Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Akcie „Marie Skłodowska-Curie“

Akcie „Marie Skłodowska-Curie” (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA) sú zamerané na podporu medzinárodnej, interdisciplinárnej a medzisektorovej mobility. Pomoc je zacielená na všetky vedné odbory (bottom-up prístup). Jej cieľom je podporiť ľudské zdroje, mobilitu, ďalšie vzdelávanie a profesijný rast výskumných pracovníkov na európskej alebo medzinárodnej úrovni.

 

Akcií MSC sa môžu zúčastniť začínajúci ako aj skúsení výskumní pracovníci. Základnou podmienkou účasti v MSCA je medzinárodná mobilita, tj. výskumní pracovníci sa musia presťahovať z jednej krajiny do inej, aby prehĺbili svoje odborné znalosti a kompetencie.

Základným dokumentom je dvojročný pracovný program (2021-27) – návrh – dvojročný pracovný program (2021-2022), kde je na obdobie 2021-2027 stanovený celkový rozpočet presahujúci 6 miliárd €, rozdelený do podpory rôznorodých typov grantov:

MSCA Doctoral Networks sú siete spoluprác na podporu odbornej prípravy mladých výskumných pracovníkov v rámci spoločných doktorandských programov realizovaných v partnerstve vysokých škôl, výskumných organizácií, podnikov (vrátane malých a stredných podnikov) a iných sociálno-ekonomických aktérov. Ich cieľom je ponúknuť perspektívu kariéry v akademickom a súkromnom sektore.

 

Jedná sa buď o jednoduché siete školiace doktorandov (Doctoral networks), alebo o užšie formy spolupráce akými sú industriálne doktoráty (Industrial Doctorates) kombinujúce tréning PhD študentov v akademickej a priemyselnej oblasti alebo o spoločné doktoráty (Joint Doctorates) zastrešované konzorciom cezhranične spolupracujúcich inštitúcii.

Podmienky výzvy: Uchádzačom môžu byť rôzne partnerstvá univerzít, výskumných inštitúcií a výskumných infraštruktúr, podnikov (vrátane malých a stredných podnikov) a iných sociálno-ekonomických subjektov. Musí sa jednať o najmenej tri nezávislé právne subjekty, každý so sídlom v inom členskom alebo pridruženom štáte programu Horizont Európa. K tomuto minimu sa môže pripojiť akýkoľvek subjekt z ktorejkoľvek tretej krajiny.

Financovanie:
360 osobomesiacov/projekt pre doktorandské siete
360 + 180 osobomesiacov/projekt pre priemyselné doktoráty a spoločné diplomy
*max. 40 % z celkového rozpočtu pre prijímateľov z jednej krajiny

Trvanie: max.48 mesiacov pre projekt

*Špeciálne pravidlá platia pre industriálne doktoráty, kde musí figurovať min. 1 partner z akademickej a 1 partner z mimoakademickej oblasti (pričom môžu byť aj z rovnakej krajiny). Doktorandi musia stráviť 50 % mimo akademického sektora.

Schéma MSCA Postdoctoral Fellowship financuje projekty individuálnych riešiteľov. Je určená pre výskumných pracovníkov, ktorí majú doktorát a chcú získať nové zručnosti prostredníctvom tréningu a medzinárodnej, interdisciplinárnej a medzisektorovej mobility. O podporu sa môžu uchádzať vynikajúci výskumní pracovníci akejkoľvek národnosti, vrátane tých, ktorí sa chcú opätovne začleniť do Európy alebo reštartovať prerušenú kariéru vo vede a výskume. Program taktiež podporuje prácu na výskumných a inovačných projektoch v neakademickom sektore.

Schémy:
Európske postdoktorandské granty (EF) financujú výskumný pobyt v rámci Európy (krajín EÚ alebo asociovaných krajín Horizontu Európa). Samotný výskumník môže byt akejkoľvek národnosti. Trvanie pobytu je 1-2 roky.

