Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

Klaster 4 Digitalizácia, Priemysel a Vesmír patrí pod 2. pilier Horizontu Európa – Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Hlavným zámerom tohto klastra je napredovanie kľúčových podporných, digitálnych a vesmírnych technológií, podpora transformácie ekonomiky a spoločnosti, digitalizácie a transformácie európskeho priemyslu a prispievanie k zabezpečeniu globálneho priemyselného vedúceho postavenia a autonómie v technológiách a zdrojoch. Zároveň by mali aktivity prispievať aj k rastúcemu nízkouhlíkovému, cirkulárnemu a čistému priemyslu. Klaster 4 odpovedá na výzvy, ktorým čelí európsky priemysel, ako napríklad spoliehanie sa na importované kľúčové technológie a nerastné suroviny, nedostatok zdrojov ako napríklad energia, a taktiež otázky zručností a etiky týkajúce sa technologického pokroku. 

Základným dokumentom je dvojročný pracovný program, ktorý nájdete zverejnený na Funding & Tenders Portal  v časti Reference Documents (pod  Work Programme & Call documents, 2023 -2024, HE Main Work Programme 2023 – 2024).

Zverejnené výzvy môžete vyhľadávať na Funding & Tenders Portal.

 

Základné oblasti intervencie, na ktoré sa Klaster 4 zameriava:

 • Výrobné technológie,
 • Vyspelé materiály,
 • Internet ďalšej generácie,
 • Odvetvia obehového hospodárstva,
 • Vesmír vrátane pozorovania Zeme,
 • Vznikajúce podporné technológie,
 • Kľúčové digitálne technológie vrátane kvantových technológií,
 • Umelá inteligencia a robotika,
 • Vyspelá výpočtová technika a veľké dáta (big data),
 • Nízkouhlíkový a ekologický priemysel,
 • Vznikajúce podporné technológie.

 

Predbežne identifikované boli smerovania, na ktoré by sa mal klaster zameriavať:

 • Klimaticky neutrálna, cirkulárna a digitalizovaná výroba,
 • Zvýšená autonómia v kľúčových strategických hodnotových reťazcoch pre odolný priemysel,
 • Svetovo vedúce dáta a výpočtové technológie,
 • Digitálne a vznikajúce technológie pre konkurencieschopnosť a vhodné na Zelenú dohodu,
 • Otvorená strategická autonómia vo vývoji, nasadzovaní a využívaní globálnej vesmírnej infraštruktúry, služieb, aplikácií a údajov,
 • Na človeka zameraný a etický rozvoj digitálnych a priemyselných technológií.

 

Klaster Digitalizácia, priemysel a vesmír je silne prepojený s rôznymi časťami všetkých troch pilierov Horizontu Európa.

 

I. Pilieri je to prepojenie najmä na Výskumné infraštruktúry.

 

II. Pilieri Klaster 4 súvisí so Európskym výskumným centrom, ako aj s jednotlivými Európskymi výskumno-inovačnými partnerstvami:

 • Umelá inteligencia, Údaje a Robotika (AI, Data and Robotics),
 • Fotonika Európa (Photonics Europe),
 • Čistá oceľ – Nízkouhlíková výroba ocele (Clean Steel – Low Carbon Steelmaking),
 • Vyrobené v Európe (Made in Europe),
 • Uhlíkovo neutrálny a obehový priemysel (Carbon Neutral and Circular Industry),
 • Globálne konkurencieschopné vesmírne systémy (Global Competitive Space Systems),
 • Vysoko výkonné počítanie (High Performance Computing),
 • Kľúčové digitálne technológie (Key Digital Technologies),
 • Chytré siete a služby (Smart Networks and Services),
 • Európska metrológia (European Metrology).

 

III. Pilieri treba dať Klaster 4 do súvisu s Európskou radou pre inovácie (EIC) a v rámci Európskeho inovačného a technologického inštitútu najmä s tematicky príbuznými inovačnými komunitami EIT:

 • EIT Manufacturing,
 • EIT Digital
 • EIT Raw Materials

 

 

Misie

Hoci ani jedna z určených misií v rámci programu Horizont Európa nie je priamo napojená na Klaster 4, technológie spadajúce do tohto klastra majú potenciál podporovať a vytvárať synergie s všetkými identifikovanými misiami.

