Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Zaregistruj organizáciu

Portál Funding & Tender Opportunities je základný nástroj pre žiadateľov/účastníkov programu HE. Ide o unikátny portál zriadený EK, cez ktorý výlučne a elektronicky komunikujete s EK. Cez portál podáte projektový návrh, nájdete si partnerov do konzorcia, podpíšete grantovú dohodu s EK atď. Zároveň sa môžete na ňom prihlásiť ako hodnotiteľ projektových návrhov, a to všetko elektronicky. Portál je jediný vstupný bod pre interakciu týkajúcu sa programu pre výskum a inovácie v EÚ s Európskou komisiou a jej výkonnými agentúrami. Ponúka vám služby a nástroje, ktoré uľahčujú sledovanie a správu vašich návrhov a projektov.

 

Ak sa chcete zapojiť do akéhokoľvek projektového návrhu alebo chcete podať projektový návrh, je potrebné, aby vaša organizácia bola zaregistrovaná v Registri účastníkov portálu pre financovanie a verejné súťaže a disponovala 9-miestnym identifikačným kódom účastníka (PIC).

 

Môže sa stať, že vaša organizácia už má pridelené (PIC) a preto je potrebné si registráciu overiť, to znamená zistiť či je vaša organizácia už zaregistrovaná a či má pridelené PIC na portáli. Ak nie, môžete začať proces registrácie na tej istej stránke a po dokončení získať PIC, ktorý použijete pri akejkoľvek korešpondencii s EK.

Ak je váš návrh posúdený ako úspešný, bude vám doručené oznámenie, že váš návrh projektu je vybraný na financovanie. V prípade potreby vás Komisia požiada, aby ste:

  • predložili podporné listiny, ktoré osvedčujú skutočnosti, ktoré sta oznámili počas registrácie vašej organizácie
  • vymenovali ,,Zástupcu právnickej osoby“ (inak nazývaný ako LEAR)
  • predložili podpornú dokumentáciu na účel overenia finančnej spôsobilosti vašej organizácie.

Celý proces je podrobne popísaný v Pravidlách pre overenie právneho subjektu, menovanie LEARa a zhodnotenie finančnej spôsobilosti žiadateľa.

 

 

Štruktúra portálu Funding & Tender Opportunities

Portál sa delí na niekoľko častí, niektoré časti sú prístupné všeobecne pre všetkých, niektoré len pre registrovaných užívateľov.

 

Neregistrovaní užívatelia môžu cez portál:

  • hľadať spôsoby financovania pre svoj projektový zámer a vyhľadať si zverejnené výzvy,
  • čítať online manuál pre Horizont Európa a sťahovať právne dokumenty a podklady,
  • overiť si, či je ich organizácia už zaregistrovaná,
  • kontaktovať služby podpory alebo navštíviť sekciu FAQ,

Registrovaní užívatelia môžu prostredníctvom portálu:

  • podať projektový návrh,
  • podpísať grantovú dohodu,
  • riadiť projekt po celú dobu jeho životného cyklu.

Personalizovaný prístup:

Z domovskej stránky portálu sa dostanete k informáciám o možnostiach financovania, o možnostiach účasti, ako sa stať expertom, k službám podpory alebo sa môžete iba jednoducho prihlásiť a otvoria sa vám personalizované časti portálu.

Podrobné informácie o všetkých funkcionalitách portálu nájdete v manuáli.

 

Užitočné videá:

Webinár Európskej komisie: Portál Funding & Tender Opportunities pre začiatočníkov, 27.5.2021

Na čo slúži PIC