Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Publikácia o projektoch podporujúcich rozvoj výskumných infraštruktúr

Európska komisia zverejnila publikáciu sumarizujúcu aktivity 13 projektov financovaných z programu Horizont 2020 a Horizont Európa, ktoré prostredníctvom podpory výskumných infraštruktúr pomáhajú rozvíjať vedecké poznatky a technologický pokrok. Projekty majú široký záber a pokrývajú rôzne vedné disciplíny vrátane archeológie, biomedicíny a vesmírneho výskumu.

Celoeurópske výskumné infraštruktúry a národné výskumné infraštruktúry európskeho záujmu sú zariadenia, ktoré poskytujú zdroje a služby vedeckým komunitám v celej EÚ aj mimo nej s cieľom podporiť excelentnosť a spoluprácu, prilákať talenty a riešiť spoločenské výzvy.

Výskumné infraštruktúry sú dnes pre vedu kľúčové. Na riešenie zložitých a globálnych problémov, ako sú zmena klímy, zmeny biodiverzity, moderná medicína, výroba energie a prechod na uhlíkovú neutralitu, potrebujú výskumní pracovníci v celej Európe prístup k špičkovým svetovým zdrojom. Výskumné infraštruktúry existujú preto, aby vedcom, výskumníkom a inovátorom poskytli potrebné vybavenie, služby a zariadenia na vykonávanie špičkového výskumu. Môže ísť o fyzický hardvér, ako sú synchrotróny a satelity diaľkového prieskumu Zeme alebo senzory na mori, referenčné zbierky, ako sú biobanky a rôzne archívy, počítačové systémy a komunikačné siete alebo virtuálne služby, ako sú cloudové dátové nástroje.

Aktuálne sú otvorené výzvypracovného programu pre oblasť Výskumné infraštruktúry na roky 2023 – 2024. Výzvy sa zameriavajú na rozvoj nových konceptov výskumnej infraštruktúry, tiež na nové potreby a dlhodobú udržateľnosť existujúcich paneurópskych výskumných infraštruktúr, na budovanie Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC), časť rozpočtu bude tiež alokovaná na témy súvisiace s Destination Earth a vývojom digitálnych dvojčiat pre výskumné infraštruktúry. Uzávierka predkladania projektových návrhov je 12. marec 2024.

Odkaz na publikáciu CORDIS results pack on research infrastructures in Europe

Zdroj: EK, 3.1.2024, mob