Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska rada pre výskum (ERC)
Európska rada pre výskum (European Research Council) je paneurópskou grantovou agentúrou podporujúcou špičkový hraničný výskum (tzv. „frontier research“ – výskum smerujúci za hranice poznaného – a to v akomkoľvek odbore). Financuje projekty individuálnych riešiteľov (nie medzinárodné konzorciá) akéhokoľvek veku a národnosti, pričom im umožňuje aj zriadiť alebo konsolidovať vlastný nezávislý výskumný tím alebo výskumný program.

Granty ERC fungujú „zdola nahor“, bez vopred určených tematických priorít. Uchádzať sa o podporu je možné v ktorejkoľvek oblasti výskumu. Jediným hodnotiacim kritériom je excelentnosť výskumného zámeru a samotného výskumníka. Od predkladateľov úspešných projektov sa očakáva, že prídu s novou ideou, ktorá prekračuje hranice vedeckých disciplín, má potenciál výrazne ovplyvniť daný odbor, posunúť jeho hranice alebo otvoriť nové výskumné perspektívy.

 

Na obdobie 2021-2027 má ERC celkový rozpočet presahujúci 16 miliárd €, rozdelený do podpory piatich typov grantov:

ERC Starting Grant

ERC Starting Grants sú určené na podporu vynikajúcich mladých vedcov akejkoľvek národnosti, ktorí začínajú rozvíjať svoju nezávislú kariéru a vytvárať vlastné vedecké tímy alebo programy.

Podmienky výzvy:
Uchádzačom môže byť vedec akejkoľvek národnosti, ktorému bol udelený titul PhD (alebo jeho ekvivalent) 2 – 7 rokov pred zverejnením výzvy na podávanie projektov. Predpokladom úspechu je originálna myšlienka, sľubné vedecké výsledky a vynikajúci návrh výskumu.
Rozpočet: max. 1,5 mil. €
+doplnkové financovanie až do výšky 1 mil. € na špecifické účely, ako napr. pokrytie oprávnených „počiatočných“ nákladov, nákupu vybavenia alebo prístupu k veľkým zariadeniam, náklady na experimentálny a terénny výskum
Doba trvania: max. 5 rokov
Lokácia: Hostiteľskou inštitúciou môže byť verejná alebo súkromná výskumná organizácia, ktorá sa nachádza v jednom z členských štátov alebo pridružených krajinách programu Horizont Európa. Môže ale nemusí sa jednať o inštitúciu kde už žiadateľ pracuje. 

Consolidator Grants

ERC Consolidator Grants podporujú vynikajúcich vedcov vo fáze konsolidácie vlastných vedeckých tímov alebo programov.

Podmienky výzvy:
Uchádzačom môže byť vedec akejkoľvek národnosti, ktorému bol udelený titul PhD (alebo jeho ekvivalent) 7 – 12 rokov pred zverejnením výzvy na podávanie projektov. Predpokladom úspechu je originálna myšlienka, sľubné vedecké výsledky a excelentný návrh výskumu.
Doba trvania: max. 5 rokov
Rozpočet: max. 2 mil. €
+ doplnkové financovanie až do výšky 1 mil. € na špecifické účely, ako napr. pokrytie oprávnených „počiatočných“ nákladov, nákupu vybavenia alebo prístupu k veľkým zariadeniam, náklady na experimentálny a terénny výskum
Lokácia: Hostiteľskou inštitúciou môže byť verejná alebo súkromná výskumná organizácia, ktorá sa nachádza v jednom z členských štátov alebo pridružených krajinách programu Horizont Európa. Môže ale nemusí sa jednať o inštitúciu kde už žiadateľ pracuje.

ERC Advanced Grant

ERC Advanced Grants podporujú medzinárodne uznávaných vedcov, ktorí sa už etablovali vo svojom odbore a významne ho ovplyvnili.

