Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Pravidlá účasti a financovania

V programe Horizont Európa je oprávneným žiadateľom každý právny subjekt, nezávisle od miesta jeho sídla, vrátane právnych subjektov z neasociovaných tretích krajín alebo medzinárodná organizácia za predpokladu splnenia podmienok stanovených v Pravidlách účasti (legislatíva programu Horizont Európa), spolu s podmienkami stanovenými v konkrétnej výzve a pokiaľ má prevádzkovú a finančnú kapacitu na vykonávanie úloh, ktoré navrhujú. Vo väčšine výziev na predkladanie návrhov sa musíte prihlásiť ako tím (konzorcium) aspoň 3 partnerských organizácií z 3 rôznych krajín EÚ alebo pridružených krajín (AC). Aspoň jeden z 3 partnerov musí byť z krajiny EÚ. Okrem týchto troch partnerov sa do vášho konzorcia môžu pripojiť aj organizácie z iných krajín.

Pred podaním projektového návrhu sa žiadatelia musia registrovať v registri účastníkov, na základe čoho obdržia tzv. identifikačný kód účastníka (Participant Identification Code – PIC). Pred podpisom grantovej zmluvy čaká účastníka validácia, v rámci ktorej elektronicky predloží dokumenty preukazujúce jeho právny status a pôvod.

 

Špecifické prípady

Pridružený subjekt – tzn. subjekt majúci vzťah k príjemcovi, ktorý sa zúčastňuje projektu s rovnakými právami a povinnosťami ako príjemca, ale nestáva sa sám príjemcom je oprávnený v prípade, ak spĺňa kritériá oprávnenosti

Asociovaný partner – tzv. subjekt, ktorý sa zúčastňuje projektu, ale nemá právo si nárokovať príspevok z programu

Subjekt bez právnej subjektivity – výnimočne sa môžu zúčastňovať projektov aj subjekty bez právnej subjektivity za predpokladu, že ich zástupcovia sú spôsobilí na právne úkony v ich mene a poskytujú záruky za finančné záujmy EÚ, ktoré sú rovnocenné zárukám poskytovaným právnickými osobami. 

Orgány EÚ – môžu byť súčasťou konzorcia, ak to legislatíva na základe ktorej boli zriadené nezakazuje. Ak to umožňuje pracovný program, môže sa k už vytvorenému konzorciu pridať aj Spoločné výskumné centrum EK, nemôže byť však súčasťou konzorcia podávajúceho projektový návrh.

Asociácie a záujmové skupiny – subjekty zložené z viacerých členov sa môžu zúčastniť v pozícii jediného príjemcu alebo príjemcu bez právnej subjektivity. Ak je však projekt implementovaný jednotlivými členmi, mali by sa aj oni zúčastniť buď ako partneri alebo ako pridružené subjekty, inak ich náklady nebudú oprávnené.

Obmedzenia účasti alebo kontroly – pri projektoch, ktoré sú pre EÚ strategické môžu existovať obmedzenia účasti právnych subjektov len z členských krajín EÚ alebo konkrétnych asociovaných alebo neasociovaných tretích krajín, resp. vylúčiť účasť subjektov priamo či nepriamo kontrolovaných z neasociovaných tretích krajín.

Reštriktívne opatrenia EÚ – projektov programu sa nemôžu zúčastňovať žiadnym spôsobom (ani ako tretie strany) subjekty zo špecifických krajín na ktoré sú uvalené reštriktívne opatrenia EÚ. 

 

Viac informácií je k dispozícii v Pravidlách pre validáciu právnych subjektov, vymenovanie LEARa a vyhodnotenia finančnej kapacity subjektov

Oprávnené aktivity v rámci projektu sú popísané v predmetnej výzve. Projekty musia byť zároveň v súlade so záujmami a prioritami EÚ.

