Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je jedinečnou iniciatívou EÚ, ktorá stimuluje inovácie na celom území Európy. Prepája podniky, vzdelávanie a výskum s cieľom nájsť riešenie na naliehavé globálne výzvy. V súčasnosti tvorí EIT najväčšiu celoeurópsku inovačnú komunitu, ktorá spája takmer 3 000 partnerov naprieč rôznymi sektormi.

 

EIT je nezávislá organizácia EÚ, ktorú Európska únia zriadila v roku 2008 so sídlom v Budapešti. Je súčasťou rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont Európa s rozpočtom 2,9 miliardy eur.

 

V rámci svojich aktivít ponúka EIT širokú škálu inovačných a podnikateľských činností:

 

 • vzdelávacie kurzy, ktoré kombinujú technické a podnikateľské zručnosti
 • individualizované služby zakladania podnikov a akcelerácie
 • inovačne orientované výskumné projekty

 

Inštitút podporuje rozvoj dynamických európskych partnerstiev medzi poprednými univerzitami, výskumnými laboratóriami a podnikmi prostredníctvom tzv. znalostných a inovačných komunít (Knowledge and Innovation Communities/KIC).

 

V súčasnosti je aktívnych 9 znalostných a inovačných komunít (KIC) v týchto oblastiach:

 

 • EIT Climate-KIC: klimatické zmeny
 • EIT Digital: digitálna Európa
 • EIT Food: potravinárstvo
 • EIT Health: zdravie
 • EIT InnoEnergy: udržateľné zdroje energie
 • EIT Manufacturing: výrobné odvetvia
 • EIT Raw Materials: zdroje surovín
 • EIT Urban Mobility: inteligentná a zelená integrovaná doprava
 • EIT Culture & Creativity: kultúra a kreatívny priemysel

 

EIT poskytuje na fungovanie komunít len časť finančných prostriedkov, zvyšok pokrývajú iné verejné alebo súkromné zdroje. Principiálne sa očakáva sa, že po 15 rokoch od vzniku budú komunity schopné financovať svoje aktivity samostatne. Každá komunita je relatívne autonómna, má špecifickú štruktúru, spôsob fungovania a rôzne úrovne členských poplatkov. V rámci určitých typov výziev na predkladanie projektov sú ako oprávnení žiadatelia len členovia komunity, iné typy umožňujú získať finančnú podporu aj organizáciám, ktoré nie sú členmi.

 

Právny základ EIT tvorí spolu s nariadením o EIT tzv. Strategický inovačný program (Strategic Innovation Agenda/SIA), ktorý dopĺňa legislatívny rámec fungovania EIT na roky 2021 až 2027. Stanovujú sa v ňom prioritné oblasti a stratégia EIT na ďalšie obdobie, a to vymedzením cieľov EIT, kľúčových opatrení, spôsobu fungovania, očakávaných výsledkov a potrebných zdrojov.

 

V aktuálnom programovom období sa kladie dôraz na regionálny rozmer a podporu krajín, ktoré v inovačných výsledkoch zaostávajú. Súvisiace aktivity – služby vzdelávania, podpory inovácií a podnikania – zastrešuje tzv. regionálna inovačná schéma EIT (EIT RIS – Regional Innovation Scheme). Jej cieľom je podporiť inovačné procesy v krajinách definovaných v European Innovation Scoreboard ako skromní a mierni inovátori, kam sa zaraďuje aj Slovensko.

 

EIT plánuje v roku 2026 zriadiť novú znalostnú a inovačnú komunitu v oblasti vodných, morských a námorných sektorov a ekosystémov.

 

Nová iniciatíva EIT HEI Initiative posilňuje podnikateľské a inovačné kapacity inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

 

Základné informácie o EIT

 

EIT komunita na Slovensku (factsheet 2023)

EIT Climate-KIC identifikuje a podporuje inovácie, ktoré pomáhajú spoločnosti zmierniť klimatické zmeny a prispôsobiť sa im. EIT Climate-KIC je najväčšia európska organizácia zaoberajúca sa bojom proti zmene podnebia prostredníctvom inovácií. Na základe systémového prístupu spája organizácia najambicióznejšie európske záujmové skupiny v oblasti klímy medzi mestami, regiónmi a dokonca aj celými krajinami. EIT Climate-KIC bol založený v roku 2010 a je financovaný z Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT). Agentúra so sídlom v Amsterdame pôsobí v 39 krajinách a pobočky v 13 z nich.

 

EIT Climate pozostáva z viac než 370 partnerov, zastúpenie majú univerzity, výskumné centrá, podniky, mestá a mimovládne organizácie.

