Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EURATOM

EURATOM je výskumný a vzdelávací program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu na obdobie 2021 – 2025.

Cieľom programu je realizácia jadrového výskumu a odborného vzdelávania s dôrazom na trvalé zvyšovanie jadrovej bezpečnosti, zlepšovanie fyzickej ochrany jadrových materiálov a jadrových zariadení, zvyšovanie ochrany pred žiarením, pri nakladaní s rádioaktívnym odpadom a jadrovej fúzii.

Jadrový výskum významne prispieva k udržateľnosti životného prostredia a podporuje boj proti zmene podnebia znižovaním závislosti EÚ od dovážanej energie. Naopak, výskum v oblasti radiačnej ochrany umožňuje zdokonalenie medicínskych technológií, ktoré používajú mnohí občania, a môže tiež viesť k pozitívnemu vývoju v iných odvetviach, ako je priemysel, poľnohospodárstvo, ochrana životného prostredia a bezpečnosť. Rovnako dôležitý je príspevok jadrového výskumu k bezpečnej a efektívnej dlhodobej dekarbonizácii energetických systémov.

Program EURATOM vychádza z inej zmluvy, preto je jeho základné trvanie päť rokov – 2021 až 2025, s následným predpokladaným predĺžením o dva roky, t.j. do roku 2027. Základné právne predpisy umožňujú synergie s Rámcovým programom Horizont Európa.

Pracovný program na roky 2023 -25  (akt. 17. 3. 2023)

Pracovný program na roky 2021-25 (základný dokument) bol zverejnený publikovaním v Official Journal dňa 12.5.2021  – EURATOM (Fusion + Fission).

 

Program je rozdelený do 2 oblastí, ktoré pokrývajú jadrovú fúziu (Fusion) a štiepenie (Fission):

Euratom Fusion

Zahŕňa výskum jadrovej fúzie na využitie plazmy v energetickom sektore, ktorý umožní prechod od čisto teoretického výskumu k výskumu súvisiacemu s návrhom, konštrukciou a prevádzkou zariadení, ako je ITER. To umožní pokrok vo využívaní fúzie na výrobu elektriny.

Euratom Fission

Pokrýva problematiku jadrového štiepenia a ochrany pred rádioaktívnym žiarením, ako aj jeho použitia v medicíne a ďalších oblastiach.


V období 2021 – 2025 budú realizované s navrhovaného rozpočtu 1 675 000 000 € nasledovné činnosti:

 • výskum a vývoj v oblasti jadrovej fúzie
 • jadrové štiepenie, bezpečnosť a radiačná ochrana
 • priame akcie Spoločného výskumného strediska (JRC)

Podpora sa zameria na 4 základné oblasti s platnosťou pre priame akcie (t.j. akcie JRC – Joint Research Center) a pre akcie nepriamo vyhlasované formou Pracovných programov.

Očakávané dopady sú formulované v štyroch špecifických cieľoch:

 • zlepšenie bezpečného a zabezpečeného využívania jadrovej energie, iné než energetické využití ionizujúceho žiarenia, vrátane jadrovej bezpečnosti, jadrového zabezpečenia a jadrových záruk, radiačná ochrana, bezpečné nakladanie s vyhoreným palivom a nakladanie s rádioaktívnym odpadom a vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky,
 • zachovanie a ďalší rozvoj odborných znalostí a spôsobilostí v jadrovej oblasti v EU
 • posilnenie rozvoja energie z jadrovej fúzie a príspevok k realizácii plánu pre jadrovú fúziu
 • podpora politiky Spoločenstva (European Atomic Energy Community) v oblasti jadrovej bezpečnosti, jadrových záruk a jadrového zabezpečení

Významnou novinkou je otvorenie akcií MSCA výskumníkom z jadrovej oblasti, čo doposiaľ nebolo možné. Tím sa má dosiahnuť prehĺbenie synergií medzi programom Horizont Európa a programom EURATOM.

V rámci hodnotiaceho procesu sa v Programe EURATOM uplatňujú rovnaké kritéria hodnotenia projektov nezávislými hodnotiteľmi. Rovnaké sú požiadavky šírenia výsledkov a maximalizácia ich využívania. Program využíva rovnaké nástroje, napr. portál Funding & Tenders Opportunities Portal, a platia preň rovnaké pravidla účasti.

Euratom Fission

Pokrýva problematiku jadrového štiepenia a ochrany pred rádioaktívnym žiarením, ako aj jeho použitia v medicíne a ďalších oblastiach.

Výzvy v oblasti fission sa každé 2 roky aktualizujú. V poslednom období sa akcentujú najmä témy, ktoré sú neutrálne z pohľadu typu jadrového zariadenia (nie je možné špecializovať sa len na problémy VVER reaktorov). Žiada sa celoeurópsky impakt a využiteľnosť výsledkov pre široké spektrum. Ďalším trendom je snaha o vysokú mieru vedeckosti a inovácií. Neoddeliteľnou súčasťou je aj oblasť zachovania jadrových znalostí pre mladú generáciu. Zvyšuje sa podiel projektov v oblasti vyraďovania jadrových elektrární, ako aj problematika spracovania a uloženia rádioaktívnych odpadov.

 

Pre viac informácií kontaktujte príslušné NCP.

Euratom Fusion

Zahŕňa výskum jadrovej fúzie na využitie plazmy v energetickom sektore, ktorý umožní prechod od čisto teoretického výskumu k výskumu súvisiacemu s návrhom, konštrukciou a prevádzkou zariadení, ako je ITER. To umožní pokrok vo využívaní fúzie na výrobu elektriny.

 

EUROfusion – európske konzorcium 30 signatárov z 26 členských štátov EÚ, Švajčiarska a Ukrajiny, ktoré spája 150 laboratórií, univerzít, výskumných ústavov a zástupcov priemyslu spolupracujúcich v oblasti výskumu jadrovej fúzie. Členovia konzorcia.

Predstavenie EUROfusion

 

 

Od roku 2002 pôsobia na Slovensku v danej oblasti najmä 3 pracoviská – Univerzita Komenského prostredníctvom Fakulty matematiky, fyziky a informatiky, ako Prírodovedeckej Fakulty, Slovenská technická univerzita prostredníctvom Fakulty elektrotechniky a informatiky a Slovenská akadémia vied.

Oblasť výskumu je široká v teoretickej i experimentálnej oblasti, avšak dôležitým predpokladom je schopnosť užitočne prispieť k riešeniu problémov súvisiacich so zariadeniami ITER a DEMO. Užitočnou stránkou pre bližšiu orientáciu je www.iter.org.

EUROfusion na Twitteri

Vladimír Slugeň

Národný kontaktný bod

+421 915 837 843

vladimir.slugen(at)stuba.sk

Oblasť: EURATOM

VÝZVY

  Ďalšie výzvy

  AKTUALITY

  Ďalšie aktuality

  PODUJATIA

  No events found matching the criteria.

  Ďalšie podujatia