Vo všeobecnosti sú v rámci projektov programu Horizont Európa oprávnené nasledovné aktivity v nasledovných typoch akcií (projektov):

Je konzorciálny typ projektu. Vyžaduje sa vytvorenie medzinárodného konzorcia nasledovným spôsobom:

 – aspoň jeden nezávislý právny subjekt so sídlom v členskom štáte EÚ a

– najmenej dva ďalšie nezávislé právne subjekty, každý so sídlom v inom členskom štáte alebo asociovanom štáte,

– najmenej dva ďalšie nezávislé subjekty.

Oprávnené aktivity musia byť zamerané na vytváranie nových poznatkov alebo preskúmať realizovateľnosť novej technológie, produktu, procesu, služby alebo riešenia. Na tento účel môžu aktivity zahŕňať základný a aplikovaný výskum, technologický rozvoj a integráciu, testovanie a overovanie na prototype malého rozsahu v laboratóriu alebo v simulovanom prostredí.

Miera prefinancovania oprávnených nákladov: 100%

Limit na celú žiadosť je 45 strán.

Je konzorciálny typ projektu. Vyžaduje sa vytvorenie medzinárodného konzorcia nasledovným spôsobom:

 – aspoň jeden nezávislý právny subjekt so sídlom v členskom štáte EÚ a

– najmenej dva ďalšie nezávislé právne subjekty, každý so sídlom v inom členskom štáte alebo asociovanom štáte,

– najmenej dva ďalšie nezávislé subjekty.

Oprávnené aktivity majú byť priamo zamerané na vyhotovenie plánov a úprav alebo návrhov nových, upravených alebo vylepšených výrobkov, postupov alebo služieb, čiže na ich inováciu. Na tieto účely je možné zahrnúť vývoj prototypov, testovanie, demonštráciu, pilotnú prevádzku, veľkoobjemovú validáciu výrobkov a výrobu pre trh.

Miera prefinancovania oprávnených nákladov: 70% (s výnimkou neziskových subjektov, na ktoré sa vzťahuje miera do 100%). Zvyšných 30% musí zabezpečených z vlastných zdrojov žiadateľa/ov.

Limit na celú žiadosť je 45 strán.

* EIC môže mať iné pravidlá oprávnenosti.

CSA je konzorciálny typ projektu. Vyžaduje sa vytvorenie medzinárodného konzorcia. Žiadosť môže predkladať jeden alebo viacero právnych subjektov, ktoré môžu mať sídlo v členskom štáte, pridruženej krajine alebo vo výnimočných prípadoch a ak je to stanovené v osobitných podmienkach výzvy, v inej tretej krajine. Právne subjekty so sídlom v nepridruženej tretej krajine sa môžu zúčastňovať iba ako pridružení partneri, pokiaľ to konkrétne podmienky výzvy výslovne nevylučujú.

Oprávnené sú iba aktivity smerujúce k napĺňaniu cieľom programu Horizont Európa, okrem výskumných a inovačných aktivít (s výnimkou ich realizácie v rámci časti “Rozširovanie účasti a šírenie excelentnosti” v rámci oblasti “Rozširovanie účasti a posilňovanie ERA”). Ďalej, aktivity zdola nahor, ktoré podporujú spoluprácu medzi právnymi subjektmi z členských štátov a pridružených krajín s cieľom posilniť Európsky výskumný priestor a ktoré nedostávajú žiadne spolufinancovanie EÚ na výskumné činnosti.

Miera prefinancovania oprávnených nákladov: 100%

Počet strán návrhu je 30 strán

Miera prefinancovania oprávnených nákladov: minimálne 30%, maximálne 70%.

Limit 70 strán.

 

 

Program aktivít, ktoré iniciujú a/alebo implementujú entity riadiace a/alebo financujúce výskumné a inovačné programy, okrem entít EÚ. Program aktivít môže podporovať sieťovanie a koordináciu, výskum, inovácie, pilotné projekty, projekty uvedenia inovácií na trh, školenia a mobility, zvyšovanie informovanosti a komunikáciu, šírenie a využívanie výsledkov, akúkoľvek relevantnú finančnú podporu ako sú granty, ceny či zmiešané financovanie alebo ich kombináciu.