 

Inovačný hub EIT Climate pre SR je lokalizovaný v Poľsku vo Varšave. Koordinuje aktivity EIT v oblasti klímy v strednej Európe. Kontakt:

cee@climate-kic.org

 

Viac informácií o EIT Climate-KIC

 

Zastúpenie EIT Climate-KIC v jednotlivých krajinách

 

EIT Digital posilňuje európsku pozíciu v oblasti digitálnych technológií a jeho hlavnou ambíciou je prinášať na trh prelomové inovácie a vychovávať nové podnikateľské talenty. Komunitu tvorí viac 300 špičkových európskych korporácií, malých a stredných podnikov, start-upov, univerzít a výskumných pracovísk.

 

EIT Digital stojí v súlade so zameraním EIT na troch pilieroch:

 • Innovation Factory podporuje naštartovanie nových start-upov a vývoj nových produktov
 • EIT Digital Academy poskytuje vzdelávacie aktivity prostredníctvom rôznych programov počas magisterského a doktorandského štúdia a tiež formou letných škôl a tiež kurzy pre profesionálov
 • EIT Digital Accelerator zastrešuje služby pre podniky na podporu rastu a ich prieniku na európske trhy

 

Prostredníctvom hubov implementuje EIT Digital ako súčasť regionálnej inovačnej schémy EIT RIS európsky program ARISE, ktorý je určený pre krajiny s nižším inovačným potenciálom.

 

EIT Digital má centrálu v Bruseli, okrem toho disponuje 10 inovačnými hubmi. Slovensko zastrešuje tzv. EIT Digital Budapest Node. V prípade záujmu ho môžete kontaktovať na e-mailovej adrese budapest@eitdigital.eu.

 

Viac informácií o EIT Digital

 

Stratégia EIT Digital na roky 2022 – 2024

 

EIT Digital 10th Anniversary Book

EIT Food spája podniky, výskumné centrá, univerzity a spotrebiteľov do celoeurópskeho konzorcia, ktoré sa zameriava na podnikanie a inovácie v potravinárskom sektore.

 

Členmi potravinovej komunity EIT sú svetoví hráči v oblasti potravinárstva, konzorcium tvorí približne 120 partnerov.

 

V súčasnosti sa v cieľových krajinách RIS, teda krajinách zaostávajúcich v inováciách, nachádza 13 potravinárskych centier (EIT FOOD HUBs). Na Slovensku plní funkciu inovačného hubu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. K relevantnej infraštruktúre univerzity patria Fakulta biotechnológie a potravinárstva a Výskumné centrum AgroBioTech s transferovým centrom.

 

Univerzita vytvorila Národnú platformu AgroBioFood Nitra prepájajúcu vzdelávanie, výskum a podnikateľskú sféru v oblasti potravín a biotechnológie. Platforma je tiež jedným z piatich zakladajúcich členov v európskom výskumnom konzorciu pre potraviny, výživu a zdravie (FNH-RI).

EIT Food Hub na Slovensku môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: adriana.kolesarova@uniag.sk a tiež na adrese

eitfood@sbagency.sk.

 

Viac informácií o EIT Food

 

Inovačný hub na Slovensku

 

Zastúpenie EIT Food v jednotlivých krajinách

 

EIT Health združuje viac než 150 partnerských organizácií a inovátorom poskytuje širokú paletu služieb v sektore zdravotníctva. Program rozvoja podnikania a akcelerácie je dostupný pre podnikateľov vo všetkých štádiách inovačných procesov. EIT Health tiež poskytuje komplexnú podporu inovačným projektom, ako aj vzdelávacie programy pre sľubných podnikateľov a profesionálov.

 

EIT Health doteraz podporilo viac než 750 start-upov, uviedlo na trh 40 nových produktov a služieb a do vzdelávacích aktivít zapojilo cez 36 000 študentov a profesionálov.

 

EIT Health InnoStars je jeden zo siedmich geografických inovačných hubov, pod ktoré spadá aj Slovensko v rámci krajín RIS. Regionálnym EIT hubom na Slovensku je CIVITTA Slovakia (e-mail: eithealth@civitta.com).

 

 

Viac informácií o EIT Health

 

Zastúpenie EIT Health v jednotlivých krajinách

 

EIT InnoEnergy združuje v oblasti energetiky viac než 500 kľúčových hráčov z 18 krajín so zapojením najväčších priemyselných firiem vrátane Total, Engie (Gas de France), MOL Group, EDF, ABB. Partnerom konzorcia je aj slovenská spoločnost GA Drilling, a.s., ktorá pracuje vo vývoji revolučnej vrtnej a frézovacej technológie na princípe plazmy. Tiež boli podporené aktivity spoločnosti CEIT, a.s., ktorá sa zameriava najmä na automatizáciu internej logistiky, robotizáciu a digitalizáciu.

 

EIT InnoEnergy stojí za viacerými významnými iniciatívami, ako napríklad European Battery Alliance a European Clean Hydrogen Alliance.

