Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Kaskádová výzva misijného projektu CLIMAAX

Začiatok: 2023-12-08 00:00:00

Koniec: 2024-03-08 00:00:00

ID výzvy: CLIMAAX 1st Open Call

Kontakt: Miroslava Tužinská

Rozpočet: 5 400 000

Kaskádová výzva misijného projektu CLIMAAX bude otvorená 3 mesiace od 8. decembra 2023 do 8. marca 2024.

Je zverejnená aj na stránke Funding & Tender Opportunities portal v sekcii CASCADE FUNDING!

Európske regióny môžu získať finančnú a odbornú podporu až do výšky 300 000 EUR

CLIMAAX je projekt financovaný z programu Horizont Európa, ktorého cieľom je vytvoriť prispôsobený rámec a súbor nástrojov na hodnotenie klimatických rizík, ktorý pomôže komunitám pri hodnotení doterajších skúseností a umožní im konať.

Projekt poskytuje finančnú, analytickú a praktickú podporu európskym regiónom a komunitám, aby lepšie pochopili, pripravili sa a zvládli klimatické riziká a príležitosti.

Aktuálna kaskádová vyzva je určená pre verejné subjekty, ktoré vykonávajú dohľad nad hodnotením rizík súvisiacich s klímou (Climate-Related Risk Assessments) a plánmi riadenia rizík (Risk Management Plans), ako aj neziskové organizácie, ktoré sa venujú zmierňovaniu vplyvov zmeny klímy a zvyšovaniu odolnosti komunít.

Pre koho je výzva určená?

Monožiadatelia:

    • Public bodies – verejné orgány (vrátane regionálnych orgánov, obcí, ako aj verejných agentúr, ktoré sú poverené vypracovaním hodnotení rizík súvisiacich s klímou a plánov riadenia rizík v danom regióne alebo komunite.

    • Non-profit legal entities representing a local/regional community – neziskové právnické osoby zastupujúce miestne/regionálne spoločenstvo ľudí so sociálnymi väzbami, spoločnými hodnotami alebo záujmami, ktoré sa podieľajú na spoločnej činnosti a rozvíjajú svoje aktivity v oblastiach, ktoré sú zraniteľné voči vplyvom zmeny klímy a čelia výzvam v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

Čo môžete získať?

    • Finančnú podporu až do výšky 300.000 EUR na zlepšenie regionálnych plánov riadenia rizík súvisiacich s klímou a núdzovými situáciami (regional climate and emergency risk management plans).

    • Prístup a podporu komplexného metodického rámca a súboru nástrojov z projektu CLIMAAX, ktorý poskytuje štruktúrovaný prístup k hodnoteniu klímy.

    • Prispôsobené technické usmernenia na implementáciu metodík špecifických pre daný región s využitím miestnych údajov a metód.

Technická asistencia bude regiónom poskytovaná v národnom jazyku.

Viac informácií ku kaskádovej výzve projektu CLIMAAX

Prihlášky sa predkladajú výhradne cez portál na to určený: https://climaax-call4regions.fundingbox.com/

Pre viac informácií neváhajte kontaktovať vyhlasovateľa výzvy na: helpdesk.climaax@fundingbox.com

Hodnotiaci proces

Výber projektov v rámci otvorenej výzvy sa uskutoční v 4 kolách. V prvom kroku sa návrhy skontrolujú na základe kritérií oprávnenosti a prípustnosti. Ďalším krokom hodnotenia bude overenie súladu “in/out scope”, ktoré vykonajú interní experti z členov konzorcia CLIMAAX. Tretí krok bude pozostávať z hodnotenia súladu projektu s kritériami, ktoré vykonajú dvaja interní odborníci nezávislí od žiadateľov. Štvrtý krok bude zahŕňať hlasovanie výberovej komisie o zozname predbežne vybraných žiadateľov.

Zdroj: MIP4Apapt, 21.12.2023, mit