Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Digitalizácia, priemysel a vesmír

Typ partnerstva: spoločne programované

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 4: Digitalizácia, Priemysel, Vesmír

Synergie s ostatnými klastrami: Klaster 1: Zdravie, Klaster 5: Klíma, Energia a Mobilita, Klaster 6: Potraviny, Biohospodárstvo, Prírodné zdroje, Poľnohospodárstvo a Životné prostredie

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: Factories of the Future

Zameranie: prispieť ku konkurencieschopnému, zelenému, digitálnemu, odolnému a na človeka zameranému výrobnému priemyslu v Európe

 

Všeobecné ciele partnerstva:

 1. zabezpečenie európskeho vedúceho postavenia a excelentnosti vo výrobe,
 2. dosiahnutie cirkulárnej a klimaticky neutrálnej výroby,
 3. zvládnutie digitálnej transformácie výrobného priemyslu
 4. vytváranie atraktívnych pracovných miest s pridanou hodnotou vo výrobe.

 

Členom partnerstva na strane verejného sektoru je EÚ a na strane súkromného sektora je to EFFRA. Viac informácií o možnostiach členstva v asociácii European Factories of the Future Research Association (EFFRA)

 

Momentálne otvorené výzvy súvisiace s partnerstvom v rámci pracovného programu pre Klaster 4 na roky 2023-2024 nájdete v časti Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír.

 

Viac informácií nájdete na webovej stránke EK a na webovej stránke EFFRA

Typ partnerstva: spoločne programované

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 4: Digitalizácia, Priemysel, Vesmír

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: Big Data and Robotics

Zameranie: robotika, umelá inteligencia, dáta

 

Všeobecnými cieľmi partnerstva sú:

 1. Zabezpečiť európsku suverenitu v technológiách a know-how v oblasti umelej inteligencie, dát a robotiky,
 2. Zabezpečiť vedúce postavenie Európy v technológiách v oblasti umelej inteligencie, dát a robotiky s vysokým socioekonomickým dopadom,
 3. Posilniť silnú a globálne konkurencieschopnú pozíciu Európy v umelej inteligencii, dátach a robotike.

 

Členom partnerstva na strane verejného sektoru je EÚ a na strane súkromného sektora je to AI, Data and Robotics Association (ADRA). ADRA bola vytvorená 5 zakladajúcimi asociáciami: Big Data Value Association (BDVA), Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research in Europe (CLAIRE), European Laboratory for Learning and Intelligent Systems (ELLIS), European Association for Artificial Intelligence (EurAI), European Robotics Association (euRobotics). Informácie o možnosti členstva a výške členských poplatkov v asociácií ADRA

 

Momentálne otvorené výzvy súvisiace s partnerstvom v rámci pracovného programu pre Klaster 4 na roky 2023-2024 nájdete v časti Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír.

Podujatia a dokumenty:

 

Viac informácií nájdete na webovej stránke EK a na webovej stránke partnerstva

Typ partnerstva: spoločne programované

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 4 Digitalizácia, Priemysel, Vesmír

Synergie s ostatnými klastrami: Klaster 1: Zdravie, Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť, Klaster 5: Klíma, Energia a Mobilita, Klaster 6: Potraviny, Biohospodárstvo, Prírodné zdroje, Poľnohospodárstvo a Životné prostredie

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: Photonics21

Zameranie: fotonika

 

Hlavným cieľom je posilniť fotonický ekosystém pozdĺž hodnotového reťazca, podporiť šírenie fotonických technológií a prispieť k rastu a zamestnanosti a zvýšiť konkurencieschopnosť.

 

Ciele:

 1. podporovať cielený, nepretržitý a synergický rozvoj kľúčových fotonických technológií, komponentov a systémov v Európe,
 2. presadzovať rýchle rozšírenie do rôznych sektorov, ktoré kriticky závisia od inovatívnych fotonických riešení, a to včasnou spoluprácou v rámci hodnotových reťazcov,
 3. plne využiť potenciál fotoniky pre digitálnu, zelenú a zdravú budúcnosť v Európe poskytnutím kritických komponentov, systémov a procesov pre aplikácie novej generácie,
 4. zabezpečenie technologickej suverenity pre Európu udržiavaním vedúcej pozície v základných fotonických technológiách a v aplikácii fotoniky prostredníctvom zabezpečenia spoločného strategického výskumu a investičných záväzkov,
 5. zvýšiť medzinárodnú konkurencieschopnosť európskej ekonomiky a zabezpečiť dlhodobú tvorbu pracovných miest a prosperity v Európe,
 6. poskytnúť rámec pre formovanie ekosystémov s cieľom zamerať sa na zmeny vo vytváraní hodnôt.