Miera prefinancovania oprávnených nákladov: do 70% (s výnimkou neziskových subjektov, na ktoré sa vzťahuje miera do 100%)

 

Aktivity, ktoré pokrýva inovačná akcia a ďalšie aktivity nevyhnutné pre uvedenie inovácie na trh, vrátane škálovania firiem a zmiešaného financovania (kombinácia grantového financovania a súkromnej investície).

Miera prefinancovania oprávnených nákladov: do 100%

 

Aktivity zamerané na zlepšenie zručností, znalostí a kariérnych vyhliadok výskumných pracovníkov založené na mobilite medzi krajinami a, ak relevantné, aj medzi sektormi a disciplínami.

Miera prefinancovania oprávnených nákladov: do 100%

 

 

Aktivity umožňujúce nadnárodnej skupine nákupcov posilniť verejné obstarávanie výskumu, vývoja a validácie a podľa možností aj prvého nasadenia nových riešení, ktoré môžu priniesť radikálne zlepšenie účinnosti a kvalitu v oblastiach verejného záujmu.  Oprávnené aktivity zahŕňajú prípravu, riadenie a follow-up jedného spoločného predkomerčného obstarávania a dodatočné aktivity.

Miera prefinancovania oprávnených nákladov: do 50%

 

Aktivity umožňujúce nadnárodnej skupine nákupcov posilniť skoré nasadenie inovatívnych riešení prostredníctvom prekonania fragmentácie dopytu po inovatívnych riešeniach a zdieľania rizika a nákladov na skoré nasadenie takýchto riešení. Oprávnené aktivity zahŕňajú prípravu a implementáciu jedného spoločného alebo viacerých koordinovaných verejných obstarávaní skupinou nákupcov a dodatočné aktivity.

Rozpočet nákladov pozostáva z jednotlivých rozpočtovaných kategórii. Rozpočtované kategórie a pravidlá oprávnenosti  nákladov sú určené v grantovej dohode (Data Sheet, point 3 and article 6).

 

Formy nákladov:

Skutočné náklady (actual costs) – sú reálne náklady, teda nie odhadované alebo predpokladané (plánované). Pri ich určení sa vychádza z bežnej účtovnej praxe príjemcu a pravidiel HE.

Jednotkové náklady (units) – náklady stanovené na jednotku, ktoré sa používajú napr. pri kalkulácii osobných nákladov vlastníkov malých a stredných podnikov alebo fyzických osôb, ktoré nemajú vyplácanú mzdu; priemerné mzdové náklady vychádzajúce z bežnej praxe nákladového účtovníctva; náklady na interne fakturované tovary a služby.

Pevná sadzba (flat-rate) – ide o použitie vopred stanoveného percenta pre výpočet iných typov oprávnených nákladov. Týmto spôsobom sa vyčísľujú nepriame náklady a to ako 25% z celkových oprávnených priamych nákladov, ktoré nezahŕňajú  napr. oprávnené priame náklady na subdodávky, finančnú podporu tretím stranám.

Paušálna suma (lump sum) – vybrané projekty môžu byť financované cez paušálnu sumu, ktorá pokrýva všetky náklady projektu alebo špecifickú kategóriu nákladov. V závislosti od špecifických podmienok výzvy ju stanovuje EK alebo ju navrhuje žiadateľ v projektovom návrhu.

V rámci jedného projektu môžu byť použité rôzne formy (kombinácie) stanovenia nákladov.

