Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Tento klaster má za cieľ splniť ciele a priority EÚ týkajúce sa posilnenia demokratickej správy vecí verejných a účasti občanov, ochrany a podpory kultúrneho dedičstva a reagovať a formovať mnohostranné sociálne, hospodárske, technologické a kultúrne transformácie. Zároveň má mobilizovať multidisciplinárne odborné znalosti európskych spoločenských a humanitných vied na pochopenie základných súčasných transformácií spoločnosti, hospodárstva, politiky a kultúry. Cieľom je poskytnúť politické možnosti založené na dôkazoch pre sociálne spravodlivé a inkluzívne európske zelené a digitálne zotavenie.  

Klaster bude podporovať politiku EÚ v oblasti migrácie a mobility, či vnútornej či vonkajšej, a zameriavať sa bude na podporu integrácie. Klaster sa bude zaoberať aj spoločenskými dopadmi pandémie koronavírusu na všetky svoje destinácie s cieľom lepšie pochopiť a prekonať súčasnú krízu, zvýšiť spoločenskú odolnosť a čeliť budúcim krízam tohto druhu.  

 

Základným dokumentom je dvojročný pracovný program na roky 2023 – 2024 

Inovatívny výskum v oblasti demokracie a správy vecí verejných (Innovative Research on Democracy and Governance)  má za cieľ oživiť demokratické riadenie a zlepšiť dôveru v demokratické inštitúcie. Má pomôcť chrániť základné práva na posilnenie aktívneho a inkluzívneho občianstva. Týmto tiež posilní zodpovednosť, transparentnosť, efektívnosť a dôveryhodnosť inštitúcií a politík založených na zákonoch. Aktivity by mali chrániť slobody a právny štát a chrániť demokraciu pred viacrozmernými hrozbami. Budú sa zameriavať na rozšírenie politickej účasti, sociálneho dialógu a sociálneho začlenenia, občianskej angažovanosti a rodovej rovnosti.

Inovatívny výskum európskeho kultúrneho dedičstva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu (Innovative Research on the European Cultural Heritage and the Cultural and Creative Industries) predstavujú činnosti, ktoré budú podporovať lepší prístup a zapojenie sa do kultúrneho dedičstva a zlepšovať jeho ochranu, zveľaďovanie a obnovu. Výskum a inovácie podporia udržateľný rast a vytváranie pracovných miest prostredníctvom kultúrneho a kreatívneho priemyslu a prispejú k ich integrácii do európskej priemyselnej politiky ako hnacej sily inovácie a konkurencieschopnosti.

Inovatívny výskum sociálnych a ekonomických transformácií (Innovative Research on Social and Economic Transformations) podporí projekty, ktoré budú pomáhať pri riešení sociálnych, hospodárskych a politických nerovností, podporovať rozvoj ľudského kapitálu a prispievať ku komplexnej európskej stratégii inkluzívneho rastu. To tiež zahŕňa pochopenie a reakciu na dopady technologického pokroku a hospodárskej vzájomnej prepojenosti s ohľadom na sociálnu odolnosť.

Elena Žáková

Národný kontaktný bod

+421 918 766 813

elena.zakova(at)cvtisr.sk

Informačný deň: Klaster 2 – Pracovný program 2023 – 2024

 

Webinar: How to prepare a successful proposal in Horizon Europe

Webinar: A successful proposal for Horizon Europe: Scientific-technical excellence is key, but don’t forget the other aspects

Webinar: The Funding & tenders Portal for beginners

Webinar: Dissemination & Exploitation in Horizon Europe

Webinar: How to prepare a successful innovation procurement proposal for Horizon Europe

Recipe for success: Tips and Tricks while writing your Horizon Europe proposal

Webinar: Horizon Europe: key changes to the Ethics Appraisal Process 

IGLO Open meeting about submission and evaluation novelties under Horizon Europe

Webinar: Funding & Tenders Portal Partner Search and person profile

Webinar: The Gender Dimension in European RD&I

Webinar: Avoiding errors in declaring personnel costs in Horizon 2020 grants

Info session on Horizon Results Booster: Bringing a continual stream of innovation to the market and beyond

Webinar: How to Win Grants with Open Science

Webinar: EU Funding Opportunities for the Culture and the Creative Industries

EIT Community New European Bauhaus Info Day

Update on UK participation in Horizon Europe

The Gender Equality Plan eligibility criterion in Horizon Europe: Who is concerned? How to comply with it?

