýchliť vývoj a zavádzanie inovačných technológií (najmä digitálnych a automatizácie) s cieľom dosiahnuť radikálnu transformáciu železničného systému a splniť ciele Európskeho zelenej dohody. Vyvinie riešenia so širokou podporou v celej EÚ – až 75 % úspešnej miery prieniku na trh do roku 2030, zlepšenie konkurencieschopnosti železničnej dopravy a podpora vedúceho európskeho technologického postavenia v železničnej doprave.

Hlavné dokumenty, podujatia a informácie k Spoločnému podniku pre európske železnice – Europe’s Rail Joint Undertaking:

Spustenie partnerstva: 21.2.2022

Typ partnerstva: Inštitucionalizované (podľa článku 187 ZFEÚ)

Partnermi môžu byť: Výrobcovia, prevádzkovatelia a správcovia infraštruktúr v oblasti železničnej dopravy

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: Partnerstvo nadväzujúce na spoločný podnik Shift2Rail Joint Undertaking

Vďaka digitálnej transformácii manažmentu letovej prevádzky sa európsky vzdušný priestor stane najefektívnejším a environmentálne najšetrnejším na svete. Tým sbr podporí konkurencieschopnosť a oživenie európskeho sektora leteckej dopravy v Európe po kríze COVID-19. Kľúčové oblasti: Zlepšenie prepojenosti, integrácie a automatizácie zem-vzduch, zvýšenie flexibility a škálovateľnosti riadenia vzdušného priestoru a bezpečná integrácia bezpilotných lietadiel.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je obrazok-29.png

Hlavné dokumenty SESAR 3 JU:

 

Typ partnerstva: Inštitucionalizované (podľa článku 187 ZFEÚ)

Partnermi môžu byť: Priemysel, letecké spoločnosti, letiská, poskytovatelia služieb v oblasti leteckej navigácie, subjekty vykonávajúce výskum, vývoj a inovácie

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: Partnerstvo nadväzujúce na spoločný podnik Single European Sky ATM Research (SESAR) Joint Undertaking

Cieľom partnerstva je nasmerovať leteckú dopravu ku klimatickej neutralite urýchlením vývoja, integrácie a validácie najmä čo najrýchlejším zavádzaním prelomových výskumných a inovačných riešení. Pomôže tiež vyvinúť ďalšiu generáciu ultraefektívnych nízkouhlíkových lietadiel s novými zdrojmi energie, motormi a systémami, ktoré vyjdú z výskumnej a demonštračnej fázy na úrovni vysokej technologickej pripravenosti.

Prvé výzvy partnerstva sú plánované v prvom štvrťroku 2022.

Logo of Clean Aviation

 

 

 

Hlavné dokumenty Clean Aviaton JU:

Typ partnerstva: Inštitucionalizované (podľa článku 187 ZFEÚ)

Partnermi môžu byť: Priemysel, výskumné organizácie, akademický sektor

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: Partnerstvo nadväzujúce na spoločný podnik Clean Sky 2 Joint Undertaking

Cieľom partnerstva je urýchliť vývoj a zavádzanie európskych čistých vodíkových technológií a prispieť tak k udržateľnému, dekarbonizovanému a plne integrovanému energetickému systému. Zameria sa na výrobu, distribúciu a skladovanie čistého vodíka s cieľom dodávať energiu ťažko dekarbonizovateľné odvetvia, ako sú ťažké priemyselné odvetvia a vysokovýkonné dopravné aplikácie.

web partnerstva: https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en

 

Typ partnerstva: Inštitucionalizované (podľa článku 187 ZFEÚ)

Partnermi môžu byť: Priemysel, akademický sektor

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: Partnerstvo nadväzujúce na spoločný podnik Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU)

Víziou partnerstva je vysoko kvalitné, nízkouhlíkové, energeticky a zdrojovo efektívne urbanizované prostredie, ktoré stimuluje prechod k trvalej udržateľnosti. Partnerstvo spája celý hodnotový reťazec a vytvorí inovačné zoskupenia relevantné pre jednotlivé odvetvia v celej EÚ. Ciele sú vedecké (vytvárať inovácie pre udržateľnosť), hospodárske (revitalizovať sektor prostredníctvom udržateľnej prevádzky) a spoločenské (spôsobiť zmenu správania smerom k udržateľnému životu). Ciele sa dosiahnu prostredníctvom prístupu zameraného na používateľa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ partnerstva: Spoločne programované