 

Synergie s inými programami a prepojenie s prioritami

Digitálna Európa

Connecting Europe Facility (CEF2) Digital programme

Európska Zelená Dohoda

Európa pripravená na digitálny vek

InvestEU

Európsky vesmírny program

Časť sa zameriava na cirkulárnu ekonomiku, čisté a klimaticky neutrálne priemyselné hodnotové reťazce, digitálne systémy a infraštruktúry. Zelená, flexibilná pokroková výroba, ako aj pokrokové digitálne technológie pre výrobu a Huby zamerané na cirkularitu sú len niektoré z aspektov. Špecifickým je zameranie na nové spôsoby a distruptívne zmeny v stavebníctve. Podpora obehu zdrojov v rámci spracovateľského priemyslu (aj odpadu, vody a CO2/CO) ako aj integrácia obnoviteľnosti a elektrifikácie  v rámci spracovateľského priemyslu tvorí smerovanie tejto časti.

 

Toto smerovanie nadväzuje na Európsku zelenú dohodu ako aj na Európsku priemyselnú stratégiu.

 

Očakávané synergie s partnerstvami a KIC EIT: Made in Europe, Clean Steel, Processes4Planet, EIT Manufacturing, EIT Digital

Nové paradigmy k ustanoveniu odolných a obehových hodnotových reťazcov, ako aj nerastné suroviny pre strategickú autonómiu Európy a prechod ku klimaticky neutrálnej a obehovej ekonomike podporujú ciele tejto časti. Časť sa zameriava na rôzne aspekty materiálov ako zelené a udržateľné materiály, materiály prospešné spoločnosti a životnému prostrediu, materiály na dekarbonizáciu priemyslu a prierezové údaje k materiálom. Zároveň sa snaží o posilnenie odolnosti a pripravenosti európskych podnikov, najmä MSP a start-upov.

 

Toto smerovanie nadväzuje na Európsku priemyselnú stratégiu a Akčný plán ku kritickým materiálom.

 

Očakávané synergie s partnerstvami a KIC EIT: EIT Raw Materials a EIT Digital

Časť sa zameriava na zdieľanie údajov v spoločných Európskych priestoroch pre údaje, posilnení Európskej kapacity na analyzovanie dát a od Cloudu po Edge a IoT pre Európskej údaje.

 

Toto smerovanie nadväzuje na Európsku dátovú stratégiu.

 

Očakávané synergie s partnerstvami, JU a KIC EIT: EuroHPC Joint Undertaking, AI, Data and Robotics, EIT Digital

 

 

Časť je zameraná na vedúce postavenie Európy v oblastiach grafénu, elektroniky, fotoniky, kvantových technológií a vznikajúcich podporných technológii. Smeruje tiež k oblasti procesorov s veľmi nízkou spotrebou, 6G a základným technológiám konektivity. Inovácie v umelej inteligencii, údajoch a robotike vrátane nasaditeľných robotov, ktoré sú efektívne, odolné, bezpečné, adaptívne a dôveryhodné, sú tiež súčasťou tohto zamerania.

 

Toto smerovanie nadväzuje na Excelentnosť a dôveru v umelú inteligenciuStrategickú výskumnú agendu Flagshipu Quantum a politiku EK týkajúcu sa  Konektivity.  

 

Očakávané synergie s partnerstvami, JU a KIC EIT: Key Digital Technologies Joint Undertaking, Photonics partnership, Smart Networks and services Joint Undertaking, partnership AI, Data and Robotics, EIT Digital.

V rámci tejto časti je posilnenie kapacity prístupu do vesmíru ako aj podpora konkurencieschopnosti vesmírnych systémov a strategická podpora európskeho vesmírneho sektoru. Zameranie je tiež na vývoj vesmírnych a pozemných infraštruktúr pre Galileo a EGNOS a vývoj služieb a rozvoj aplikácií pre Galileo, EGNOS a Copernicus. Smeruje tiež k inovatívnym vesmírnym zručnostiam k  SSA, GOVSATCOM, Quantum. Časť sa zameriava na oblasť vesmírnych podnikateľských ekosystémov a zručností.