Update on UK Horizon Europe financial guarantee webinar

 

Horizon Europe informačné videá

 

Podcast o finančných pravidlách v programe Horizont Európa

Podcast: Na granty z Bruselu už budete potrebovať plán rodovej rovnosti (GEP)

 

REGULATIONS establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ), ktorým sa zriaďuje Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie, stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia a zrušujú nariadenia

Program Guide

Leták Otvorená veda

Opportunities for Researchers from the Social Sciences and Humanities (SSH) in Horizon Europe

 

Pracovný program na roky 2023 – 2024

Všeobecné prílohy k pracovnému programu Horizont Európa

 

Stránka EK o Horizonte Európa

Horizon Europe Strategic Plan (2021 – 2024)

Cluster 2: Culture, Creativity and Inclusive society

 

Anotované formuláre pre IA a RIA

Šablóna projektovej žiadosti pre akcie RIA/IA

Šablóna projektovej žiadosti pre akcie CSA

Anotovaná grantová zmluva

 

Funding & Tenders Portal

CORDIS: Databáza podporených projektov

 

Čo robiť v prípade problémov s FTO portálom?

Common mistakes to avoid when applying for Horizon Europe funding

Pracovný program na roky 2023 – 2024

Plánované výzvy na rok 2024: 

 

DESTINATION: INNOVATIVE RESEARCH ON DEMOCRACY AND GOVERNANCE

DESTINÁCIA: INOVATÍVNY VÝSKUM V OBLASTI DEMOKRACIE A SPRÁVY VECÍ VEREJNÝCH

 

Call – Past, present and future of democracies  / Výzva – Minulosť, súčasnosť a budúcnosť demokracií            

 

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-01: Protest politics and cultures of opposition in democracy / Protestná politika a kultúry opozície v demokracii

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-02: Multilevel governance in times of digital and climate transitions / Viacúrovňové riadenie v časoch digitálnych a klimatických zmien

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-03: What is the long-term impact of rule of law and other European values on socio-economic outcomes? / Aký je dlhodobý vplyv právneho štátu a iných európskych hodnôt na sociálno-ekonomické výstupy?

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-04: The interrelation between social, cultural and political identities, as well as the sense of belonging, and democracies / Vzájomný vzťah medzi sociálnymi, kultúrnymi a politickými identitami, a pocitom spolupatričnosti a demokraciami

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-05: Gender-roles in extremist movements and their impact on democracy / Rodové úlohy v extrémistických hnutiach a ich vplyv na demokraciu

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-06: Computational Social Science approaches in research on democracy / Výpočtové prístupy sociálnych vied vo výskume demokracie

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-07: Digital democracy / Digitálna demokracia

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-08: Culture, the arts and cultural spaces for democratic participation and political expression, online and offline / Kultúra, umenie a kultúrny priestor pre demokratickú účasť a politické vyjadrenie, online a offline

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-09: The role and functioning of public administrations in democratic systems / Úloha a fungovanie verejnej správy v demokratických systémoch       

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-10: Political participation in multilingual spaces / Politická účasť vo viacjazyčných priestoroch

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-11: Future scenarios and young visions for European democracy 2040 / Scenáre budúcnosti a mladé vízie európskej demokracie do roku 2040

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-12: Testing and implementation of research results fostering democracy and governance / Testovanie a implementácia výsledkov výskumu podporujúceho demokraciu a správu vecí verejných