Partnermi môžu byť: Priemysel, mimovládne organizácie, akademický sektor aktívny v príslušnej oblasti

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: Nie je, ide o nové partnerstvo

Cieľom partnerstva je urýchliť rozvoj dopravy s nulovou spotrebou emisií v Európe so systémovým prístupom, vypracovať spoločnú víziu a vypracovať plán s viacerými zainteresovanými stranami pre klimaticky neutrálny a čistý systém cestnej dopravy. Zlepší mobilitu a bezpečnosť ľudí a tovaru, zabezpečí budúce vedúce postavenie Európy v oblasti inovácií, výroby a služieb. Hlavné úspechy do roku 2030 sa budú zameriavať na široké zavádzanie riešení s nulovými emisiami, cenovo dostupných riešení zameraných na používateľov, zníženie emisií CO2 a zlepšenie kvality ovzdušia. Hlavnou výzvou bude zavedenie ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými emisiami a konkurencieschopnými diaľkovými vysokovýkonnými vozidlami.

 

 

 

 

 

 

Hlavné dokumenty 2ZERO:

 

Typ partnerstva: Spoločne programované

Partnermi môžu byť: Priemysel a akademický sektor

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: Nadväzuje na zmluvné verejno-súkromné partnerstvo (Contractual PPP) European Green Vehicle Initiative

Cieľom partnerstva je urýchliť zavádzanie inovačných, prepojených, kooperatívnych a automatizovaných technológií a služieb mobility. Spojením aktérov komplexného medziodvetvového hodnotového reťazca vyvinie a implementuje spoločný, súdržný a dlhodobý európsky výskumný a inovačný program. Do roku 2030 sa v rámci partnerstva ukážu inkluzívne, užívateľsky orientované a dobre integrované koncepcie mobility, ktoré umožňuje automatizovaná mobilita, so zvýšenou bezpečnosťou a nižšou uhlíkovou stopou. Európa sa tak stane svetovým lídrom v zavádzaní prepojenej a automatizovanej mobility ľudí a tovaru.

 

Európske partnerstvo Connected, Cooperative & Automated Mobility Partnership (CCAM) prijalo 15.12.2021 svoj strategický výskumný a inovačný program (SRIA). Cieľom tohto partnerstva je vytvoriť systém mobility, ktorý bude viac zameraný na používateľa a bude inkluzívny, zvýšiť bezpečnosť na cestách a zároveň znížiť dopravné zápchy a environmentálnu stopu. SRIA je komplexným plánom na realizáciu partnerstva CCAM a jeho cieľov. Poskytuje flexibilný základ na identifikáciu a definovanie tém výziev na výskumné a inovačné činnosti, ktoré majú byť zahrnuté do pracovných programov Horizontu Európa. Slúži tiež ako základ na rozvoj spoločných činností s národnými programami a inými partnerstvami programu Horizont Európa.

CCAM Partnership main objectives

Hlavné dokumenty CCAM:

Web partnerstva: https://www.ccam.eu/what-is-ccam/ccam-partnership/

 

Typ partnerstva:Spoločne programované

Partnermi môžu byť: Priemysel, akademický sektor, verejné orgány, prevádzkovatelia v oblasti cestnej dopravy

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: Nie je, ide o nové partnerstvo

Cieľom partnerstva je, aby EÚ viedla a urýchlila transformáciu námornej a vnútrozemskej vodnej dopravy s cieľom odstrániť všetky škodlivé environmentálne emisie (vrátane skleníkových plynov, látok znečisťujúcich ovzdušie a vodu) prostredníctvom inovačných technológií a prevádzky. Cieľom je do roku 2030 vypracovať a demonštrovať realizovateľné riešenia s nulovými emisiami, ktoré sa uplatňujú na všetky hlavné typy lodí a služby a ktoré umožnia dosiahnuť vodnú dopravu s nulovými emisiami do roku 2050.

 

Spustenie partnerstva je naplánované v rámci pracovného programu na rok 2021/22.

