Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Jednou z noviniek rámcového programu Horizont Európa sú tzv. výskumno-inovačné misie EÚ (EU Missions). Základom pôsobenia misií je riešenie najpálčivejších výziev v 5 misijných oblastiach, ktorým v súčasnosti čelí ako európska spoločnosť, tak aj celý svet.

Samotná misia predstavuje portfólio interdisciplinárnych činností a projektov. Zameriava sa na dosiahnutie ambiciózneho, inšpiratívneho a merateľného cieľa v stanovenej lehote, ktorý má konkrétny a hmatateľný vplyv na spoločnosť a tvorbu politík. Jej činnosti a projekty majú celospoločenský význam.

Misie si stanovujú realistické ciele a snažia sa mobilizovať zdroje a prepájať činnosti medzi rôznymi odbormi a typmi výskumu a inovácií. Misia je spôsob, ako prepojiť početné iniciatívy, projekty a ďalšie činnosti do jedného rámca sledujúceho spoločný cieľ. Lepšie zosúladenie európskych, národných a súkromných investícií do výskumu je tiež jedným z cieľov Európskeho výskumného priestoru (ERA). Pre program Horizont Európa bolo identifikovaných 5 misijných oblastí, v rámci ktorých sa realizujú činnosti a projekty.

Misijné oblasti:

Rakovina

Dohoda o pôde pre Európu

Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá

Oceán, moria a vody

Adaptácia na zmenu klímy