 

DESTINATION: INNOVATIVE RESEARCH ON EUROPEAN CULTURAL HERITAGE AND CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRIES 

DESTINÁCIA: INOVATÍVNY VÝSKUM EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA A KULTÚRNEHO A KREATÍVNEHO PRIEMYSLU 

 

Call – Research and innovation on cultural heritage and CCIs – 2024 / Výzva – Výskum a inovácie v oblasti kultúrneho dedičstva a KKP – 2024             

 

GREEN  / ZELENÉ

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-01: New European Bauhaus – Innovative solutions for greener and fairer ways of life through arts and culture, architecture and design for all / Nový európsky Bauhaus – Inovatívne riešenia pre ekologickejší a spravodlivejší spôsob života prostredníctvom umenia a kultúry, architektúry a dizajnu pre všetkých

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-02: Cultural and creative industries for a sustainable climate transition / Kultúrny a kreatívny priemysel pre udržateľnú zmenu klímy     

DIGITAL / DIGITÁLNE   

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-03: Leverage the digital transition for competitive European cultural and creative industries   / Využitie digitálneho prechodu pre konkurencieschopný európsky kultúrny a kreatívny priemysel

INNOVATIVE / INOVATÍVNE

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-04: Europe’s cultural heritage and arts – promoting our values at home and abroad / Európske kultúrne dedičstvo a umenie – podpora našich hodnôt doma i v zahraničí

HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-05: Strategies to strengthen the European linguistic capital in a globalised world / Stratégie na posilnenie európskeho jazykového bohatstva v globalizovanom svete

 

DESTINATION: INNOVATIVE RESEARCH on SOCIAL and ECONOMIC TRANSFORMATIONS    

DESTINÁCIA: INOVATÍVNY VÝSKUM SOCIÁLNYCH a EKONOMICKÝCH TRANSFORMÁCIÍ           

 

Call – A sustainable future for Europe / Výzva – Udržateľná budúcnosť Európy 

 

HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-01: Policy recommendations from socio-economic impacts of loneliness in Europe / Politické odporúčania na základe sociálno-ekonomických vplyvov osamelosti v Európe

HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-02: Strengthen economic fairness and resilience of active labour market policies and address high unemployment / Posilnenie hospodárskej spravodlivosti a odolnosti aktívnych politík trhu práce a riešenie vysokej nezamestnanosti   

HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-03: Minimise costs and maximise benefits of job creation and job destruction / Minimalizovať náklady a maximalizovať prínosy vytvárania a rušenia pracovných miest

HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-04: Social services: economic and social returns and value added / Sociálne služby: hospodárske a sociálne výnosy a pridaná hodnota

HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-05: Social dialogue in the new world of work / Sociálny dialóg v novom svete práce          

HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-06: Beyond the horizon: A human-friendly deployment of artificial intelligence and related technologies / Za horizontom: Nasadenie umelej inteligencie a súvisiacich technológií priateľských k ľuďom

HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-07: Methodologies for teamworking of researchers – reinforcing transversal collaborative skills, behavioural and implementation sciences / Metodiky pre tímovú prácu výskumníkov – posilnenie prierezových zručností spolupráce, behaviorálnych a implementačných vied 

HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-08: Arts and cultural awareness and expression in education and training  / Umenie a kultúrne povedomie a vyjadrenie vo vzdelávaní a odbornej príprave

HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-09: The role of social economy in addressing social exclusion, providing quality jobs and greater sustainability / Úloha sociálneho hospodárstva pri riešení sociálneho vylúčenia, poskytovaní kvalitných pracovných miest a väčšej udržateľnosti       

HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-10: Effective education and labour market transitions of young people / Efektívne vzdelávanie a uplatnenie mladých ľudí na trh práce

HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-11: Assessing and strengthening the complementarity between new technologies and human skills / Posúdenie a posilnenie komplementarity medzi novými technológiami a ľudskými zručnosťami