 

Typ partnerstva: Spoločne programované

Partnermi môžu byť: Priemysel a akademický sektor

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: Nie je, ide o nové partnerstvo

Cieľom tohto partnerstva je v krátkodobom až strednodobom horizonte podporiť rozvoj európskeho výskumného a inovačného ekosystému svetovej úrovne v oblasti batérií (ktorý v súčasnosti neexistuje) s cieľom dosiahnuť vedúce postavenie Európy v priemysle pri navrhovaní a výrobe batérií pre ďalšiu generáciu stacionárnych aj mobilných aplikácií. Z dlhodobého hľadiska je cieľom vyvinúť technológiu futuristických batérií po roku 2030.

Typ partnerstva: Spoločne programované

Partnermi môžu byť: Priemysel hodnotového reťazca batérií, výskumné organizácie, verejné orgány, investičné platformy a mimovládne organizácie

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: Nie je, ide o nové partnerstvo

Partnerstvo sa zapojí a umožní celému spektru zainteresovaných strán v mestách (miestnych orgánov, obcí, podnikov a občanov) spoluvytvárať inovatívne, systémové a ľudsky zamerané prístupy, nástroje, metódy a služby na podporu transformačných prechodov v mestách. To povedie k efektívnejšiemu a dekarbonizovanému využívaniu energie, udržateľným a ľudským systémom mobility, obehovému a environmentálne šetrnému využívaniu zdrojov, a to pre blaho občanov a zachovanie biodiverzity.

WEB stránka Partnerstva Driving Urban Transition DUT

Typ partnerstva: Spoločne financované

Partnermi môžu byť: Národné ministerstvá zodpovedné za výskum a inovácie a životné prostredie, entity financujúce výskum (verejný sektor)

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: JPI Urban Europe a viacero sietí ERA-NET co-fund

Toto partnerstvo prostredníctvom transformačného výskumného a inovačného programu v celej Európe podporí a urýchli transformáciu energetiky vo všetkých jej rozmeroch. Umožní spoločné výskumné a inovačné programy od regionálnej až po celoštátnu a celosvetovú úroveň, ktoré spoločne podporujú priemysel, verejné organizácie, výskumné a občianske organizácie, aby sa Európa stala lídrom v oblasti energetických inovácií a nakoniec prvým klimaticky neutrálnym kontinentom.

 

Spustenie partnerstva je naplánované v rámci pracovného programu na rok 2021/22.

 

Typ partnerstva: Spoločne financované

Partnermi môžu byť: Národné alebo regionálne entity financujúce výskum (verejný sektor)

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: Partnerstvo bude vytvorené zlúčením viac ako 10 menších sietí typu ERA-NET co-fund

Spoločný podnik pre európske železnice zverejnilo návrh Pracovného programu na roky 2022-24

Leták výziev Spoločného podniku pre európske železnice

Koncom februára zverejnil Spoločný podnik pre európske železnice prvý návrh Pracovného programu, v ktorom predstavil hlavné priority podpory na roky 2022 až 2024. Správna rada partnerstva upozorňuje, že ide o pracovný materiál a konečné znenie výziev môže byť odlišné.

Výzvy na podporu vlajkových projektov partnerstva (flagship projects) na rok 2022 budú vyhlásené v rámci týchto šiestich destinácií:

 • Destinácia 1: Network management planning and control & Mobility Management in a multimodal environment and Digital Enablers
 • Destinácia 2: Digital & Automated up to Autonomous Train Operations
 • Destinácia 3: Intelligent & Integrated asset management
 • Destinácia 4: A sustainable and green rail system
 • Destinácia 5: Sustainable Competitive Digital Green Rail Freight Services
 • Destinácia 6: Regional rail services/ Innovative rail services to revitalize capillary lines

V prílohe č. 7 tohto návrhu Pracovného programu nájdete prehľad plánovaných výziev, z ktorých prvé plánuje Spoločný podnik pre európske železnice vyhlásiť už 10. marca 2022 s predpokladanou uzávierkou 23. júna 2022.

 • ZÁZNAM z prvej výročnej konferencie Spoločného podniku SESAR 3 JU z 12. októbra 2022 – WEB
 • Europe’s Rail 2nd Info DayZÁZNAM a PREZENTÁCIE z Informačného dňa Spoločného podniku pre európske železnice z 19. októbra 2022

VÝZVY

  Ďalšie výzvy

  AKTUALITY

  Ďalšie aktuality

  PODUJATIA

  No events found matching the criteria.

  Ďalšie podujatia