 

Okrem centrály v Holandsku pôsobí EIT InnoEnergy v celej Európe prostredníctvom regionálnych centier, Slovensko spadá pod CENTRAL EUROPE (e-mail: central.europe@innoenergy.com).

 

Viac informácií o EIT InnoEnergy

 

Zastúpenie EIT InnoEnergy v jednotlivých krajinách

 

EIT Manufacturing je komunita viac než 50 organizácií pôsobiacich vo vzdelávaní, priemyselnej praxi a výskume v oblasti priemyselnej výroby a podpory inovácií v Európe a prináša nové príležitosti pre inovátorov v európskom výskumnom a inovačnom priestore. Členmi konzorcia sú organizácie ako napríklad Volkswagen, Volvo, Francúzska komisia pre alternatívne energie a atómovú energiu (CEA), Siemens, Whirlpool Europe, za SR je zastúpená Slovenská technická univerzita v Bratislave.

 

STU v Bratislave v rámci spoločných aktivít získala tzv. EIT label ako akreditáciu na EIT Manufacturing Doctoral School. Táto doktorandská škola tvorí akúsi formu nadstavby študijných programov STU orientovaných na manufacturing. Absolvent získa titul PhD a zároveň certifikát z EIT Manufacturing o nadobudnutí EIT label. Program zahŕňa letné a zimné školy, hackathony, medzinárodné mobility, priemyselné stáže a tiež prístup do laboratórií a výskumných centier.

 

Okrem centrály v Paríži pôsobí EIT Manufacturing v celej Európe prostredníctvom inovačných centier so sídlom v Darmstadte, Göteborgu, Miláne, San Sebastiane a vo Viedni.

 

Aktivity hubu na Slovensku zastrešuje Projektové stredisko STU v Bratislave, kontaktovať ho môžete na e-mailovej adrese eit@stuba.sk.

 

Viac informácii o EIT Manufacturing

 

EIT Manufacturing Hub Slovakia

 

Zastúpenie EIT Manufacturing v jednotlivých krajinách

 

EIT RawMaterials združuje viac než 120 riadnych a asociovaných partnerov a 190 projektových partnerov z popredných priemyselných podnikov, univerzít a výskumných pracovísk v oblasti nerastných surovín. Zohráva tiež kľúčovú úlohu pri významných európskych iniciatívach, ako napríklad European Raw Materials Alliance.

 

Slovensko je zastúpené v tejto komunite 4 partnermi: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Velaworks s.r.o. a Eurotalc s.r.o.

 

V pozícii hubu pre regionálnu inovačnú schému v SR je Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií. Cieľom EIT RawMaterials na Slovensku je mobilizovať všetkých relevantných aktérov, podporovať lokálne ekosystémy a podporiť rast inovácií v regióne v súlade so stratégiami EÚ.

 

EIT RawMaterials môžete na Slovensku kontaktovať na e-mailovej adrese hubkosice@eitrawmaterials.eu.

 

Viac informácií o EIT RawMaterials

 

Viac informácií o regionálnom hube EIT RawMaterials

 

Zastúpenie EIT RawMaterials v jednotlivých krajinách

Hlavným cieľom EIT Urban Mobility je urýchliť pozitívne zmeny v oblasti mobility a zlepšiť tak život v mestských priestranstvách, a to predovšetkým angažovaním miest a ich občanov, zavedením nových mobilitných riešení a prinavrátením verejného priestoru verejnosti.

 

Komunitu tvorí približne 90 partnerských organizácií vrátane popredných súkromných spoločností (BMV Group, Skoda auto, e.on, Siemens AG), výskumných a vzdelávacích pracovísk (TU Mníchov, Frauenhofer-Gesellschaft) , zastúpené sú tiež rôzne mestá (Amsterdam, Hamburg, Helsinky, Štokholm, Praha).

 

EIT Urban Mobility má centrálu v Barcelone, okrem toho disponuje 5 európskymi inovačnými hubmi. Regionálnym EIT hubom na Slovensku je CIVITTA Slovakia (e-mail: info.sk@civitta.com, michal.laco@civitta.com).

 

Viac informácií o EIT Urban Mobility

 

Strategická agenda EIT Urban Mobility (2021 – 2027)

 

Zastúpenie EIT Urban Mobility v jednotlivých krajinách

Hlavným cieľom je podporovať kultúra a kreatívny priemysel. Cieľom je posilniť a transformovať kultúrnu a kreatívnu Európu  aj  priemysel (Sectors and Industries – CCSI) prepojením kreatívnych organizácií do najväčšej európskej inovačnej siete.

Viac informácií

Monika Brečková

Národný kontaktný bod

+421 917 366 287

monika.breckova(at)cvtisr.sk

VÝZVY

  Ďalšie výzvy

  AKTUALITY

  Ďalšie aktuality

  PODUJATIA

  No events found matching the criteria.

  Ďalšie podujatia