 

Štandardne rozpočtovanými kategóriami oprávnených nákladov (A. – E.) uvádzaných v tabuľke v žiadosti sú:

V časti priamych nákladov:

 1. Osobné náklady – na zamestnancov, na fyzické osoby pracujúce na základe zmluvy, na personál dočasne pridelený treťou stranou za úhradu, na vlastníkov malých a stredných podnikov a prijímateľov, ktorí sú fyzickými osobami, ktorí nepoberajú mzdu. Viac k personálnym nákladom v podcaste
 2. Náklady na subdodávky – náklady na úlohy v projekte, ktoré sú zadané subdodávateľom a teda nie sú realizované prijímateľom grantu
 3. Nákupy – cestovné náhrady, nákup dlhodobého odpisovaného hnuteľného majetku, iné tovary, práce a služby
 4. Iné náklady – napr. interne fakturované tovary a služby, finančná podpora tretím stranám

V časti nepriamych nákladov:

 1. Nepriame náklady – všetky náklady, ktoré sa nedajú vyčísliť priamo na projekt a preto sú vyčíslené vo výške 25% z celkových oprávnených priamych nákladov

 

Detailný popis nákladov, ich foriem, nákladových položiek rozpočtu a spôsobu ich vyčíslenia je uvedený zatiaľ len v návrhu anotovanej modelovej grantovej zmluvy. O vydaní finálneho znenia anotovanej modelovej grantovej zmluvy Vás budeme informovať.

Podujatia organizované Európskou komisiou

Avoiding common errors in declaring other direct costs under H2020 (30. 5. 2023) – nové

Horizon Europe Coordinators´Day: Grant Agreement Preparation (26.1.2022)

Horizon Results Booster (5.10.2021)

Portál Funding & Tender Opportunities: vyhľadávanie partnerov a osobný profil (28.9.2021)

Horizont Európa – kľúčové zmeny v posudzovaní aspektov etiky (9.7.2021)

Tipy a triky ako písať projektový návrh do programu Horizont Európa – European Research & Innovation Days (23.6.2021)

Ako pripraviť úspešný projektový návrh obstarávania inovácií (22.6.2021)

Diseminácia & využívanie výsledkov v programe Horizont Európa (9.6.2021)

Portál Funding & Tender Opportunities pre začiatočníkov (27.5.2021)

Úspešný návrh v programe Horizont Európa: excelentnosť je kľúčová, ale nezabúdajte aj na iné aspekty (dopady, diseminácia & komunikácia & využitie výsledkov projektu, open science, gender a i.) (21.4.2021)

Ako pripraviť úspešný návrh do programu Horizont Európa (24.3.2021)

Stakeholder workshop: Novelties in Horizon Europe MGA (9.10.2020)

 

Podujatia Národnej kancelárie Horizontu

Webinár Finančné pravidlá programu Horizont Európa (26. 5. 2021)

 

Grantové dohody a konzorcionálne zmluvy

Predbežná modelová grantová zmluva (verzia 2022)

Vzor modelovej konzorcionálnej zmluvy DESCA

Príručka Ako pripraviť konzorciálnu zmluvu

 

Vzory najčastejšie využívaných formulárov projektových návrhov programu Horizont Európa

Anotované formuláre pre IA a RIA

Šablóna projektového návrhu RIA/IA s komentármi

Research Innovationa Action / Innovation Action

Coordination & Support Action

European Research Council – Consolidator Grant 

European Research Council – Starting Grant

European Research Council – Advanced Grant Call

EIC Pathfinder Open

EIC Transition

Ostatné formuláre projektových návrhov

 

Paušálne sumy

Lump sum pilots – What do I have to know? (pdf)

All I need to know about Lump Sum Pilots (video)

Guidance note for Lump Sum Pilots Options II (pdf)

 

Legislatíva

Nariadenie 2021/695 Európskeho parlamentu a rady z 28.4.2021 zakladajúce Horizont Európa

Finančné nariadenie EÚ

 

Portál Funding & Tender Opportunities

Portál Funding & Tender Opportunities – Horizont Európa

Používateľská príručka k registrácii účastníka

Používateľská príručka k SME Self Assessment

Pravidlá pre validáciu právnych subjektov, vymenovanie LEARa a vyhodnotenia finančnej kapacity subjektov

Horizont Európa online manuál

Manuál pre podávanie projektových návrhov cez FTO portál

 

Ďalšie

Horizon Europe Programme Guide

Proposal pre-screening guide

Medzinárodná spolupráca – aktuálne informácie k asociačnému procesu tretích krajín

