Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Rýchlorastúca populácia, neudržateľný hospodársky rast, výrobné postupy a spotrebiteľské modely neustále zvyšujú tlak na ekosystémy a prírodné zdroje, ako sú pôda, voda a biodiverzita. Ak budú súčasné trendy pokračovať, ich vplyv sa nepriaznivo prejaví na prvovýrobe, prírodných systémoch, ale i vidieckych, pobrežných i mestských oblastiach. Efektívne hospodárenie s pôdou a prírodnými zdrojmi a ochrana biodiverzity môže posilniť zmierňovanie zmeny klímy. Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo zohrávajú v tejto súvislosti osobitnú úlohu, keďže tieto sektory spravujú 80 % pôdy v Európskej únii.

Preto budú v rámci klastra podporované aktivity zamerané na poznatky, zvyšovanie kapacít a rozvoj inovatívnych riešení, ktoré urýchlia prechod na udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi. Tieto zahŕňajú opatrenia podporujúce adaptáciu na zmenu klímy a klimatickú neutralitu udržateľnej prvovýroby (poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybné hospodárstvo a akvakultúra), hodnotové reťazce, potravinové systémy a odvetvia biohospodárstva; optimalizáciu ekosystémových služieb vrátane zmierňovania zmeny klímy; zvrátenie poklesu biodiverzity; a spomalenie zhoršovanie životného prostredia a jeho znečistenia.

Činnosti budú prínosom pre ľudí a spoločnosť tým, že budú podporovať zdravé potraviny a blaho človeka, a to aj prostredníctvom lepšieho pochopenia spotrebiteľského správania.

Aktivity tiež prispejú k rozvoju životaschopných vidieckych a pobrežných oblastí a vytvoreniu modelov prechodu na udržateľnosť.

Opatrenia v rámci klastra povedú k  prechod na konkurencieschopnejšie, obehovejšie, klimaticky neutrálne, odolné a environmentálne šetrné hospodárstvo v súlade s Parížskou dohodou o zmene klímy a cieľmi Trvalo udržateľného rozvoja.

Všetky financované projekty podporia úsilie o zabezpečenie integrity ekosystému, ako aj územne vyváženého a udržateľného rozvoja a ľudského pohody vrátane bezpečnosti vody, potravín a výživy.

 

Medzi špecifické oblasti intervencie patrí:

 • pozorovanie životného prostredia,
 • biodiverzita a prírodný kapitál,
 • poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a vidiecke oblasti,
 • oceány, moria a vnútrozemské vody,
 • potravinové systémy,
 • inovačné systémy na biologickom základe,
 • obehové systémy.

Dvojročný pracovný program na roky 2021-2022 – Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie, aktualizácia 15.12.2021

Pracovný program na roky 2023-2024 – Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie, schválený 6.12.2022

D1: Biodiversity and Ecosystems Services – BIODIV

 • Pochopenie poklesu biodiverzity
 • Oceňovanie a obnova biodiverzity a ekosystémových služieb
 • Riadenie biodiverzity v prvovýrobe
 • Umožnenie transformačnej zmeny biodiverzity
 • Prepojenie výskumu biodiverzity a podporných politík

D2: Fair, healthy and environmentally-friendly food systems from primary production to consumption – FARM2FORK

 • Umožnenie udržateľného poľnohospodárstva
 • Oceňovanie a obnova rybolovu a akvakultúry
 • Transformácia potravinových systémov pre zdravie, udržateľnosť a začlenenie
 • Cielená medzinárodná spolupráca

D3: Circular economy and bioeconomy sectors – CIRCBIO

 • Umožnenie prechodu na obehové hospodárstvo
 • Inovácia udržateľných biotechnológií a biohospodárstva
 • Ochrana viacnásobných funkcií lesov EÚ
 • Inovácia hodnotových reťazcov modrej ekonomiky a biotechnológií  

D4: Clean environment and zero pollution – ZEROPOLLUTION

 • Zastavenie emisií znečisťujúcich látok do pôdy a vôd
 • Ochrana pitnej vody a riadenie znečistenia mestských vôd
 • Riešenie znečistenia morí a oceánov
 • Zvyšovanie environmentálnej výkonnosti a udržateľnosti procesov a produktov

D5: Land, oceans and water for climate action – CLIMATE

D6: Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities– COMMUNITIES

 

 

D7: Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal – GOVERNANCE

 • Inovácia modelmi riadenia a podpornými politikami
 • Využívanie a pridávanie hodnoty pozorovaniam životného prostredia
 • Digitálne a dátové technológie ako kľúčové predpoklady
 • Posilnenie poľnohospodárskych znalostných a inovačných systémov

Výsledky výziev 2023

K dátumu uzávierky 28.3.2023 bolo predložených 339 návrhov projektov na ochranu biodiverzity, podporu obehového hospodárstva a riešenie znečistenia pôdy, vody a ovzdušia. Žiadatelia požadovali 1,88 miliardy EUR. Dostupný rozpočet pre tri výzvy na predkladanie žiadostí o financovanie je 442 miliónov EUR.