Horizon Europe info day – Cluster 2 (17.1.2023)  

 

Cluster 2 Brokerage Event (18.1.2023)

Welcome & Introduction by Nina Braun, Net4Society Coordinator

The Funding & Tenders Portal Partner Search Engine. Agnes Nagy-Hegyvarine, European Commission – Research Executive Agency

The Enterprise Europe Network (EEN). Services & Partner Search Support. Kardelen Kala, EEN Advisor & Belgian National Contact Point for Cluster 2

Switzerland & Horizon Europe – An overview. Jennifer McClung, Swiss National Contact Point for Cluster 2

The UK & Horizon Europe – An overview. Anni Laihanen, UK National Contact Point for Cluster 2

Horizon Europe evaluator’s experience report. Mechthild Baumann, Horizon Europe evaluator & EU expert

 

Informačný deň: Klaster 2 – Pracovný program 2023 – 2024 (15.11.2022)

 

Informačný deň (3.11.2021) 

Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť v programe Horizont Európa – Predstavenie plánovaných výziev pre klaster 2 pre rok 2022 (Elena Žáková, Národný kontaktný bod, HE Klaster 2)

Silné témy na Slovensku relevantné pre klaster 2 (Barbara Lášticová, Národná expertka, HE Klaster 2 / Ústav výskumu sociálnej komunikácie, SAV)

Fungovanie programových výborov a zastupovanie SR v nich (Katarína Deáková, Národná delegátka Programového výboru, HE Klaster 2 / Odbor metodiky a tvorby informácií školstva, CVTI SR)

Spoločenské a humanitné vedy v programe Horizont Európa (Monika Bideau Repčíková, Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli)

Plán rodovej rovnosti v programe Horizont Európa (Soňa Ftáčniková, Národný kontaktný bod, HE Etika vo výskume a výskumná integrita)

Národná kancelária Horizontu (Katarína Šimková, Marketingová manažérka pre program Horizont Európa)

Môžeme z projektu financovať rekonštrukciu kultúrnej pamiatky?  

V programe Horizont Európa toto nie je možné. Program sa zameriava na výskumné a inovačné projekty. To znamená, že v rámci projektového výskumu môžete napríklad vyvíjať nové inovatívne metódy na ochranu kultúrnych pamiatok, ale nemôžete z nich ich rekonštruovať.

 

Aké je odporúčané trvanie projektu?

Odporúčané trvanie projektu nie je nikde oficiálne stanovené. Dĺžka projektu má zodpovedať výške grantu a požadovaným výstupom. Vo všeobecnosti sa primeraná dĺžka projektu má pohybovať okolo 3 rokov.

 

Aký je potenciál projektov zameraných na prípravu budúcich učiteľov a rozvoj ich kompetencií v oblasti rodovej rovnosti a trvalej udržateľnosti?

Žiadna z aktuálne plánovaných výziev sa nezameriava priamo na prípravu budúcich učiteľov a rozvoj ich kompetencií. Ale napr. výzva HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-04: Education for democracy / Vzdelávanie pre demokraciu sa zameriava na celoživotné vzdelávanie, rôzne vzdelávacie metódy a nástroje a vplyv vzdelávania na rôzne oblasti ako napr. aj spomínaný udržateľný rozvoj a rodová rovnosť.

 

Aké sú konkrétne témy pre humanitné vedy?

Témy vhodné pre humanitné vedy sú vo veľkom počte prítomné naprieč celým programom. Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť ich obsahuje jednoznačne najviac a pre odborníkov v oblasti humanitných vied je tou najrelevantnejšou oblasťou programu. Ostatné otvorené a nadchádzajúce témy mimo Klastra 2 vhodné pre spoločenské a humanitné vedy (Social Sciences and Humanities, SSH) možno nájsť pod značkou SSH („SSH flagging“) pomocou Funding & Tenders portálu. K dispozícii je viac ako 130 tém so značkou SSH v roku 2021 a viac ako 150 v roku 2022. Viac informácií o tom, ako tieto témy identifikovať, možno nájsť v prezentácii z informačného podujatia, ktoré sa konalo 3.11.2021.