 

Združenie Photonics21 zastupuje súkromnú sféru v rámci verejno-súkromného partnerstva Photonics. Informácie o možnosti členstva vo Photonics 21 nájdete na webovej stránke.

 

Momentálne otvorené výzvy súvisiace s partnerstvom v rámci pracovného programu pre Klaster 4 na roky 2023-2024 nájdete v časti Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír.

 

Otváracie podujatie partnerstva si môžete pozrieť na youtube.

 

Viac informácií nájdete na webovej stránke EK a na webovej stránke partnerstva

Typ partnerstva: spoločne programované

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 4: Digitalizácia, Priemysel, Vesmír

Synergie s ostatnými klastrami: Klaster 5: Klíma, Energia a Mobilita

Zameranie: transformácia oceliarskeho priemyslu na klimaticky neutrálny sektor

 

Všeobecný cieľ partnerstva: vyvinúť technológie na úrovni TRL8 (TRL = Technology Readiness Level) na zníženie emisií CO2 z výroby ocele v EÚ o 80 – 95 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990, a to do roku 2050, čo v konečnom dôsledku povedie ku klimatickej neutralite.

 

Momentálne otvorené výzvy súvisiace s partnerstvom v rámci pracovného programu pre Klaster 4 na roky 2023-2024 nájdete v časti Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír.

 

Viac informácií nájdete na webovej stránke EK a na webovej stránke ESTEP

Typ partnerstva: spoločne programované

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 4 Digitalizácia, Priemysel, Vesmír

Zameranie: podpora konkurencieschopnosti tohto sektora a kapacity EU na prístup do vesmíru a využívanie vesmíru

Viac informácií nájdete na webovej stránke EK

Typ partnerstva: inštitucionalizované

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 4: Digitalizácia, Priemysel, Vesmír

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: EuroHPC

Zameranie: superpočítače, kvantové počítače, služby a dátová infraštruktúra

 

Toto partnerstvo napomáha EÚ a participujúcim štátom v EuroHPC JU koordinovať snahy a spájať zdroje, aby sa Európa stala svetovým lídrom v oblasti superpočítačov.

 

Hlavnými cieľmi sú:

 1. rozvíjať, nasadzovať, rozširovať a udržiavať poprednú svetovú superpočítačovú a dátovú infraštruktúru v Európe,
 2. podporovať vývoj a zavádzanie inovatívnych a konkurencieschopných superpočítačových technológií a aplikácií založených na dodávateľskom reťazci, ktorý zníži závislosť Európy od zahraničnej výpočtovej techniky,
 3. rozšíriť používanie infraštruktúr HPC na veľký počet verejných a súkromných používateľov bez ohľadu na to, kde sa v Európe nachádzajú, a podporiť rozvoj kľúčových zručností HPC, vzdelávanie a odbornú prípravu pre európsku vedu a priemysel.

 

Členmi partnerstva EuroHPC sú:

 • na strane verejného sektora: EÚ zastúpená Európskou komisiou a členské štáty a asociované štáty, ktoré sa stali členmi – medzi tieto patrí aj Slovensko,
 • na strane súkromného sektora: zástupcovia z the European Technology Platform for High Performance Computing (ETP4HPC), the Big Data Value Association (BDVA) a the European Quantum Industry Consortium (QuIC).

 

Financovanie prebieha cez 3 programy, a to Horizont Európa, Digitálna Európa a Connecting Europe Facility – 2 (CEF-2).

 

Momentálne otvorené výzvy si môžete pozrieť na web stránke.

 

Viac informácií k partnerstvu nájdete na webovej stránke EK a na stránke EuroHPC JU

Typ partnerstva: inštitucionalizované

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 4 Digitalizácia, Priemysel, Vesmír

Synergie s ostatnými klastrami: Klaster 1: Zdravie, Klaster 5: Klíma, Energia a Mobilita

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: 5G

Zameranie: podpora technologickej suverenity týkajúcej sa smart networks a služieb v súlade s priemyselnou stratégiou Európskej únie a 5G cyber-security toolbox

 

Pre partnerstvo je plánovaný rozpočet zo zdrojov EÚ 900 miliónov eur na obdobie rokov 2021 – 2027.

