Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Urban Mobility – City RAPTOR Call for proposal

Začiatok: 2021-12-13 00:00:00

Koniec: 2022-02-28 00:00:00

ID výzvy:

Kontakt: Miroslava Tužinská

Rozpočet: 630 000

City RAptor

Podpora v rámci výzvy Rapid Applications for Transport (RAPTOR) sa zameriava na riešenie špecifických výziev mestskej mobility pre mestá, obce a štvrte a propaguje miestne riešenia financovaním jednotlivcov, tímov, startupov alebo malých a stredných podnikov. EIT Urban Mobility, pod ktorým RAPTOR beží, vyberie tri partnerstvá miest z celej Európy, ktoré by zopakovali pôvodný pilotný program. V tom totiž boli podporené štyri mestá. Táto aktuálna možnosť bude otvorená do 28. februára 2022.

Podporu môže získať EIT Urban Mobility Core Partner alebo Affiliated Entity Core Partnera (napríklad mesto po dohode s Core Partnerom) sa môžu ako žiadateľ uchádzať spolu s jedným až dvoma partnermi, ktorí majú skúsenosti s vedením alebo zapojením sa do riadenia akceleračných programov alebo tvorby venture programov.

V rámci výzvy bude potrebné zabezpečiť v súlade s cieľom podpory mestskej mobility:

 • Definovať tri špecifické výzvy v oblasti mobility v meste: problém, umiestnenie, owner, potreby, aktíva, povolenia
 • Spustiť kaskádovú súťaž pre návrhy riešení pre tieto špecifické výzvy
 • Poskytnúť kancelárske priestory na minimálne 2 dni pre ocenených, napr. SME, Start-up tímy, študentov v spoločnom pracovnom priestore alebo zdieľanom prostredí
 • Vyhodnotiť a vybrať najlepšie riešenie pre špecifickú mestskú mobilitu
 • Otestovať MVP v pôvodnom meste, obci, štvrti
 • Definovať vhodný mechanizmus finančnej udržateľnosti na projektovej alebo kaskádovej úrovni

Prihlášky sa predkladajú elektronicky po registrácii v platforme: EIT Urban Mobility – AwardForce platform.

Informácie k RAPTOR Call:

 • Otvorenie výzvy: 13. december 2021
 • Uzávierka výzvy predĺžená do: 28. február 2022
 • Fáza prvotného hodnotenia oprávnenosti: do februára 2022
 • Hodnotiaci proces bude ukončený koncom marca 2022
 • Panelové prezentácie vybraných projektov: marec 2022
 • Výsledky: apríl 2022
 • Začiatok implementácie projektov: od mája 2022

Zoznam dokumentov k výzve:

Alokovaný rozpočet: max. 630.000 EUR /3 projekty (z toho 90 tisíc eur bude určených na kaskádové financovanie pre víťazné riešenia)

Oprávnené náklady: personálne výdavky, subdodávky, cestovné výdavky, odpisy obstaraných zariadení či služby a tovary na faktúru. V rámci EIT projektov sa k týmto nákladom vždy priráta aj 25 % nepriamych nákladov, ktoré sú vám k dispozícii na režijné výdavky.