 

Niektoré témy vo výzvach majú značku SSH. Čo to znamená pre témy, ktoré sú tak označené, a ktoré tak nie sú označené?

Zlepšenie integrácie SSH do všetkých oblastí programu Horizont Európa je definovaná ako prierezová priorita programu. Za týmto účelom bol vyvinutý systém značenia tém („SSH flagging“). Ak má téma programu Horizont Európa udelenú značku SSH, znamená to, že zapojenie SSH výskumu a expertízy sa v projekte vyžaduje. Jej neprítomnosť v projektovom návrhu má za následok jeho nižšie bodové hodnotenie. Naopak, zapojenie či nezapojenie SSH výskumu a expertízy nebude mať žiaden vplyv na bodové hodnotenie návrhov podaných do tém bez značky SSH.  

 

Týka sa klaster 2 len samotnej kultúry, alebo je tam priestor aj na podporu projektov, ktoré sa venujú technickým inováciám napr. hudobných nástrojov?  

Klaster 2 sa venuje aj iným oblastiam ako kultúre. V každom prípade sa program Horizont Európa orientuje na výskum a vývoj, a to aj v oblasti hudobného priemyslu. Konkrétne by pre Vás mohla byť zaujímavá výzva HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-04: Traditional crafts for the future: a new approach / Tradičné remeslá pre budúcnosť: nový prístupktorá sa zameriava na oživenie, zhodnotenie a podporu tradičných remeselných techník a ich kombináciu s novými a špičkovými technológiami a spojenie tradičného know-how s novými a/alebo digitálnymi technológiami s cieľom rozvíjať zdokonalené a nové výrobky, služby a profesie.

 

Naša inštitúcia nemá plán rodovej rovnosti. Stačí, keď publikujeme na našej web-stránke vyhlásenie, že v našej inštitúcii rešpektujeme rodovú rovnosť?

Nestačí. Minimálny štandard je splniť všetky 4 základné bloky, aby inštitúcia bola oprávnená podať projektový návrh v rámci programu Horizont Európa, a to:

1, Zverejniť na webe inštitúcie formálny dokument schválený vedením.

2, Alokovať finančné aj ľudské zdroje na implementáciu rodovej rovnosti v inštitúcii.

3, Zber a monitoring dát na základe pohlavia a rodu a ročné reportovanie, ako sa vyvíjajú.

4, Vzdelávanie v oblasti rodovej rovnosti.

 

Je plán rodovej rovnosti potrebný aj pre inštitúcie, kde sú zamestnané len ženy?

Rodová rovnosť neznamená len rovnosť žien, ide o rovnosť rodov. Je potrebné sa zamyslieť, prečo v danej inštitúcii nie sú zamestnaní žiadni muži, a či tam  nie sú nejaké prekážky. Áno, je potrebné vypracovať plán rodovej rovnosti aj v inštitúcii, kde sú len ženy, aby tam muži mohli byť rovnocenní so ženami.

 

Je možné získať finančnú podporu na prípravu plánu rodovej rovnosti?

V rámci programu Horizont Európa nie je možné financovať prípravu plánu rodovej rovnosti. Ale CVTI Vám môže pomôcť s jeho prípravou, a to prostredníctvom tzv. mentoringu, to jest poskytnutím konzultanta (ktorého služby hradí CVTI SR), a ktorý vám poradí, ako na to. V prípade záujmu môžete kontaktovať p. Staňákovú, kontaktný bod pre oblasť rodovej rovnosti, aby vás informovala o podmienkach a procese.

 

Kedy sa začne v programe Horizont Európa uplatňovať Plán rodovej rovnosti (GEP) ako kritérium oprávnenosti žiadateľa?

