Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nájdi partnerov

Pri príprave projektových návrhov do výziev programu Horizontu Európa je jedných z najdôležitejších krokov vytvoriť úspešné medzinárodné konzorcium zložené z viacerých partnerov, ktorí budú spoločne realizovať projektové úlohy. Nájsť vhodných partnerov do konzorcia je pomerne náročná úloha a vyžaduje si to určité úsilie a aj zručnosti.

Keď už viete o akú výzvu máte záujem a o aký typ projektu (akcie) pôjde, je potrebné vedieť, ako a kde si nájsť vhodného partnera/ov. Musíte sa tiež rozhodnúť, či chcete projekt koordinovať (t. j. riadiť) alebo chcete byť iba partnerom v konzorciu a v rámci neho plniť určité projektové či výskumné úlohy. Následne musíte vedieť, čo od partnera očakávate a naopak musíte vedieť, čo zas viete ponúknuť vy. Na začiatku treba mať teda vypracovaný vlastný odborný profil, ktorý má slúžiť na vašu prezentáciu.

Počet partnerov potrebných na realizáciu projektu sa líši podľa typu akcie, ako aj zámeru projektu. Aj keď minimálny počet sú 3 partneri z troch členských alebo asociovaných štátov, priemerný počet partnerov v konzorciu je 8 až 13. Pri špecifických typoch akcií sa môže počet partnerov líšiť. V každej výzve sú vždy definované aj špecifické podmienky účasti (napr. povinnosť zapojiť do konzorcia partnerské krajiny (AS), napr. Japonsko, Čína, Brazília atď., či konkrétny typ inštitúcie (napr. SME) či iný minimálny počet partnerov atď. Starostlivo čítajte text výzvy.

Mať zahraničného partnera/ov je pri väčšine projektov podmienkou. Podmienkou účasti v Horizonte Európa je vytvorenie konzorcia. Podmienky sú určené typom akcie. Ak ide o akciu typu výskumná a inovačná akcia (RIA) a inovačná akcia (IA), je podmienkou mať minimálne 3 partnerov z 3 členských štátov (MS) alebo asociovaných krajín (AS).

Vyhľadávanie partnerov je druhý najdôležitejší krok hneď po určení si výzvy, v ktorej budete podávať projekt.

Možnosti hľadania partnerov do projektových konzorcií

Pri hľadaní partnera máte viacero možností.

  1. Prvým miestom kde hľadať partnerov je Funding &Tenders Opportunieties Portal, pod každou zverejnenou výzvou v časti Partner Search. Nájdete tu zoznam záujemcov o podanie projektového návrh k danej výzve, čiže ide o zoznam potenciálnych partnerov pre vaše projektové návrhy medzi zaregistrovanými organizáciami na portále. Vyhľadávať môžete aj zadaním kľúčového slova alebo témy, podľa geografických kritérií či podľa typu organizácie, podľa tém, ktorých sa organizácie zúčastnili alebo prejavili záujem o účasť v budúcnosti.
  2. Ďalej vám vieme pomôcť aj my v Národnej kancelárii Horizontu, a preto nás požiadajte o šírenie vášho profilu (formulár) cez naše kontakty v danej oblasti v rôznych krajinách.
  3. Na našom webe si pozrite časť Ponuka partnerstiev do konzorcií, kde nájdete aj vzor formulára pre hľadanie partnerov.
  4. Partnerov je možné vyhľadávať aj cez iné projektové weby či databázy NCPs. A to buď všeobecné (nezamerané na konkrétnu oblasť), alebo špecifické/ tematické (venujúce sa len jednej spoločenskej oblasti).
  • ŠPECIFICKÉ – tematicky zamerané weby sieťovacích projektov programu Horizont Európa, ktoré ponúkajú vlastné nástroje na vyhľadávanie partnerov.

 

Viac informácií o hľadaní partnerov nájdete na Funding & Tenders Opportunieties Portale alebo kontaktujte Narodnú kanceláriu Horizontu.