Asociované krajiny k programu Horizont Európa

Užitočné dokumenty k programu Horizont Európa

Príručka pre používateľov k definícii MSP

Minimálne štandardy  a princípy pre kancelárie Národných kontaktných bodov

Škála úrovne pripravenosti technológie alebo aj TRL (Technology readiness level) sa do rámcového programu pre podporu výskumu a inovácií EÚ dostala v roku 2014. Stupnica TRL indikuje mieru zrelosti technológie, ktorej sa daný projekt týka. Výzvy v rámci programu Horizont Európa často obsahujú informáciu, pre akú počiatočnú úroveň TRL je daná výzva vhodná a na akú úroveň sa má technológia počas projektu posunúť. Horizont Európa rozoznáva 9 úrovní technologickej pripravenosti, pričom má nástroje na podporu každého z nich, od podpory základného výskumu až po komercializáciu inovácie. Nižšie uvádzame popis jednotlivých stupňov technologickej pripravenosti projekty programu Horizont Európa.

 

 • TRL1 – pozorované základné princípy,
 • TRL2 – formulovaný technologický koncept,
 • TRL3 – experimentálny dôkaz návrhu,
 • TRL4 – overená technológia v laboratóriu,
 • TRL5 – overená technológia v relevantnom prostredí,
 • TRL6 – technológia predstavená v relevantnom prostredí,
 • TRL7 – preskúmanie prototypu vo funkčnom prostredí,
 • TRL8 – úplný a riadny systém,
 • TRL9 – prebiehajúci systém preukázaný vo funkčnom prostredí

 

Oficiálna škála TRL úrovní programu Horizon Európa (str. 10)

 

 

Nižšie uvádzame ďalšie zdroje informácií o TRL úrovniach, ktoré spracovali rôzne organizácie:

TRL Assessment tool

Popis TRL úrovní pre farmaceutický priemysel a hardvérové a systémové technológie, ktorý spracoval EURAXESS.

Popis TRL úrovní pre farmaceutický priemysel, med tech vrátane diagnostiky a e-Health spracovaný organizáciou SWElife.

Popis TRL úrovní ako ho spracovala Európska asociácia výskumných a technologických organizácií (EARTO).

 

 

 

Obr.: Grafická prezentácia jednotlivých úrovní TRL, tak ako boli spracované v rámci projektu H2020 Climate-Innovation WindowObrázok je k dispozícii v plnom rozlíšení po jeho otvorení.

 

Zjednodušene sa dá povedať, že úroveň technologickej pripravenosti 1 zodpovedá základnému výskumu, úrovne technologickej pripravenosti 2, 3 a 4 zodpovedajú priemyselnému výskumu a úrovne 5, 6 a 8 experimentálnemu vývoju. Na základe toho by „výskumno-inovačné činnosti“ podľa rámcového programu Horizont mali zodpovedať úrovniam technologickej pripravenosti 1 – 4 a „inovačné činnosti“ podľa rámcového programu Horizont (s výnimkou činností uplatnenia na trhu) by mali zodpovedať úrovniam technologickej pripravenosti 5 – 8.

 

 

 

Obr.: Definície a kritériá používané na účely financovania výskumu, vývoja a inovácií v rámci politík a právnych predpisov EÚ.

Zdroj: Európska komisia – „Európska stratégia pre kľúčové podporné technológie – cesta k rastu a zamestnanosti“Obrázok je k dispozícii v plnom rozlíšení po jeho otvorení.

Kaskádové financovanie alebo kaskádové granty (cascade funding/competitive calls) v rámci programu Horizont Európa (resp. ešte dobiehajúce v rámci Horizontu 2020) je spôsob financovania tzv. tretích strán (Financial Support for Third Parties – FSTP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur na obdobie do jedného roka. Je to mechanizmus Európskej komisie na distribúciu verejných finančných prostriedkov s cieľom pomôcť príjemcom ako sú startupy, malé a stredné podniky a/ alebo stredne kapitalizované spoločnosti (mid-caps), pri zavádzaní alebo rozvoji (najmä) digitálnych inovácií. Mnohé projekty poskytujú okrem grantového financovania aj podporu vo forme akceleračných a mentoringových služieb, cestovných a inovačných voucherov, finančných cien za víťazstvo v súťažiach či stáže a spoluprácu so špičkovými inštitúciami.

