Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Kaskádová výzva projektu H2020 (Net Zero Cities)

Začiatok: 2022-11-02 00:00:00

Koniec: 2022-11-04 00:00:00

ID výzvy: kaskádová výzva projektu H2020

Kontakt: Miroslava Tužinská

Rozpočet: 32 000 000 EUR

Projekt NET ZERO CITIES podporí 30 európskych miest na ceste ku klimatickej neutralite

NetZeroCities (NZC) je štvorročný projekt financovaný z programu Horizont 2020, ktorého cieľom je pomôcť mestám prekonať súčasné štrukturálne, inštitucionálne a kultúrne prekážky, aby mohli do roku 2030 dosiahnuť klimatickú neutralitu. Jedným z cieľov tohto projektu je v rámci Programu „NZC Pilot Cities Programme“ testovať a implementovať inovatívne prístupy k rýchlej dekarbonizácii vo vybraných mestách a komunitách. VIDEO k projektu.

Dvojročný program s názvom NZC Pilot Cities Programme:

Pilotné mestá dostanú príležitosť získať grant na podporu realizácie systémových na inovácie zameraných experimentálnych aktivít počas dvojročného programu s dôrazom na vzájomnú spoluprácu, výmenu poznatkov, identifikáciu prekážok a príležitostí na ich prekonanie.

Výber pilotných projektov sa bude týkať všetkých tematických oblastí, ktoré prispievajú ku klimatickej neutralite s cieľom zabezpečiť systémovú transformáciu, vrátane mobility, energetických systémov, materiálových tokov, zastavaného prostredia, prírodných oblastí, kultúrnych/sociálnych/finančných/inštitucionálnych systémov alebo prístupných verejných priestorov. V súčasnosti je k dispozícii návrh usmernení k výzve a Príručka k programu Pilotné mestá, ktoré majú mestám pomôcť pri príprave projektovej žiadosti.

O aké typy grantov sa bude možné uchádzať?

Pre mestá bude v rámci výzvy, na ktorú je alokovaných 32 M EUR, k dispozícii tento počet a typy grantov:

 • 12 grantov vo výške 1,5 milióna EUR
 • 10 grantov vo výške 1,0 milióna EUR
 • 8 grantov vo výške 0,5 milióna EUR.

Kto sa môže do výzvy zapojiť?

Výzva je otvorená pre mestá, ktoré sa nachádzajú v členských štátoch EÚ alebo v krajinách asociovaných k programu Horizont 2020. Mestá môžu podať žiadosť jednotlivo alebo žiadosť s viacerými mestami z tej istej krajiny alebo z rôznych krajín. V tomto ohľade neexistujú žiadne obmedzenia. V konzorciu musia byť prítomné aspoň dva právne subjekty, z ktorých jeden partner musí byť miestna samospráva (mesto, mestská časť) a všetky ostatné musia byť samostatné právne subjekty (nezávislé od mesta. Partnermi konzorcia môžu byť lokálni partneri (výskumné inštitúcie/univerzity, MSP, MVO/združenia, občianske skupiny alebo iné relevantné zainteresované strany). Žiadosť môže predložiť mesto bez ohľadu na to, či bolo alebo nebolo vybrané ako jedno zo 100 miest Misie Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá. Kritériá oprávnenosti miest/mestských štvrtí a ďalších partnerov v konzorciu, ktoré sa do výzvy môžu zapojiť sú podrobne popísané v Kapitole 8.2 na str. 15 Príručky k výzve.

Kde nájdete bližšie informácie?

Konzorcium projektu Net Zero Cities vypracovalo podrobné a zrozumiteľné dokumenty a Príručku k výzve, na webovej stránke výzvy sú pravidelne aktualizované odpovede na často kladené otázky k výzve. Mestám a subjektom, ktoré majú záujem o túto výzvu, odporúčame zúčastniť sa série Informačných podujatí, ktoré konzorcium projektu H2020 NetZeroCities, organizuje 5. až 8. septembra 2022, na ktorých budú žiadateľom predstavené podmienky a náležitosti výzvy. Na podujatia je potrebné sa vopred registrovať.

Výzva bude pre mestá otvorená 2 mesiace a to do polnoci 4. novembra 2022. Vybraná 30-tka pilotných miest bude oznámená vo februári 2023.

Ako podať projekt?

Projektové žiadosti sa predkladajú výhradne cez Portál MisieSubmission system via the Mission Portal.

Aké aktivity výzva podporuje?

Od pilotných miest sa očakáva, že počas trvania pilotného projektu budú testovať a implementovať inovatívne riešenia na úrovni mesta alebo mestskej štvrte, pričom budú explicitne využívať inovatívne postupy, poznatky, kapacity a schopnosti dostupné na danej úrovni. Do konca pilotného projektu by malo mesto identifikovať jasný súbor inovatívnych riešení pripravených na implementáciu, škálovanie a/alebo replikovanie. Riešenia môžu zahŕňať nové obchodné modely, politické iniciatívy, inovácie v oblasti riadenia mesta, modely financovania a replikácie alebo stratégie rozširovania.

Vybrané pilotné mestá získajú finančné prostriedky a odborné poradenstvo a podporu od mestských poradcov (City Advisors) a partnerov konzorcia Net Zero Cities na dopracovanie svojich pilotných aktivít pred začatím ich realizácie. Okrem finančnej podpory získajú mestá prístup k službám Platformy Misie, ktorá im pomôže pri budovaní financovania na úplnú implementáciu a následne pri škálovaní a replikácii navrhnutých inovatívnych riešení.

Aké sú očakávané výsledky programu NZC Pilot Cities?

 • 30 inovatívnych riešení alebo skupín riešení, ktoré sa otestujú a implementujú na úrovni mesta alebo okresu počas trvania programu
 • rozvoj znalostí, kapacít a schopností na úrovni mesta
 • jasný súbor inovačných riešení identifikovaných a pripravených na implementáciu do konca programu, ktorý by mal zahŕňať nový obchodný model, politickú iniciatívu, inováciu v oblasti riadenia, model financovania a stratégiu replikácie alebo rozširovania na úrovni EÚ

Dôležité dokumenty a odkazy k výzve:

Záznamy z uskutočnených podujatí:

 • 1. webinár k výzve – Ambition, approach, application – 27. jún 2022nahrávka & prezentácie
 • 2. webinár k výberovému procesu – Criteria for selection and the selection process – 4. júl 2022 – nahrávka & prezentácie
 • 3. webinár – Ambition and Approach & Technical Information – 5. september 2022 nahrávka
 • 4. webinár – Eligibility and Assessment Criteria – 7. september 2022 – nahrávka
 • 5. webinár – Pilot City Monitoring, Evaluation and Learning Info Session – 8. september 2022 – nahrávka

Zdroj: NET ZERO CITIES projekt, 15.9.2022, mit