Podmienky výzvy:
Uchádzačom môže byť vedec akejkoľvek národnosti, výnimočná vedúca osobnosť, ktorá pred zverejnením výzvy dosiahla prelomové originálne výsledky vo svojom odbore, a to v období posledných 10 rokov. (Pričom čas strávený mimo vedeckej kariéry alebo na rodičovskej dovolenke sa vyníma z tejto podmienky.)
Doba trvania: max. 5 rokov
Rozpočet: max. 2,5 mil. €
+ doplnkové financovanie až do výšky 1 mil. € na špecifické účely, ako napr. pokrytie oprávnených „počiatočných“ nákladov, nákupu vybavenia alebo prístupu k veľkým zariadeniam, náklady na experimentálny a terénny výskum
Lokácia: Hostiteľskou inštitúciou môže byť verejná alebo súkromná výskumná organizácia, ktorá sa nachádza v jednom z členských štátov alebo pridružených krajinách programu Horizont Európa. Môže ale nemusí sa jednať o inštitúciu kde už žiadateľ pracuje.

Proof-of-Concept

Proof of Concept podporuje úspešných riešiteľov ERC grantov v rannej fáze komercializácie alebo preskúmania spoločenského potenciálu výsledkov ich výskumnej činnosti.

Podmienky výzvy:
O grant sú oprávnení žiadať iba hlavní riešitelia už podporení v hraničnom výskumnom projekte ERC, ktorý buď pokračuje alebo sa skončil menej ako 12 mesiacov pred 1. januárom daného roku. Riešiteľ musí byť schopný preukázať vzťah medzi centrálnou myšlienkou navrhovaného na Proof of Concept a príslušným projektom hraničného výskumu ERC (Starting, Consolidator, Advanced alebo Synergy).
Rozpočet: max. 150 000 €
Doba trvania: max. 18 mesiacov
Podmienky výzvy: vedec musí preukázať, že pôvodný ERC grant má inovačný potenciál a výrazný ekonomický a spoločenský prínos.

ERC Synergy Grant

Synergy grants ponúkajú podporu pre malú skupinu dvoch až štyroch hlavných výskumníkov na spoločné riešenie ambicióznych výskumných problémov, ktoré by jednotliví výskumníci a ich tímy nemohli riešiť samostatne.

Podmienky výzvy:
Uchádzať sa môže skupina dvoch až štyroch hlavných riešiteľov (PI), ktorí budú spolupracovať a využívať rôzne zručnosti a zdroje na riešenie ambicióznych výskumných problémov. Pre granty ERC Synergy sa nepredpokladajú žiadne osobitné kritériá oprávnenosti týkajúce sa akademickej prípravy.
Doba trvania: max. 6 rokov
Rozpočet: max. 10 mil. €
+ doplnkové financovanie až do výšky 4 mil. € na špecifické účely, ako napr. pokrytie oprávnených „počiatočných“ nákladov, nákupu vybavenia alebo prístupu k veľkým zariadeniam
Lokácia: Výskum musia všetci hlavní riešitelia vykonávať vo verejnej alebo súkromnej výskumnej organizácii (tzv. hostiteľskej inštitúcii, HI). Môže to byť HI, v ktorej žiadateľ už pracuje, alebo akákoľvek iná HI zriadená v jednom z členských štátov EÚ alebo pridružených krajín. Max. jeden PI v rámci synergickej skupiny môže byť aj hostený alebo zamestnaný inštitúciou mimo EÚ alebo pridružených krajín.

ERC každoročne vyhlasuje výzvy na predkladanie návrhov, otvorené pre všetky vedecké oblasti. Všetky výzvy sú zverejnené na stránke Funding and Tenders Portal. Pre viac informácii neváhajte kontaktovať Národný kontaktný bod pre oblasť ERC.

Zuzana Reptová

Národný kontaktný bod

+421 917 733 513

Zuzana.Reptova(at)cvtisr.sk

Oblasť: Akcie „Marie Skłodowska-Curie“ ,Európska rada pre výskum (ERC)

Oficiálny ročný pracovný program Európskej rady pre výskum na rok 2023

Oficiálna stránka Európskej rady pre výskum

Pracovný program Európskej rady pre výskum na rok 2022

Záznam z podujatia ERC Information Day in Slovakia (23.2.2022)

Materiály z webinára Nové granty Európskej výskumnej rady (28.8.2021):

 

Informačný deň Európskej rady pre výskum 2021 pre slovenských žiadateľov (16.3.2021)

 

Video tutoriály:

 

Príklady úspešných projektov ERC v rôznych oblastiach výskumu

Funding & Tenders Portal

 

 @ERC_Research

Európska rada pre výskum (European Research Council) je paneurópskou grantovou agentúrou podporujúcou špičkový hraničný výskum (tzv. „frontier research“ – výskum smerujúci za hranice poznaného – a to v akomkoľvek odbore). Financuje projekty individuálnych riešiteľov (nie medzinárodné konzorciá) akéhokoľvek veku a národnosti, pričom im umožňuje aj zriadiť alebo konsolidovať vlastný nezávislý výskumný tím alebo výskumný program.