 

Dve hlavné misie partnerstva sú:

 • Podpora technologickej suverenity Európy v 6G realizáciou súvisiaceho programu výskumu a inovácií, ktorý vedie ku koncepcii a štandardizácii okolo roku 2025.
 • Posilnenie zavádzania 5G v Európe s cieľom rozvíjať vedúce digitálne trhy a umožniť digitálny a ekologický prechod hospodárstva a spoločnosti.

 

Členmi partnerstva na strane verejného sektora je Európska únia zastúpená Európskou komisiou a na strane súkromného sektora je partnerom asociácia 6G Smart Networks and Services Industry Association (6GIA). Informácie o možnosti a podmienkach vstupu do asociácie ako aj výšku partnerských poplatkov nájdete na web stránke asociácie 6GIA.

 

Partnerstvo SNS JU schválilo 15.12.2021 svoj pracovný program na roky 2021 – 2022, kde sú zverejnené plánované výzvy na podávanie projektových návrhov.  

Informačný deň k partnerstvu a výzvam je možné nájsť na web stránke

Viac informácií na web stránke partnerstva

 

Viac informácií nájdete na webovej stránke EK

Typ partnerstva: inštitucionalizované

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 4: Digitalizácia, Priemysel, Vesmír

Synergie s ostatnými klastrami: Klaster 1: Zdravie, Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť, Klaster 5: Klíma, Energia a Mobilita, Klaster 6: Potraviny, Biohospodárstvo, Prírodné zdroje,Poľnohospodárstvo a Životné prostredie

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020:  EMPIR

Zameranie: vytváranie udržateľných Európskych metrologických sietí vo vysoko konkurencieschopných a vznikajúcich metrologických oblastiach

 

Metrologické partnerstvo bude spolufinancované členskými štátmi a EÚ s očakávaným rozpočtom viac ako 700 miliónov EUR.

 

Toto partnerstvo má za cieľ urýchliť celosvetové vedúce postavenie Európy v metrologickom výskume, a to vytvorením sebestačných európskych metrologických sietí zameraných na podporu nových inovatívnych produktov, reagujúcich na spoločenské výzvy, akými sú zdravie, životné prostredie alebo klíma, a umožnenie efektívneho dizajnu a implementácie potrebných nariadení a štandardov.

 

Viac informácií nájdete na webovej stránke partnerstva

Typ partnerstva: spoločne programované

Priama súvislosť s klastrom: Klaster 4 Digitalizácia, Priemysel, Vesmír

Synergie s ostatnými klastrami: Klaster 5: Klíma, Energia a Mobilita, Klaster 6: Potraviny, Biohospodárstvo, Prírodné zdroje, Poľnohospodárstvo a Životné prostredie

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: SPIRE

Zameranie: uhlíkovo neutrálny a obehový priemysel

 

Všeobecné ciele partnerstva:

 1. rozvoj a podpora nasadenia klimaticky neutrálnych riešení,
 2. vývoj a nasadzovanie priemyselných riešení zameraných na uzavretie cyklu energie a surovín,
 3. podpora dosiahnutia celosvetového vedúceho postavenia v oblasti klimaticky neutrálnych a obehových riešení, urýchlenie inovácií a uvoľnenia verejných a súkromných investícií.

 

Informácie o možnosti členstva a výške členských poplatkov v A.SPIRE

 

Momentálne otvorené výzvy súvisiace s partnerstvom v rámci pracovného programu pre Klaster 4 na roky 2023-2024 nájdete v časti Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír.

 

Otváracie podujatie k partnerstvu si môžete pozrieť na web stránke.

 

Viac informácií nájdete na webovej stránke EK a na stránke SPIRE

Erika Hlavatá

Národný kontaktný bod

+421 917 733 482

erika.hlavata(at)cvtisr.sk

VÝZVY

Ďalšie výzvy

AKTUALITY

Ďalšie aktuality

PODUJATIA

No events found matching the criteria.

Ďalšie podujatia