Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výskumné infraštruktúry

Hlavnou ambíciou grantovej schémy Výskumné infraštruktúry je rozvíjať a podporovať excelentné európske výskumné infraštruktúry a napomáhať tomu, aby prispievali k Európskemu výskumnému priestoru podporou ich inovačného potenciálu, priťahovaním výskumníkov na svetovej úrovni a odbornou prípravou ľudského kapitálu.

 

Cieľom je vytvoriť efektívne fungujúci a vzájomne prepojený ekosystém výskumných infraštruktúr, schopný podporiť hľadanie vedecky podložených riešení a spoločensky relevantných výziev.

 

Podporuje sa tak príprava nových, ako aj využívanie už existujúcich výskumných infraštruktúr, vrátane tých, ktoré boli financované zo štrukturálnych fondov EÚ. Cieľom však musí byť rozvíjanie potenciálu infraštruktúr a napredovanie vo výskumnom bádaní a inováciách.  

 

Pod výskumnými infraštruktúrami sa rozumejú zariadenia, ktoré poskytujú zdroje a služby výskumným komunitám na realizáciu výskumu a podporu inovácií. Patria sem:

 

 • hlavné vedecké vybavenie a súbory nástrojov
 • zbierky, archívy a vedecké údaje
 • počítačové systémy a komunikačné siete
 • akékoľvek iné jedinečné výskumné a inovačné infraštruktúry dostupné pre externých používateľov

 

Tieto zariadenia možno ich využiť aj na iné účely, ako je výskum, napríklad na vzdelávanie či verejné služby, pričom sa delia na centralizované, distribuované a virtuálne.

 

Kľúčové ciele grantovej schémy:

 

 • znížiť fragmentáciu výskumno-inovačného ekosystému
 • vyhnúť sa zdvojovaniu úsilia
 • lepšie koordinovať rozvoj a využívanie výskumných infraštruktúr
 • zaviesť stratégie pre nové, celoeurópske a uznávané medzivládne alebo štátne výskumné infraštruktúry

 

Významnú súčasť predstavuje ESFRI – Európske strategické fórum o výskumných infraštruktúrach (European Strategy Forum on Research Infrastructures), ktoré pripravuje strategický plán a určuje investičné priority európskych výskumných infraštruktúr na nasledujúcich 10 – 20 rokov. ESFRI tiež vypracováva tzv. „cestovné mapy“, ktoré sú referenčným dokumentom pre národné politiky vrátane politík štrukturálnych fondov.

 

V súvislosti s výskumnými infraštruktúrami existuje tzv. ERIC – Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (European Research Infrastructure Consortium). Je to špecifická právna forma, ktorá uľahčuje budovanie a prevádzku výskumných infraštruktúr.

 

Základným dokumentom je Pracovný program pre oblasť Výskumné infraštruktúry na roky 2023 – 2024. Výzvy na roky 2023 – 2024 sme pre vás spracovali v prehľadnom informačnom letáku s priamymi odkazmi na predkladanie projektových návrhov na FTO portáli.

 

Grantová schéma Výskumné infraštruktúry podporuje výskum a inovácie prostredníctvom týchto 5 destinácií:

Rozvoj, konsolidácia a optimalizácia európskych výskumných infraštruktúr s cieľom udržať si svetové líderstvo (Developing, consolidating and optimising European RIs landscape, maintaining global leadership)

Vybrané tematické oblasti podpory:

 • koncepty pre novú generáciu európskych výskumných infraštruktúr
 • prípravná fáza pre nové európske výskumné infraštruktúry
 • konsolidácia prostredia existujúcich európskych výskumných infraštruktúr
 • podpora spolupráce v rámci Európskeho strategického fóra o výskumných infraštruktúrach (ESFRI)
 • posilnenie bilaterálnej spolupráce s Afrikou – zlepšenie vedomostnej základne o zmene podnebia v Afrike

Umožnenie funkčného, otvoreného a FAIR ekosystému EOSC/European Open Souce Cloud (Enabling an operational, open and FAIR EOSC ecosystem)

Vybrané tematické oblasti podpory:

 • podpora otvorenej vedy a digitálne kvalifikovanej pracovnej sily
 • podpora rozvoja a koordinácie aktivít partnerstva EOSC
 • FAIR a zdieľanie otvorených údajov na podporu európskej pripravenosti na infekčné choroby
 • FAIR a zdieľanie otvorených údajov na podporu rakovinového výskumu
 • FAIR a zdieľanie otvorených údajov na podporu zdravých morí, oceánov a vnútrozemských vôd

Služby výskumných infraštruktúr podporujúce výskum v oblasti zdravia, urýchlenie zelenej a digitálnej transformácie a podpora výskumu posúvajúceho hranice poznania (RI services to support health research, accelerate the green and digital transformation, and advance frontier knowledge)

Vybrané tematické oblasti podpory:

 • urýchľovanie zmien v oblasti zelenej a digitálnej transformácie
 • zvyšovanie schopnosti rýchlo reagovať na epidémie a infekčné choroby
 • biomedicínske výskumné infraštruktúry na podporu výskumu rakoviny a vážnych chronických ochorení
 • rozvoj materiálov pre cirkulárnu ekonomiku
 • služby podporujúce hraničný výskum

Ďalšia generácia vedeckých, prístrojov, nástrojov a metód a pokročilé digitálne riešenia (Next generation of scientific instrumentation, tools and methods and advanced digital solutions)

Tematické oblasti podpory:

 • interdisciplinárne digitálne dvojčatá na modelovanie a simuláciu komplexných javov
 • výskum a vývoj pre ďalšiu generáciu vedeckých prístrojov, nástrojov a metód
Umožnenie sieťového prepojenia na spoluprácu bez hraníc (Network connectivity in Research and Education – Enabling collaboration without boundaries)

Tematická oblasť podpory:

 • rámcová dohoda o partnerstve pre výskumné a vzdelávacie siete

Monika Brečková

Národný kontaktný bod

+421 917 366 287

monika.breckova(at)cvtisr.sk

VÝZVY

  Ďalšie výzvy

  AKTUALITY

  Ďalšie aktuality

  PODUJATIA

  No events found matching the criteria.

  Ďalšie podujatia