Granty ERC fungujú „zdola nahor“, bez vopred určených tematických priorít. Uchádzať sa o podporu je možné v ktorejkoľvek oblasti výskumu. Jediným hodnotiacim kritériom je excelentnosť výskumného zámeru a samotného výskumníka. Od predkladateľov úspešných projektov sa očakáva, že prídu s novou ideou, ktorá prekračuje hranice vedeckých disciplín, má potenciál výrazne ovplyvniť daný odbor, posunúť jeho hranice alebo otvoriť nové výskumné perspektívy.

 

Na obdobie 2021-2027 má ERC celkový rozpočet presahujúci 16 miliárd €, rozdelený do podpory piatich typov grantov:

ERC Starting Grant

ERC Starting Grants sú určené na podporu vynikajúcich mladých vedcov akejkoľvek národnosti, ktorí začínajú rozvíjať svoju nezávislú kariéru a vytvárať vlastné vedecké tímy alebo programy.

Podmienky výzvy:
Uchádzačom môže byť vedec akejkoľvek národnosti, ktorému bol udelený titul PhD (alebo jeho ekvivalent) 2 – 7 rokov pred zverejnením výzvy na podávanie projektov. Predpokladom úspechu je originálna myšlienka, sľubné vedecké výsledky a vynikajúci návrh výskumu.
Rozpočet: max. 1,5 mil. €
+doplnkové financovanie až do výšky 1 mil. € na špecifické účely, ako napr. pokrytie oprávnených „počiatočných“ nákladov, nákupu vybavenia alebo prístupu k veľkým zariadeniam, náklady na experimentálny a terénny výskum
Doba trvania: max. 5 rokov
Lokácia: Hostiteľskou inštitúciou môže byť verejná alebo súkromná výskumná organizácia, ktorá sa nachádza v jednom z členských štátov alebo pridružených krajinách programu Horizont Európa. Môže ale nemusí sa jednať o inštitúciu kde už žiadateľ pracuje. 

Consolidator Grants

ERC Consolidator Grants podporujú vynikajúcich vedcov vo fáze konsolidácie vlastných vedeckých tímov alebo programov.

Podmienky výzvy:
Uchádzačom môže byť vedec akejkoľvek národnosti, ktorému bol udelený titul PhD (alebo jeho ekvivalent) 7 – 12 rokov pred zverejnením výzvy na podávanie projektov. Predpokladom úspechu je originálna myšlienka, sľubné vedecké výsledky a excelentný návrh výskumu.
Doba trvania: max. 5 rokov
Rozpočet: max. 2 mil. €
+ doplnkové financovanie až do výšky 1 mil. € na špecifické účely, ako napr. pokrytie oprávnených „počiatočných“ nákladov, nákupu vybavenia alebo prístupu k veľkým zariadeniam, náklady na experimentálny a terénny výskum
Lokácia: Hostiteľskou inštitúciou môže byť verejná alebo súkromná výskumná organizácia, ktorá sa nachádza v jednom z členských štátov alebo pridružených krajinách programu Horizont Európa. Môže ale nemusí sa jednať o inštitúciu kde už žiadateľ pracuje.

ERC Advanced Grant

ERC Advanced Grants podporujú medzinárodne uznávaných vedcov, ktorí sa už etablovali vo svojom odbore a významne ho ovplyvnili.

Podmienky výzvy:
Uchádzačom môže byť vedec akejkoľvek národnosti, výnimočná vedúca osobnosť, ktorá pred zverejnením výzvy dosiahla prelomové originálne výsledky vo svojom odbore, a to v období posledných 10 rokov. (Pričom čas strávený mimo vedeckej kariéry alebo na rodičovskej dovolenke sa vyníma z tejto podmienky.)
Doba trvania: max. 5 rokov
Rozpočet: max. 2,5 mil. €
+ doplnkové financovanie až do výšky 1 mil. € na špecifické účely, ako napr. pokrytie oprávnených „počiatočných“ nákladov, nákupu vybavenia alebo prístupu k veľkým zariadeniam, náklady na experimentálny a terénny výskum
Lokácia: Hostiteľskou inštitúciou môže byť verejná alebo súkromná výskumná organizácia, ktorá sa nachádza v jednom z členských štátov alebo pridružených krajinách programu Horizont Európa. Môže ale nemusí sa jednať o inštitúciu kde už žiadateľ pracuje.