 

Toto smerovanie nadväzuje na Vesmírnu stratégiu pre Európu.

Zameriava sa na vedúce postavenie umelej inteligencie založené na dôvere, internet založený na dôvere a eXtended Reality (XR). Súčasťou je aj zameranie na systémový prístup ako vyťažiť čo najviac z technológií v spoločnosti a v priemysle.

 

Očakávané synergie s partnerstvami a KIC EIT: AI, Data and Robotics, EIT Digital, EIT Manufacturing

Erika Hlavatá

Národný kontaktný bod

+421 917 733 482

erika.hlavata(at)cvtisr.sk

Dvojročný pracovný program pre Klaster 4 – nájdete ho zverejnený aj na Funding & Tenders Portal  v časti Reference Documents (pod  Work Programme & Call documents, 2023 -2024, HE Main Work Programme 2023 – 2024).

Zverejnené výzvy môžete vyhľadávať na Funding & Tenders Portal.

Horizon Europe portál

Funding & Tenders Portal – vyhľadávanie výziev a tém

Anotované formuláre pre IA a RIA

Databáza projektov Cordis

European IP Helpdesk

Horizon Results Platform

Horizon Results Platform TV

Horizon Results Booster

European Health and Digital Executive Agency

Synergie medzi priamo riadenými programami EÚ

 

Užitočné k projektovým návrhom

Reference documents – tu nájdete pracovné programy, legislatívu, manuály, templates a podobne

Prednášky a tréningy z projektu siete Národných kontaktných bodov Bridge2HE

Informácie k databáze expertov a možnostiam pre-screeningu projektových návrhov

 

Hľadanie partnerov do projektových návrhov

Ponuky partnerstiev zo zahraničia

Formulár na hľadanie partnerov do projektových návrhov

Informácie k možnostiam preplatenia cestovných nákladov na účasť na brokerage evente

E-learningové video Hľadanie partnerov do konzorcií

 

Momentálne plánované brokerage eventy a matchmakingové príležitosti orientované na hľadanie partnerov do konzorcií v rámci otvorených výziev klastra 4:

 

Web stránky sietí Národných kontaktných bodov

Horizon Europe NCP Portal

COSMOS4HE

ICT NCP Network – Idealist

NCP4Industry

 

Oblasť Priemysel

ERA industrial technology roadmap for circular technologies and business models:

Industrial research and the Commission’s priorities

 Advanced materials and chemicals

Policy report Open innovation test beds for advanced materials

Webinar on Commission Recommendation for ‘safe and sustainable by design’ chemicals and materials (November 2022)

 

Oblasť vesmír

A Strategic Research and Innovation Agenda for EU-funded Space research supporting competitiveness

EU Space Research – na tomto linku nájdete brožúry a letáky v časti „Discover the key topics of EU Space Research“

European Union Agency for Space Programme (EUSPA)

European Space Agency (ESA)

Copernicus – európsky program pozorovania Zeme

Galileo – globálny navigačný satelitný systém (GNSS) EÚ

EGNOS – Európska geostacionárna navigačná prekryvná služba ( regional satellite-based augmentation system)

GOVSATCOM – Vládna satelitná komunikácia Európskej únie

IRIS2 – EU Secure Satellite Constellation

Informácie k výsledkom výziev v oblasti vesmír za roky 2021-2022 – Klaster 4 a EUSPA

STARS EU platforma

Advancing Space Robotics to improve European competitiveness

 

 

Oblasť digitalizácia

Next Generation Internet

STARTS (Science, Technology & the Arts)

Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír – dvojročný pracovný program na roky 2023-2024 (aktualizácia 31.03.2023)

Leták – Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír – Prehľad výziev na rok 2024 

Informačné dni EK k Pracovnému programu Klaster 4 – výzvy na rok 2024

Videá z informačných dní, ktoré sa konali v dňoch 11.10.2023 – 12.10.2023 je možné nájsť prelinkované v programe na stránke podujatia.

Zverejnené výzvy môžete vyhľadávať na Funding & Tenders Portal.