 

Kaskádové granty poskytujú bežiace projekty programu Horizont Európa a je potrebné sa o ne uchádzať podaním projektového návrhu na jednotlivých webových stránkach týchto projektov v termínoch jednotlivých výziev. Slovenským žiadateľom odporúčame, aby sa vo väčšej miere zapájať do tzv. kaskádových grantov, v ktorých nie je až taká veľká konkurencia a sú administratívne veľmi jednoduché a rýchle. 

 

Vo všeobecnosti sú kaskádové granty orientované na malé a stredné podniky a start-upy. Niektorých projektov sa však môžu zúčastniť aj iné organizácie (ako napr. výskumné inštitúcie, neziskové organizácie), či inovátori – jednotlivci. Podmienky oprávnenosti žiadateľov, témy a oprávnené aktivity si definuje každý projekt sám. Najviac informácií o podmienkach účasti sú zverejnené na webových stránkach jednotlivých projektov alebo na FTO portáli v časti Search funding & tenders/ Cascade funding calls a nájdete ich väčšinou zhrnuté aj v dokumente s názvom Guidlines for Applicants.

 

Cieľom kaskádového financovania je:

 • Výber technologických začínajúcich alebo rozšírených podnikov na účely zrýchlenia alebo inkubácie (zvyčajne bez kapitálu – grant/equity free),
 • Podpora pilotov, demonštrácie a / alebo experimenty v súvislosti s konkrétnou inovatívnou technológiou alebo rámcom (zvyčajne s účasťou začínajúcich podnikov alebo MSP). Slúžia na tiež riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií.
 • Integrácia väčšieho počtu účastníkov do projektu s cieľom rozšíriť jeho pôsobnosť alebo riešiť konkrétne úlohy.

 

Prehľad aktuálne otvorených výziev formou kaskádového financovania je k dispozícii na portáli Funding & Tender Opportunities.

Marta Kollárová

Národný kontaktný bod

+421 917 733 510

marta.kollarova(at)cvtisr.sk

Projektové návrhy/žiadosti sa podávajú elektronicky cez portál s názvom Funding & Tenders Portal (s výnimkou EIT a EIC Accelerator ) a musia byť podané do termínu uzávierky uvedenej v konkrétnej výzve. Projektové návrhy/žiadosti musia byť predložené iba cez formuláre (časť A aj B), uvedené v systéme elektronického podávania pod každou výzvou podľa typu projektu. Každá ďalšia  šablóna dostupná na stránkach niektorej témy má iba informatívny charakter. Štruktúra projektového návrhu/žiadosti musí zodpovedať pokynom uvedeným vo formulároch. Formulár každej žiadosti má prednastavený limit počtu strán podľa typu projektu a nie je možné ho meniť, rovnako má prednastavenú aj veľkosť písma. Ak sa prekročí limit počtu strán, zobrazí sa automatické varovanie a výzva na úpravu rozsahu projektového návrhu/žiadosti. Ak tak žiadateľ neurobí a odovzdá projektový návrh/žiadosť s vyšším počtom strán, ako je povolené, po uzávierke výzvy sú nadbytočné strany automaticky označené ako neoprávnené a hodnotitelia ich nebudú hodnotiť.

 

Projektový návrh/ žiadosť musí byť úplná, musí obsahovať všetky časti a povinné prílohy a podporné dokumenty (pozri General Annexes – príloha E).

 

Projektové návrhy/žiadosti musia byť čitateľné, prístupné a musia sa dať vytlačiť.

 

Tiež musia obsahovať plán využitia a šírenia výsledkov (Dissemination and Exploitation Plan) vrátane komunikačných aktivít, pokiaľ nie je v špecifických podmienkach uvedené inak.