Počas prvého roka programu Horizont Európa bude prebiehať prechodné obdobie: toto kritérium oprávnenosti sa netýka výziev na predkladanie návrhov s uzávierkami v roku 2021 a bude sa uplatňovať až od výziev s uzávierkami v roku 2022. Okrem toho v prípade výziev s termínmi v roku 2022 a neskôr, keď bude návrh projektu po hodnotení vybraný na financovanie, budú mať partneri konzorcia, ktorých sa toto kritérium oprávnenosti týka, až do podpisu grantovej dohody čas na potvrdenie, že majú vypracovaný GEP. (zdroj: SLORD)

 

Môžu sa partneri z Ukrajiny a Turecka zúčastniť projektu v rámci HE?

Ukrajina aj Turecko patria medzi krajiny asociované resp. pridružené k programu Horizont Európa. To znamená, že právne subjekty z týchto krajín sa môžu zúčastniť za rovnakých podmienok ako právne subjekty z členských štátov EÚ, pokiaľ nie je stanovené inak v konkrétnej výzve. Zoznam asociovaných krajín.

 

Ak máme návrh na tému na dobrý projekt, môžete to zaradiť do pripravovaného pracovného programu?

Sme otvorení návrhom a spolupráci, a preto uvítame zaslanie vlastného návrhu na tému, ktorú by bolo možné zaradiť do niektorej z troch destinácií aj s kontaktom na seba. Našou úlohou bude spracovať návrh na začlenenie do pracovného programu na ďalšie roky a do budúcich výziev, konzultovať ju s navrhovateľom a následne zvážiť navrhnutie na doplnenie do programu v rámci oficiálneho procesu na zasadnutí programového výboru. Zároveň ponúkame možnosť zapojenia sa do pracovnej skupiny, ktorej členovia budú mať možnosť pripomienkovať dokumenty, a participovať na stanoviskách za SR, ktoré sa budú predkladať na zasadnutiach programového výboru. (Katarína Deáková, Národná delegátka)

 

Aké sú RIA projekty?

RIA – Research and Innovation Actions / Výskumná a inovačná akcia, miera prefinancovania oprávnených nákladov: do 100%

Ide o o výskumné projekty, ktoré zahŕňajú základný a aplikovaný výskum, technologický rozvoj a integráciu, testovanie a overovanie na prototype malého rozsahu v laboratóriu alebo v simulovanom prostredí.

 

FAQs – Funding and Tender Portal

FAQs – European Mission “100 Climate-Neutral and Smart Cities” (autumn 2021)

FAQs – European Institute of Innovation & Technology – Calls for Proposals 2021

FAQ item with best practices for submitting proposal

FAQs – Rodová rovnosť

PROJEKT: INCULTUM – Visiting the Margins. INnovative CULtural ToUrisM in European peripheries 

 

Podporené v rámci: H2020 – SOCIETAL CHALLENGES – Europe In A Changing World – Inclusive, Innovative And Reflective Societies

Trvanie projektu: 1.5.2021 – 30.4.2024

Príspevok EÚ: € 3 487 411,25

Koordinátor: UNIVERSIDAD DE GRANADA, Španielsko

Počet účastníkov v konzorciu: 14

Slovenský partner: UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

Projekt sa zaoberá výzvami a príležitosťami kultúrneho cestovného ruchu s cieľom podporiť udržateľný sociálny, kultúrny a ekonomický rozvoj. Skúma potenciál okrajových oblastí cestovného ruchu, ak sú riadené miestnymi komunitami a zainteresovanými stranami.

V rámci projektu sa realizuje desať prípadových štúdií na konkrétnych územiach a v konkrétnych komunitách, ktorých výsledky budú viesť k vytvoreniu inovatívnych prístupov, stratégií a politík.   

 

Kompletné info k projektu – CORDIS

VÝZVY

    Ďalšie výzvy

    AKTUALITY

    Ďalšie aktuality

    PODUJATIA

    Ďalšie podujatia