Letáky s prehľadom výziev na roky 2023-2024:

Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír_výzvy časť Priemysel

Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír_výzvy časť Vesmír

 

Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír – dvojročný pracovný program  na roky 2021-2022 (aktualizácia máj 2022)

Letáky s prehľadom výziev na roky 2021-2022:

Informačný deň k výzvam Horizont Európa: Klaster 4 – časť Digitalizácia a Priemysel (01.02.2023)

Národná kancelária Horizontu a jej služby – Katarína Šimková, marketingová manažérka pre Horizont Európa, CVTI SR

Predstavenie pracovného programu pre roky 2023 -2024 – Juraj Kubica, národný delegát pre Klaster 4, MIRRI SR

Partnerstvá v rámci programu Horizont Európa a prečo sa do nich zapojiť – Monika Bideau Repčíková, vedúca kancelárie SLORD, CVTI SR

Výzvy v rámci pracovného programu Klastra 4 na roky 2023-2024 – časť Priemysel – Erika Hlavatá, NCP  pre Klaster 4, CVTI SR

Výzvy v rámci pracovného programu Klastra 4 na roky 2023-2024 – časť  Digitalizácia – Tomáš Pavlik, NCP pre Klaster 4, CVTI SR

Príklad podniku participujúceho v projektoch H2020 – Bohuš Belej, NOVITECH a.s.

Predstavenie EIT Manufacturing – Francesca Girardi, EIT Manufacturing

Predstavenie EIT Raw Materials – Imre Gombkoto, EIT Raw Materials

 

Možnosti financovania vesmírneho výskumu a inovácií v rámci EÚ (08.12.2022)

Predstavenie Vesmírneho programu Únie – Karolína Patrzyk Havlíčková, NCP pre Vesmírny program Únie, CVTI SR

Program Copernicus – údaje, príležitosti, spolupráca – Peter Pastorek, Ministerstvo životného prostredia SR (bude doplnená)

Európsky globálny systém satelitnej navigácie Galileo/EGNOS – Gabriel Stančik, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Predstavenie EUSPA, Cassini a príležitostí pre downstream aplikácie – Martin Rusňák, Agentúra EÚ pre vesmírny program (EUSPA)

Predstavenie príležitostí v programe Horizont Európa v oblasti Vesmír – Erika Hlavatá, NCP pre Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír, CVTI SR

COSMOS4HE – sieť NCP pre vesmír (Horizont Európa) – Karolína Patrzyk Havlíčková, NCP pre Vesmírny program Únie, CVTI SR

Príležitosti pre start-upy v rámci EIC (Horizont Európa) – Peter Szuttor, NCP pre Európsku radu pre inovácie (EIC), CVTI SR

Slovenský vesmírny ekosystém: synergie a príležitosti – Daniel Šagath, Slovenská vesmírna kancelária, SARIO

Ďalšie užitočné podujatia:

Kick-off podujatie k rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie Horizon Europe na roky 2021-2027  

Practical training on Horizon Europe template – How to write a proposal (13.10.2022)

 

Upozornenie: Pracovný program môže byť priebežne aktualizovaný, prezentácie preto môžu obsahovať informácie, ktoré sa medzičasom už zmenili. Aktuálne znenie pracovného programu nájdete na Funding & Tenders Portal v časti Reference Documents (pod  Work Programme & Call documents).

Informačné dni EK k Pracovnému programu Klaster 4 – výzvy na rok 2024

Videá z informačných dní, ktoré sa konali v dňoch 11.10.2023 – 12.10.2023 je možné nájsť prelinkované v programe na stránke podujatia.

 

Informačné dni EK k Pracovnému programu Klaster 4 na roky 2023-2024

Videá z informačných dní, ktoré sa konali v dňoch 12.12.2023 – 14.12.2023 je možné nájsť prelinkované v programe na stránke podujatia.