Údaje o predložených projektoch v rámci jednotlivých výziev:

 • Výzva na podporu biodiverzity HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01  – 94 návrhov sa uchádza o 184 miliónov EUR
 • Výzvy na podporu obehového hospodárstva HORIZON-CL6-2023-CIRCBIO-01 aj 02 –  149 návrhov sa uchádza o 178,5 milióna EUR
 • Výzvy na riešenie znečistenia pôdy, vody a ovzdušia HORIZON-CL6-2023- ZEROPOLLUTION-01 aj 02- 96 návrhov sa uchádza o 79,5 milióna EUR

Výsledky 2. fázy budú k dipozícii po uzávierke plánovanej na 17. septembra 2023.

K dátumu uzávierky 12.4.2023 bolo predložených 229 návrhov s celkovým objemom požadovaného príspevku 455 miliónov EUR:

 • Výzva na podporu zdravých a udržateľných potravinových systémov HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01- 101 návrhov – 196, 5 milióna EUR
 • Výzva na podporu klímy HORIZON-CL6-2023-CLIMATE-01 – 31 návrhov – 90 milióna EUR
 • Výzva na podporu komunít HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01 – 29 návrhov – 38,5 milióna EUR
 • Výzva na podporu inovatívneho riadenia HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01 – 68 návrhov – 130 miliónov EUR

 

 

Výsledky výzvy 2021 Biodiversity and ecosystem services (HORIZON-CL6-2021-BIODIV-02)

V reakcii na tému výzvy European partnership rescuing biodiversity to safeguard life on Earth (ID: HORIZON-CL6-2021-BIODIV-02-01) bol predložený 1 návrh, ktorý bol posunutý na financovanie. Projekt s názvom The European Biodiversity Partnership pod akronymom Biodiversa-plus budeme sledovať  84 mesiacov. Oficiálne zahájenie (hybridné podujatie) sa uskutoční 17. – 18. novembra 2021Program podujatia a viac informácií na stránke Biodiversa.

 

Výsledky výziev 2021 s uzávierkou 6.10.2021

 V reakcii na výzvy 2021 na predkladanie návrhov predložili žiadatelia 591 projektových návrhov čo je 3 krát viac ako dokáže pokryť plánovaný rozpočet.

Počty podaných návrhov – podľa jednotlivých tém si môžete pozrieť alebo stiahnuť ako leták Návrhy 2021.

Výsledky hodnotenia by sa mali žiadatelia dozvedieť koncom januára 2022.

PRACOVNÝ PROGRAM 2023 – 2024 Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie, december 2022 

 

PRACOVNÝ PROGRAM Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie na rok 2023, 29.11.2022

Návrh je zverejnený pred prijatím pracovného programu s cieľom poskytnúť potenciálnym účastníkom aktuálne očakávané hlavné línie tohto pracovného programu. Právnu hodnotu bude mať len prijatý pracovný program.

 

PREZENTÁCIE z webinára AKO BYŤ ÚSPEŠNÝ V PROGRAME HORIZONT – klaster 6, 10. 11.2021

Klaster 6 – Pracovný program 2022 – Destinácie a praktické odporúčania, Stanislav Hronček, národný delegát HE

 

PODROBNÝ PREHĽAD POČTU  NÁVRHOV 2021 – podľa jednotlivých tém – predložených v termíne do 6.10.2021

PREHĽAD TÉM PODĽA VÝZIEV – Pracovný program pre klaster 6 schváleného na roky 2021 – 2022 si môžete stiahnuť v pdf
formáte a využívať ako priamy vstup k popisu tém a podmienkam zverejneným na Funding and Tender Opportunities portále

PRACOVNÝ PROGRAM Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

PREZENTÁCIE z informačného webinára – program podujatia – 4.5.2021

Sledujte výsledky Slovenska v rámci klastra 6 priebežne na Dashbord (FTO Portal) – použite filte:

 • Programme:           Horizon Europe √
 • Country:                  Slovakia √
 • Pillar:                       Global challenges and industrial competitiveness √
 • Thematic priority: Food, bioeconomy, natural resources, agriculture and environment √

 

Projekty financované HE so slovenskou účasťou, relevantné pre realizáciu stratégie CBE v oblasti rozširovania účasti:

ROBIN bude študovať regionálne modely riadenia biohospodárstva, a navrhne súbor nástrojov zameraných na na podporu rozvoja a fungovania modelov riadenia smerom k obehovému biohospodárstvu prechodu.

Projekt sa zameriava na rozvoj riadenie a obchodné modely aplikovaných na komunálny odpad a na výrobu, skladovanie a prepravu lesnej a poľnohospodárskej biomasy.

V rámci projektu sa vyhodnotí súčasný hodnotový reťazec založený na bioproduktoch, navrhne riešenia na zhodnotenie obehového bioekonomického potenciálu a spustí ko iniciatívy na podporu marginalizovaných skupín do hodnotových reťazcov založených na bioproduktoch.

Projekt sa zameriava na 10 krajín strednej a východnej Európy krajín. Projekt vytvorí národné bioekonomické centrá s príslušnými zainteresovanými stranami z verejnej a súkromného sektora na podporu výmenu poznatkov, kapacity a vypracovanie usmernení a akčný plán pre národné biohospodárstvo rozvoja stratégie.

VÝZVY

  Ďalšie výzvy

  AKTUALITY

  Ďalšie aktuality

  PODUJATIA

  No events found matching the criteria.

  Ďalšie podujatia