Globálne postdoktorandské granty (GF) financujú výskumný pobyt mimo EÚ/asociovaných krajín HE s povinnou fázou návratu. Výskumník musí byť občan alebo dlhodobý rezident EÚ alebo asociovaných krajín Horizontu Európa. Trvanie pobytu je 2-3 roky: prvé 1-2 roky mimo Európy a ďalší 1 rok povinná fáza návratu v Európe.


Pri oboch typoch schém môže byť súčasťou grantu aj secondment alebo prax v mimoakademickej organizácii:

 • Secondment (dočasné preloženie na iné pracovisko) môže byť v  dĺžke až tretiny celkového trvania grantu (resp. pri GF tretiny trvania outgoing fázy) a dočasné pracovisko môže byť v akejkoľvek krajine vo svete. Secondment sa môže realizovať naraz, alebo vo forme viacerých kratších periód mobility počas trvania projektu.
 • Prax v mimoakademickej organizácii je možné absolvovať až na konci riadneho trvania štipendia, pričom na tento účel je možné získať dodatočné financovanie na ďalších 6 mesiacov nad rámec bežného trvania grantu. Musí sa však jednať o európsku organizáciu, lokalizovanú v členskom štáte EÚ alebo krajine asociovanej k Horizontu Európa.


Podmienky výzvy: Uchádzač musí byť držiteľom titulu PhD (alebo jeho ekvivalentu), nesmie však mať viac ako 8 rokov výskumnej praxe po jeho získaní.
Uplatňuje sa tiež pravidlo mobility – výskumný pracovník sa nesmie zdržiavať alebo vykonávať hlavnú činnosť v krajine hostiteľskej inštitúcie viac než 12 mesiacov počas 3 rokov bezprostredne pred uzávierkou výzvy.
Trvanie:
Európske štipendiá: 12 – 24 mesiacov (+ fakultatívne ďalších až 6 mesiacov pre prax v neakademickom sektore)
Globálne štipendiá: 24 – 36 (12 – 24 mimo Európy a 12 mesiacov povinná fáza návratu v Európe+ fakultatívne ďalších až 6 mesiacov pre prax v neakademickom sektore)

 

 

MSCA Staff Exchanges umožňuje medzinárodnú a medzisektorovú výmenu vedeckých pracovníkov, prípadne riadiacich, administratívnych a technických pracovníkov v rámci spoločného výskumného projektu, a tak podporuje výmenu skúseností a poznatkov medzi výskumom a trhom, príp. interakcie medzi akademickou a neakademickou sférou.

Špeciálne pravidlá: cieľom mobility/vyslania je medzinárodná, medzisektorová, interdisciplinárna skúsenosť; vyslanie nie je možné v rámci tej istej krajiny, vyslanie v rámci EÚ a asociovaných krajín HE by malo byť medzisektorové/ ak sa realizuje v tom istom sektore, musí byť interdisciplinárne (max. 1/3 z osobomesiacov projektu)


Podmienky výzvy: Konzorcium môžu vytvoriť univerzity, výskumné organizácie, výskumné infraštruktúry, súkromné spoločnosti (vrátane malých a stredných podnikov). Musí sa jednať o min. 3 partnerské organizácie z rôznych krajín (minimálne z 2 rôznych krajín EÚ/asociovaných krajín HE); ak sú organizácie z toho istého sektora – min. 1 z 3 krajín musí byť umiestnená mimo EÚ/asociovaných krajín HE.
Financovanie: 360 osobomesiacov /projekt
Trvanie: 4 roky na realizáciu projektu
Trvanie vyslania: 1 – 12 mesiacov/účastník

MSCA COFUND (Co-funding of regional, national and international programmes) spolufinancuje nové alebo existujúce doktorandské programy a programy postdoktorandských štipendií na národnej, regionálnej alebo medzinárodnej úrovni. Cieľom je šíriť príklady dobrej praxe programov MSCA, vrátane medzinárodného, medziodvetvového a interdisciplinárneho výskumu, a podpory sektorovej mobility výskumných pracovníkov vo všetkých fázach ich kariéry. Z jej zdrojov je možné financovanie 70% príspevku na živobytie a mobilitu. 

