Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Kaskádová výzva misijného projektu Pathways2Resiliance

Začiatok: 2023-12-19 00:00:00

Koniec: 2024-02-22 00:00:00

ID výzvy: Pathways2Resiliance FIRST OPEN CALL.

Kontakt: Miroslava Tužinská

Rozpočet: 21 000 500

Vybraných 100 európskych regiónov bude priamo podporovaných konzorciom misijného projektu Pathways2Resiliance (P2R).

Z celkového rozpočtu kaskádovej výzvy 21 miliónov EUR bude podporených 40 regiónov, aby v rámci 18 mesačných projektov rozvíjali svoje prístupy k adaptácii na zmenu klímy. Na jeden projekt poputuje finančná čiastka až do výšky 210 000 EUR. Výzva napĺňa hlavný cieľ Misie Adaptácia na zmenu klímy: podporiť 150 regiónov pri vypracúvaní transformačných adaptačných plánov.

Projektové návrhy je možné predkladať výhradne cez špecializovanú platformu PLAZA. Každý partner v projekte musí byť pred podaním prihlášky registrovaný na portáli PLAZA.

Ktorý typ subjektu je oprávnený uchádzať sa o podporu?

Oprávnenými žiadateľmi, ktorí sú v pozícii monožiadateľa alebo koordinátorom konzorcia projektu:

  • a) orgány verejnej správy na úrovni NUTS 1, 2 a 3

  • b) verejnoprávne subjekty v súlade s článkom 2 ods. 4 smernice 2014/24/EÚ (Article 2.4 of the Directive 2014/24/EU.)

Oprávnenými ďalšími členmi konzorcia môžu byť:

  • c) súkromné neziskové subjekty

  • d) malé a stredné podniky

Všetky informácie k oprávneným žiadateľom nájdete v časti 5 v Príručke k výzve (Section 5 Admissibility and Eligibility).

Aké projektové aktivity budú v rámci výzvy podporené?

  • vypracovanie regionálnych ciest, plánov a inovačných portfólií zameraných na odolnosť voči zmene klímy (regional pathways, plans and innovation portfolios towards climate resilience building) ktoré vzniknú na základe existujúcich hodnotení, trendov a prognóz budúcich rizík zmeny klímy v regiónoch.

  • aktivity podporujúce proces vývoja ciest, ako je uvedené v texte výzvy, vrátane aktivít zapojenia zainteresovaných strán a budovania kapacít.

  • komunikačné, diseminačné a exploatačné aktivity súvisiace so šírením informácií o výstupoch projektu a využívaní výstupov projektu v praxi, ďalšom výskume a ich prípadom komerčnom využití.

POZOR! Aktivity súvisiace s demonštráciou a zavádzaním riešení na prispôsobenie sa zmene klímy nie sú oprávnené na financovanie v rámci tejto výzvy.

Viac informácií nájdete v dokumente – Výzva Pathways2Resiliance FIRST OPEN CALL.

V súvislosti s vyhlásením výzvy organizuje konzorcium projektu dve online informačné podujatia, na ktorých budú predstavené všetky náležitosti výzvy:

V prípade otázok neváhajte kontaktovať projektový team: pathways2resilience@climate-kic.org.

Ďalšie dokumenty k výzve:

  • Oprávnené regióny – NUTS/LAU lists (pribudne čoskoro)

mit, 3.1.2024