Launch Event – Paving the way towards the next generation of R&I excellence in AI, Data and Robotics (17.10.2022) 

Podujatia k pracovnému programu pre Klaster 4 na roky 2021-2022

Informačný deň pre oblasť Digitalizácia, priemysel a vesmír – 22.11.2021

Základné informácie a orientácia v pracovnom programe Klastra 4 pre roky 2021-2022, aktuálne výzvy zamerané na oblasť vesmír – Erika Hlavatá, NCP pre Klaster 4

Aktuálne výzvy v oblasti digitalizácie v rámci Klastra 4 a synergie – Juraj Kubica, národný delegát pre Klaster 4, MIRRI SR

Aktuálne výzvy zamerané na oblasť priemyslu v rámci Klastra 4 a synergie  – Anna Čaplovičová, expertka pre Klaster 4, MH SR

Predstavenie Európskej rady pre inovácie (EIC), kaskádových grantov a Enterprise Europe Network –Lucia Dávidová, NCP pre EIC

Predstavenie EIT Manufacturing, EIT Raw Materials a EIT Digital – Erika Hlavatá, NCP pre Klaster 4

Príležitosti pre vesmírny výskum a inovácie v rámci Európskej únie (30.09.2021)

Podpora vesmírneho sektora na európskej úrovni a podporné štruktúry na Slovensku –  Iveta Rusinová, Slovenská vesmírna kancelária, MŠVVaŠ SR

Podpora vesmírneho sektora na európskej úrovni a podporné štruktúry na Slovensku – Michal Brichta, Slovenská vesmírna kancelária, SARIO

Predstavenie príležitostí v programe Horizont Európa v oblasti vesmíru – Erika Hlavatá, Národný kontaktný bod (NCP) programu Horizont Európa pre Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

Predstavenie Vesmírneho programu Únie – Karolína Havlíčková, Národný kontaktný bod pre Vesmírny program Únie

Európsky obranný fond – základné informácie a príležitosti – Igor Dobrovič, Ministerstvo obrany SR

Európsky globálny systém satelitnej navigácie Galileo/EGNOS – Gabriel Stančik, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Program Copernicus – údaje, príležitosti, spolupráca – Peter Pastorek, Ministerstvo životného prostredia SR

Predstavenie EUSPA a príležitostí pre downstream aplikácie – Martin Rusňák a Vojtěch Fořt, Agentúra EÚ pre vesmírny program (EUSPA)

Upozornenie: Aj po schválení pracovného programu dochádza k rôznym jeho zmenám a updatom. Prezentácie preto môžu obsahovať informácie, ktoré sa medzičasom už zmenili.

Informačné dni EK k Pracovnému programu na roky 2021-2022

Na linkoch nižšie nájdete videá z Informačných dní Európskej komisie, ako aj jednotlivé prezentácie. V rámci pracovného programu pre Klaster 4 na roky 2021-2022 boli odprezentované podrobne jednotlivé témy (topics) v rámci šiestich destinácií. Videá z informačných dní nájdete tiež na youtube.

Informačné dni EK (29.06.2021 – 30.06.2021)

Welcome and general presentation of the ‘Digital, Industry and Space’ 2021 Work Programme

 

Horizontal Issues

 

Destination 1 – Climate neutral, circular and digitised production

 

Destination 2 – Increased autonomy in key strategic value chains for resilient industry

 

Destination 3 – World leading data and computing technologies

 

Destination 4 – Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the green deal

 

Destination 5 – Open strategic autonomy in developing, deploying and using global space-based infrastructures, services, applications and data

 

Destination 6: A human-centred and ethical development of digital and industrial technologies

 

Informačné dni EK (29.11.2021 – 01.12.2021)

Informačné dni EK k aktuálnym výzvam Klastra 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír sa konali v dňoch 29.11.2021 až 01.12.2021, nižšie môžete nájsť linky na jednotlivé prednášky, ktoré sú zverejnené na youtube.

 • Welcome and short presentation of Horizon Europe and Cluster 4 a časť Destination 2: Call A digitised, resource-efficient and resilient industry 2022
  • Green and Sustainable Materials
  • Materials for the benefit of society and the environment and materials for climate neutral Industry
  • Materials and data cross-cutting actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVY

Ďalšie výzvy

AKTUALITY

Ďalšie aktuality

PODUJATIA

No events found matching the criteria.

Ďalšie podujatia