Proof-of-Concept

Proof of Concept podporuje úspešných riešiteľov ERC grantov v rannej fáze komercializácie alebo preskúmania spoločenského potenciálu výsledkov ich výskumnej činnosti.

Podmienky výzvy:
O grant sú oprávnení žiadať iba hlavní riešitelia už podporení v hraničnom výskumnom projekte ERC, ktorý buď pokračuje alebo sa skončil menej ako 12 mesiacov pred 1. januárom daného roku. Riešiteľ musí byť schopný preukázať vzťah medzi centrálnou myšlienkou navrhovaného na Proof of Concept a príslušným projektom hraničného výskumu ERC (Starting, Consolidator, Advanced alebo Synergy).
Rozpočet: max. 150 000 €
Doba trvania: max. 18 mesiacov
Podmienky výzvy: vedec musí preukázať, že pôvodný ERC grant má inovačný potenciál a výrazný ekonomický a spoločenský prínos.

ERC Synergy Grant

Synergy grants ponúkajú podporu pre malú skupinu dvoch až štyroch hlavných výskumníkov na spoločné riešenie ambicióznych výskumných problémov, ktoré by jednotliví výskumníci a ich tímy nemohli riešiť samostatne.

Podmienky výzvy:
Uchádzať sa môže skupina dvoch až štyroch hlavných riešiteľov (PI), ktorí budú spolupracovať a využívať rôzne zručnosti a zdroje na riešenie ambicióznych výskumných problémov. Pre granty ERC Synergy sa nepredpokladajú žiadne osobitné kritériá oprávnenosti týkajúce sa akademickej prípravy.
Doba trvania: max. 6 rokov
Rozpočet: max. 10 mil. €
+ doplnkové financovanie až do výšky 4 mil. € na špecifické účely, ako napr. pokrytie oprávnených „počiatočných“ nákladov, nákupu vybavenia alebo prístupu k veľkým zariadeniam
Lokácia: Výskum musia všetci hlavní riešitelia vykonávať vo verejnej alebo súkromnej výskumnej organizácii (tzv. hostiteľskej inštitúcii, HI). Môže to byť HI, v ktorej žiadateľ už pracuje, alebo akákoľvek iná HI zriadená v jednom z členských štátov EÚ alebo pridružených krajín. Max. jeden PI v rámci synergickej skupiny môže byť aj hostený alebo zamestnaný inštitúciou mimo EÚ alebo pridružených krajín.

ERC každoročne vyhlasuje výzvy na predkladanie návrhov, otvorené pre všetky vedecké oblasti. Všetky výzvy sú zverejnené na stránke Funding and Tenders Portal. Pre viac informácii neváhajte kontaktovať Národný kontaktný bod pre oblasť ERC.

Zuzana Reptová

Národný kontaktný bod

+421 917 733 513

Zuzana.Reptova(at)cvtisr.sk

Oblasť: Akcie “Marie Skłodowska-Curie” ,Európska rada pre výskum (ERC)

Oficiálny ročný pracovný program Európskej rady pre výskum na rok 2023

Oficiálna stránka Európskej rady pre výskum

Pracovný program Európskej rady pre výskum na rok 2022

Záznam z podujatia ERC Information Day in Slovakia (23.2.2022)

Materiály z webinára Nové granty Európskej výskumnej rady (28.8.2021):

 

Informačný deň Európskej rady pre výskum 2021 pre slovenských žiadateľov (16.3.2021)

 

Video tutoriály:

 

Príklady úspešných projektov ERC v rôznych oblastiach výskumu

Funding & Tenders Portal

 

 @ERC_Research

VÝZVY

Ďalšie výzvy

AKTUALITY

Ďalšie aktuality

PODUJATIA

No events found matching the criteria.

Ďalšie podujatia