Podmienky výzvy: Uchádza sa organizácia so sídlom v EÚ/asociovanej krajine HE
Financovanie: dotácia 70 % nákladov na živobytie a mobilitu, max. 10 mil. EUR/prijímateľa
Trvanie projektu: max. 60 mesiacov

Cieľom tejto výzvy je prostredníctvom Európskej noci výskumných pracovníkov priblížiť výskum a výskumných pracovníkov širokej verejnosti, predstaviť úlohu vedy pre spoločnosť a ekonomiku, jej vplyv na každodenný život, či zvýšiť záujem mladých ľudí o kariéru výskumníka. Prebieha formou interaktívnych a pútavých podujatí v priestoroch obchodných centier, múzeí, kultúrnych zariadení i na verejných priestranstvách, kde vedci populárnou formou predstavujú verejnosti výsledky svojej práce.


Podmienky výzvy: organizácia alebo konzorcium aspoň 2 organizácií, so sídlom v EÚ/asociovanej krajine HE
Trvanie projektu: max. 2 roky (2 ročníky)
Financovanie: cca 50 000 až 150 000 EUR/ročník (formou lump sum)

Významnou novinkou je otvorenie akcii MSCA výskumníkom z jadrovej oblasti, čo doposiaľ nebolo možné. Tým sa má dosiahnuť prehĺbenie synergií medzi programom Horizont Európa a programom Euratom.

Zuzana Reptová

Národný kontaktný bod

+421 917 733 513

Zuzana.Reptova(at)cvtisr.sk

*Pre aktuálne informácie k jednotlivým výzvam kontaktujte prosím NCP.

 

Prehľad výziev na rok 2023-2024:

  Otvorenie výzvy 2023  
Uzávierka
MSCA Postdoctoral Fellowships12 apríl 202313 september 2023 
MSCA Doctoral Networks30 máj 202328 november 2023
MSCA Staff Exchanges5 október 202328 február 2024
MSCA COFUND10 október 20238 február 2024

 

  Otvorenie výzvy 2024  
Uzávierka
MSCA Postdoctoral Fellowships10 apríl 202411 september 2024 
MSCA Doctoral Networks29 máj 202427 november 2024
MSCA Staff Exchanges10 október 20245 marec 2025
MSCA COFUND8 október 20246 február 2025

Pracovný program pre oblasť akcií Marie Sklodowska Curie na roky 2021-2022

Marie Skłodowska-Curie Actions oficiálna webstránka

 

O Slovensku v MSCA – fakty a štatistiky (Net4Mobility)

 

Materiály z informačných podujatí k jednotlivým výzvam:

Informačný webinár k výzvam MSCA (9.6.2021):

 

Príležitosti pre mladých výskumníkov (1.6.2021):

Ako napísať úspešný projekt MSCA

 

Materiály z podujatia Európskej Komisie Horizon Europe Info Days 2021 – MSCA (4.7.2021)

 

Užitočné všeobecné webináre:

How to prepare a successful proposal in Horizon Europe (24.3.2021)

A successful proposal for Horizon Europe: Scientific-technical excellence is key, but don’t forget the other aspects (21.4.2021)

Dissemination & Exploitation in Horizon Europe (9.6.2021)

 

Funding & Tenders Portal

CORDIS: Databáza podporených projektov

Iné príležitosti k mobilite výskumných pracovníkov: Euraxess Portal

 

@MSCActions

  marie.curie.actions

VÝZVY

  Ďalšie výzvy

  AKTUALITY

  Ďalšie aktuality

  PODUJATIA

  No events found matching the criteria.

  Ďalšie podujatia